Inženjerska geologija 1

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelj: dr. sc. doc. Martin Krkač

Izvođač: asistent Marin Sečanj

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA

Student će nakon položenog ispita moći:
1. Definirati pojam ''inženjerska geologija'' i ''geološko inženjerstvo'' te opisati povezanost sa srodnim znanostima/strukama.
2. Definirati fizička i mehanička svojstva materijala tla i stijena te opisati utjecaj na inženjersko ponašanje materijala.
3. Opisati metode ispitivanja fizičkih i mehaničkih svojstava materijala tla i stijene.
4. Primijeniti geomehaničku klasifikaciju tla na rezultatima laboratorijskih ispitivanja.
5. Definirati značajke diskontinuiteta i navesti kriterije za klasifikaciju stijenske mase.
6. Opisati utjecaj vode u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvo.
7. Opisati endodinamičke i egzodinamičke procese i pojave te objasniti njihov utjecaj u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvo.
8. Opisati metode inženjerskogeoloških istraživanja za različite inženjerske namjene.


SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE

T1: Predavanje - Uvod u inženjersku geologiju. Vježbe - Uvodne vježbe
T2: Predavanje - Osnove mehanike. Vježbe - Mohrova kružnica
T3: Predavanje - Materijali Zemlje: podjele i nazivi u inženjerstvu; Vježbe - Mohr-Coulombova anvelopa sloma
T4: Predavanje - Fizička svojstva tla; Vježbe - Granulometrijski dijagram
T5: Predavanje - Inženjerska svojstva tla; Vježbe - Dijagram plastičnosti
T6: Predavanje - Identifikacija i opis tla; Vježbe - Jednoosna tlačna čvrstoća, modul elastičnosti
T7: Predavanje - Materijal stijene; 1. kolokvij
T8: Predavanje - Stijenska masa; Vježbe - Rock Quality Designation (RQD)
T9: Predavanje - Identifikacija i opis stijena; Vježbe - RMR klasifikacija stijenske mase
T10: Predavanje - Površinska i podzemna voda; Vježbe - GSI klasifikacija stijenske mase
T11: Predavanje - Trošenje i erozija
T12: Predavanje - Pokreti masa. Analize stabilnosti. Vježbe - Grafička analiza stabilnosti
T13: Predavanje - Endodinamički proces
T14: Predavanje - Inženjerskogeološko istraživanje
T15: 2. kolokvij
Terenska nastava: Osnove inženjerskogeološkog kartiranja, ucrtavanje inženjerskogeoloških pojava i procesa na topografsku podlogu krupnog mjerila, klasifikacija stijenske mase.

OBAVEZE STUDENATA
Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati predavanja i vježbe, polagati 2 kolokvija iz teoretskog znanja i vježbi, na vrijeme izraditi i predati programe i domaće zadaće iz praktičnog rada (vježbe), prisustvovati terenskoj nastavi i izraditi i predati terenski dnevnik.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Polaganjem kolokvija i predajom programa studenti prikupljaju bodove. Ocjenu se računa iz zbroja svih bodova iz 1. i 2. kolokvija, riješenih zadataka za zadaću i bodova skupljenih dolascima na predavanja i vježbe. Za prolaznu ocjenu, potrebno je sakupiti minimalno 50% bodova iz oba kolokvija, 50% bodova iz dolazaka na predavanja i vježbe, 50% bodova iz zadataka s vježbi (rješavanje preko Merlina), te predati terenski dnevnik. Pismeni ispit je obavezan samo za one koji ne sakupe više od 50% bodova iz oba kolokvija. Na pismenom ispitu se piše cjelokupno gradivo predmeta, a za prolaznu ocjenu potrebno je sakupiti više od 50% bodova iz prvog i drugog dijela predmeta. Ocjena se dodjeljuje prema postotku ostvarenih ukupnih bodova.
50-65% bodova - 2
65-80% bodova - 3
80-90% bodova - 4
90-100% bodova - 5
Ukoliko student nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom, može pristupiti usmenom ispitu.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Waltham, T. (2009): Foundations of Engineering Geology. 3rd Ed. Taylor & Francis, New York, 104 str.Obavezna
Johnson & DeGraff (1988): Principles of Engineering Geology. Wiley, 512 str.Obavezna
De Freitas, M.H. (2009): Engineering Geology. Principles and Practice. Springer, 450 str.Preporučena
De Vallejo, L.G., Ferrer, M., de Freitas, M. (2011): Geological Engineering. CRC Press, 700 str.Preporučena
 

Nastava

6. semestar - obvezni predmet studija Geološko inženjerstvo