Osnovne informacije o studiju

DOKTORSKI STUDIJ

📝Vodič kroz doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo


Doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu

Doktorski studij najviši je stupanj formalnog obrazovanja, a svrha mu je izobrazba novih doktora znanosti izradom doktorskog rada koji se temelji na izvornom znanstvenom istraživanju. Upravo se po istraživačkoj komponenti, koja čini okosnicu doktorskog obrazovanja, doktorski studij bitno razlikuje od prethodna dva ciklusa visokog obrazovanja (preddiplomskog i diplomskog studija) kod kojih je naglasak više na učenju, a samo manjim dijelom na istraživanju.

Doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo organiziran je kao jedinstveni studij s četiri smjera. Smjerovi Rudarstvo, Geološko inženjerstvo i Naftno rudarstvo pripadaju tehničkim znanostima (polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) i završetkom tih smjerova studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti. Smjer Geologija pripada prirodnim znanostima, te doktorandi koji završavaju ovaj smjer dobivaju akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti.

Studij je organiziran u šest semestara (ukupno 180 ECTS bodova), a središnja je komponenta studija upravo znanstveno-istraživački rad. Nastava u obliku predavanja se održava se samo u prvom semestru, pri čemu ukupno nastavno opterećenje iznosi 30 ECTS bodova. U programu se naglasak stavlja na individualni pristup, pri čemu nastavnici sadržaj kolegija u određenoj mjeri mogu dodatno prilagoditi potrebama doktoranada s obzirom na njihove interese koji ih usmjeravaju prema temi doktorskog rada.

U daljnjem tijeku studija naglasak je na znanstvenom istraživanju i prezentaciji rezultata. U istraživačkom radu fokusiranom na novi znanstveni doprinos u području istraživanja nužan je individualan pristup studentima i uska suradnja mentora i doktoranda kroz rad u laboratoriju, terenski rad i zajedničko publiciranje. Ovakav pristup razvija vještine doktoranada koje im omogućavaju samostalno i kreativno rješavanje kompleksnih problema.

Studij se uklapa u nekoliko strateških prioriteta Republike Hrvatske, kao što su zaštita okoliša, razvoj krških područja, energija, transport i sigurnost.
RGN fakultet sa svojim potencijalima u znanstveno-nastavnom osoblju, znanstveno-istraživačkim projektima i opremom za istraživanje, kao i značajnom međunarodnom suradnjom osigurava visoku razinu znanstvenog i nastavnog rada, te prepoznatljiv i jedinstven doktorski studij u Republici Hrvatskoj pa i šire.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije doktorskog studija 2018. godine dodijelila je doktorskom studiju RGNF-a oznaku „visoke razine kvalitete“.

Upis na doktorski studij

Natječaj za upis na doktorski studij objavljuje se na mrežnim stranicama Fakulteta (www.rgn.unizg.hr), a u njemu su definirani svi potrebni dokumenti i koraci potrebni za prijavu za upis na doktorski studij. Kriteriji vrednovanja pristupnika obuhvaćaju uspjeh na diplomskom studiju, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove, preporuke profesora i potencijalnog mentora te prijedlog istraživanja.

Prilikom pripreme prijave, odabirete studijskog savjetnika, znanstvenika zaposlenog na RGNF-u. On Vam pomaže u odabiru kolegija, savjetuje Vas o izboru teme istraživanja te prati i usmjerava Vaš rad sve do prijave teme doktorskog rada kad se određuje i mentor. Studijski savjetnik obično postaje i mentor, ali se tijekom istraživanja i pripreme prijave teme doktorskog rada ponekad utvrdi da je možda neki drugi znanstvenik s RGNF-a kompetentniji za mentora Vašeg doktorskog rada.

Prije nego što službeno predate prijavu za upis na doktorski studij studijski savjetnik treba odobriti Vaš okvirni plan istraživanja i izbor kolegija u prvom semestru studija. Kolegij Metodologija znanstvenog rada obvezan je za sve smjerove, kolegije koji zajedno nose minimalno 15 ECTS bodova birate iz modula koji upisujete, a ostale kolegije iz istog modula, iz drugih modula ili iz skupine horizontalnih kolegija. Izbor kolegija usko je vezan uz okvirni plan istraživanja kako bi se osiguralo da što uspješnije provedete planirano istraživanje.

Razgovor s povjerenstvom obvezan je sastavni dio upisnog postupka. Pri upisu se jasno definiraju svi nužni uvjeti za završetak studija u predviđenom roku.

Odbor za poslijediplomski studij donosi konačnu odluku o upisu kandidata, a imena izabranih kandidata objavljuju se na mrežnoj stranici RGN fakulteta.

STRUKTURA STUDIJA

God.

Sem.

Uvjeti za upis

ECTS ukupno

ECTS obvezni

ECTS izborni

Sadržaj

1

1

 

30

   

Nastava

2

Odslušani predmeti

30

10

 

Javni seminar Prvi rezultati istraživanja

20

Prijava teme

2

3

Položeni ispiti,

obranjen javni seminar

i predana prijava teme

30

15

 

Javna obrana teme

 

9

Doktorand dobiva izborne ECTS bodove za samostalne aktivnosti kao što su sudjelovanje s usmenim izlaganjem ili posterom na međunarodnom ili domaćem znanstvenom ili stručnom skupu, objavljivanje znanstvenih radova u časopisima pokrivenim bibliografskim bazama CC, SCI/SCI-E ili

Drugim odgovarajućim bazama, boravak na stranim sveučilištima,

ljetne škole, samostalno predavanje u strukovnoj udruzi ili sudjelovanje u diskusijskoj skupini

3

 

Radionica generičkih vještina

3

 

e-portfolio doktoranda

4

Održana javna

obrana teme.

     

Odobravanje teme i mentora doktorskog rada

30

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada, rad na izradi članka za znanstveni časopis s međunarodnom recenzijom

3

5

Odobrena tema i realizirani ECTS bodovi iz 3. semestra.

30

   

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada, rad na izradi članka za znanstveni časopis s međunarodnom recenzijom

6

Objavljen ili prihvaćen za objavljivanje znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom

15

   

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada

15

Obrana doktorskog rada

Upis u Online bazu doktoranada - OBAD

Na početku studija upisujete se u Online bazu doktoranada (OBAD).

Pomoću OBAD-a vodi se evidencija o upisanim doktorandima i prati njihov napredak na doktorskom studiju.

Podatke u bazu upisujete sami, a upis u sustav OBAD omogućuje Vam:

 • jednostavno prijavljivanje prijedloga teme, mentora i izvora financiranja studija,
 • pisanje i podnošenje godišnjeg izvještaja o vlastitom napretku,
 • pretraživanje projekata i upis podataka o projektima u kojima sudjelujete,
 • pretraživanje popisa mentora (dostupni su podaci o području istraživanja mentora te njihovoj uključenosti u izradu drugih doktorskih radova),
 • upis podataka o doktorskom radu,
 • upis aktivnosti vezanih uz studij (poput znanstvenog usavršavanja, znanstvene produkcije, sudjelovanja na znanstvenim skupovima i radionicama).

Oblici doktorskoga rada

1)  Znanstvena monografija

2) Tzv. skandinavski model predstavlja skup od najmanje tri znanstvena rada objavljena u časopisima s međunarodnom recenzijom koji su uvezani u izvornom obliku uz dodatak uvodnog poglavlja, rasprave koja ujedinjuje sve radove u jedinstvenu cjelinu, zaključka i popisa literature. Navedena poglavlja pišu se na engleskom jeziku.

Znanstveni radovi moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • moraju biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij, u časopisima pokrivenim bazom Web of Science ili Scopus, od kojih barem jedan u časopisu s faktorom odjeka većim od medijana faktora odjeka časopisa iz područja doktorskog istraživanja (u prvom (Q1) ili drugom (Q2) kvartilu predmetnih kategorija);
 • faktori odjeka određuju se prema klasifikaciji Journal Citation Reports (InCites) prema godini objave rada ili zadnjoj godini za koju je poznat podatak o faktoru odjeka;
 • doktorand mora biti glavni autor u najmanje dva rada od navedenih;
 • svaki rad, osim uz posebno obrazloženje, može kvalificirati samo jednog doktoranda;
 • svi radovi moraju biti objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje nakon datuma upisa na doktorski
 • objedinjeni radovi moraju davati novi znanstveni doprinos u odnosu na pojedinačne radove. Takav oblik doktorata prolazi jednaku proceduru vrednovanja i ocjene kao i drugi doktorski radovi.

Doktorandu koji piše doktorski rad po skandinavskom modelu se jedan od objavljenih radova priznaje kao dodatni znanstveni rad naveden u članku 14. Pravilnika o doktorskom studiju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2017.) neophodan za doktorande koji pišu doktorski rad u obliku monografije.

Praktične prednosti tzv. skandinavskog modela:

 • Doktorsko istraživanje prolazi višestruku međunarodnu recenziju (jedan znanstveni rad ima najmanje dva recenzenta i urednika što pomnoženo s tri rada čini devet međunarodnih recenzija koje dokazuju vrijednost znanstvenog rada).
 • S danom obrane doktorata svi podaci iz rada su međunarodno objavljeni – istraživanje i publiciranje je završeno.
 • Doktorandu vrlo brzo raste međunarodna vidljivost, citiranost i H-faktor.
 • Doktorand je konkurentniji za prijavu uspostavnih projekata Hrvatske zaklade za znanosti i međunarodnih post-doc stipendija.
 • Literatura u području struka RGN fakulteta je i tako dominantno na engleskom jeziku.

Potpora RGNF-a za financiranje znanstvenog istraživanja

Nakon uplate školarine za upisani semestar 10% od uplaćenih sredstava stavlja se na raspolaganje doktorandu. U dogovoru sa studijskim savjetnikom/ mentorom, sredstva možete utrošiti na:

 • analize za potrebe izrade doktorskog rada u laboratorijima RGNF-a po internim cijenama ili za trošak kemikalija, umjeravanja, standarda, laboratorijskog posuđa i sl.;
 • analize za potrebe izrade doktorskog rada u laboratorijima izvan RGNF-a;
 • boravak na stranom sveučilištu (ljetna škola/seminari) vezano uz izradu doktorskog rada;
 • terenski rad (prijevoz, dnevnice, smještaj);
 • kupovinu digitalnih podataka/snimki/knjiga/članaka;
 • računalnu opremu i programe;
 • sudjelovanje na domaćem ili međunarodnom skupu s temom izlaganja (postera ili predavanja) vezanom uz doktorski rad;
 • ostale stavke relevantne za izradu doktorskog rada.

Navedena su sredstva namijenjena isključivo za izradu doktorskog rada i ne mogu se koristiti za druge namjene.

Doktorand i mentor

Za mentora pri prijavi teme doktorskoga rada predlažete znanstveno aktivnu osobu čiji je znanstveni rad vezan za temu Vašeg doktorskog istraživanja, a s kojom ste se prethodno dogovorili o preuzimanju uloge Vašeg mentora u izradi doktorskog rada na određenu temu.

Postoji i mogućnost dvostrukog mentorstva – uz mentora možete predložiti i drugog mentora ako smatrate da za to postoji potreba, odnosno ako Vaš prvi mentor ne može pokriti sva područja istraživanja koja provodite. U tom slučaju svaki od mentora preuzima odgovornost za unaprijed određeni dio Vašeg istraživanja i postupka izrade doktorskog rada.

Mentor je osoba koja vas vodi tijekom izrade doktorskog rada, pri čemu potiče objavljivanje Vaših radova u znanstvenim časopisima, omogućuje sudjelovanje u znanstvenim projektima, skupovima, konferencijama i seminarima, a sve s ciljem kako biste se što lakše uključili u istraživačku zajednicu.

Važno je da tijekom studija održavate redovite kontakte s mentorom. Broj  susreta ovisit će o vrsti istraživanja koje provodite – preporučljivo je da tijekom prve godine studija susrete organizirate barem jednom mjesečno. S obzirom na to da mentor na kraju svake akademske godine izvještava Fakultetsko vijeće o Vašem radu i napretku, obavještavajte ga o koracima koje ste proveli te o eventualnim poteškoćama prilikom istraživanja i izrade doktorskog rada.

Ako dođe do neslaganja s mentorom, za pomoć se možete obratiti voditelju doktorskog studija. U slučaju da eventualne nesuglasice nije moguće riješiti, tijekom studija jednom možete promijeniti mentora i temu doktorskog rada.

Postupak prijave, ocjene i odobravanja teme doktorskog rada

Tijekom prve godine studija s potencijalnim mentorom odabirete temu doktorskog rada. Postupku prijave možete pristupiti tek kad ste ispunili sve uvjete za prijavu, tj. položili sve ispite i obranili javni seminar. 

Tema se prijavljuje na obrascu Dr.Sc.-01 u sustavu OBAD, a obuhvaća prijedlog istraživanja te obrazloženje njegove izvedivosti (dostupnost potrebne opreme, izvore potrebnih podataka te financijsku izvedivost istraživanja). Obrazac sadržava pitanja o naslovu rada, problemu za koji tražite rješenje, hipotezi, metodama koje ćete primijeniti u istraživanju te važnosti i primjenjivosti novih spoznaja do kojih ćete doći.

Fakultetsko vijeće kao Vijeće doktorskog studija na prijedlog Odbora za poslijediplomski studij imenuje Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora. Ono se sastoji od tri ili pet članova (u slučaju dvostrukog mentorstva peteročlano povjerenstvo je obvezno), pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti je zaposlenik sastavnice koja je nositelj studija. Osoba koju doktorand predlaže u prijavi teme doktorskog rada kao potencijalnog mentora ne može biti imenovana predsjednikom Povjerenstva.

Prijavljena tema brani se javno pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora. Povjerenstvo svoj izvještaj upućuje Fakultetskom vijeću koje ga odobrava ili odbija. Odobreni izvještaj upućuje se nadležnom Vijeću područja Sveučilišta u Zagrebu, a konačnu odluku o prihvaćanju teme i mentora doktorskog rada donosi Senat Sveučilišta.

Istraživanje i pisanje doktorskog rada

Provođenje istraživanja okosnica je doktorskog studija, a istraživati počinjete od samog početka studija, a neki doktorandi i prije upisa na studij. Kako biste uspješno proveli istraživanje, morate biti dobro upoznati sa svim činjenicama vezanim uz problem kojim se bavite, odnosno dokazati da se znate služiti znanstvenom literaturom te da na temelju prikupljenih podataka možete doći do novih znanstvenih spoznaja.

Rezultate istraživanja redovito prezentirajte znanstvenoj zajednici objavljivanjem radova u znanstvenim časopisima i  prezentiranjem rezultata na znanstvenim skupovima. Objavljivanje znanstvenih radova potvrda je Vaše znanstvene aktivnosti, a i preduvjet za obranu doktorskog rada.

Za vrijeme pisanja doktorskog rada redovito se konzultirajte s mentorom. Doktorski rad mora rezultirati izvornim znanstvenih doprinosom u području koje istražujete, a predstavlja izvorne rezultate u obliku novih činjenica, novih ili poboljšanih istraživačkih metoda ili provjeru njihove primjenjivosti u novim područjima.

Gotov tekst doktorskog rada treba urediti prema Uputama za oblikovanje doktorskog rada (obrazac Dr.Sc.-08) koje se nalaze na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Nakon predaje rada slijedi postupak njegova prihvaćanja i ocjenjivanja.

Postupak ocjene doktorskog rada

Nakon što predate završen rad na ocjenu, mentor potpisuje izjavu o suglasnosti (ili eventualnom neslaganju), a Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača, od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti je zaposlenik Fakulteta. Mentor ne može biti član Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada.

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u svom izvještaju predlaže:

 1. prihvaćanje doktorskog rada s eksplicitnom izjavom o postignutom izvornom znanstvenom doprinosu, ili
 2. doradu doktorskog rada i završno ocjenjivanje pri čemu se navodi rok u kojem je doktorand dužan predati dorađeni rad na ocjenu, ili
 3. odbijanje doktorskog rada, nakon čega doktorand gubi pravo stjecanja doktorata znanosti na tom studiju.

Fakultetsko vijeće donosi odluku o ocjeni rada, te ako je ocjena pozitivna, imenovat će Povjerenstvo za obranu rada i odrediti datum obrane rada.

Postupak obrane doktorskog rada

Obrani doktorskog rada pristupate najranije osam dana, a najkasnije u roku od dva mjeseca nakon donošenja odluke o pozitivnoj ocjeni. Obrana doktorskog rada je javna.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača, od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na studiju niti je zaposlenik sastavnice koja je nositelj studija.

Mentor ne sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada. 

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ocjenu donosi nakon obrane. Ocjena na obrani može biti rite, cum laude, magna cum laude ili summa cum laude. Povjerenstvo donosi ocjenu većinom glasova.

Doktorski se rad može braniti samo jedanput.

Obranom doktorskog rada stječete akademski stupanj doktora znanosti, a doktorsku diplomu uručuje rektor Sveučilišta u Zagrebu na svečanoj promociji na kojoj novi doktor daje prisegu i upisuje se u Knjigu doktora znanosti.

 

Izvori

 

Pravilnik o doktorskom studiju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2017.

www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij/doktorski-studij/pravilnici

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, 2016.

www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/propisi/pravilnici/

Vodič kroz doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, 2011.

www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/publikacije/

Upute za oblikovanje doktorskog rada (obrazac Dr.Sc.-08)

www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/obrasci-dr-sc-dr-art/znanstvena-podrucja-dr-sc/

 


Sveučilište u Zagrebu

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.rgn.unizg.hr/hr/