Domaći projekti

Projekti

Hrvatska zaklada za znanost
ESI fondovi
Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu
Z-projekti
Znanstveni projekti MZOŠ


Hrvatska zaklada za znanost

Naziv projekta

Voditelj projekta

Trajanje projekta

Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje
regionalnih diskordancija u karbonatnim stijenama (WIANLab)
Prof. dr. sc. Goran Durn
01/04/2020 –
31/03/2024

Poboljšani model neidealne detonacije gospodarskih eksploziva (NEIDEMO)
Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska

01/01/2020  –
31/12/2023

Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta
primjenom LiDAR tehnologije (LandSlidePlan)
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas

01/01/2020 –
31/12/2023
GEOloška karakterizacija podzemlja istočnog dijela Dravske depresije
s ciljem procjene Energetskog Potencijala (GEODEP)

Doc. dr. sc. Marko Cvetković

17/2/2020 –
16/02/2025

Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska

01/08/2017 –
31/07/2021

Evaluacijski sustav za ublažavanje CO2 (ESCOM).
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin

01/04/2017 –
31/03/2019

Nanominerali u sedimentima i tlima: formiranje, značajke i uloga
u biogeokemijskim procesima (NanoMin)

Prof. dr. sc. Ivan Sondi

01/09/2014 –
31/08/2018

 


ESI fondovi

Naziv projekta

Voditelj projekta

Trajanje projekta

PRI-MJER - Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika
Snježana Mihalić Arbanas
01/05/2020 –
01/05/2023
RGN START – STručnA pRaksa za živoT
Lidia Hrnčević
09/03/2020 –
09/03/2023
InterRGN – Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
Borivoje Pašić
12/10/2018 –
12/10/2021
EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti
Marta Mileusnić (voditeljica na RGNF-u)
18/03/2018 –
18/03/2020
VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine
Sibila Borojević Šoštarić

11/01/2018 –
01/05/2020

Uspostava visokoobrazovnih sTandarda kvalifikacija i zanimanja
u sektoru Rudarstva, Geologije i kEmijske Tehnologije (TARGET)

Marta Mileusnić 

18/06/2015 –  
17/09/2016

 


Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2020. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Mineraloške, petrološke i genetske karakteristike magmatskih i sedimentnih stijena Dinarida i Tisije
Dunja Aljinović

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković

Petrološko-geokemijska karakterizacija neogenskih matičnih stijena na području Požeške kotline
Marko Cvetković

Smanjenje naprezanja u nizu bušaćih alatki tijekom izrade bušotina velikog dosega
Nediljka Gaurina-Međimurec

Razvoj postupka određivanja stabilnosti podzemnih prostorija prilikom otkopavanja arhitektonsko-građevnog kamena
Petar Hrženjak

Analiza mogućnosti razvoja utilizacije CO2 u Republici Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar

Izrada hidrogeološke geoprostorne baze podataka Republike Hrvatske
Zoran Kovač

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić

Matematička istraživanja u geologiji V
Tomislav Malvić

Razvoj metodologija za izradu karata klizišta i praćenje klizišta u svrhu upravljanja rizicima
Snježana Mihalić Arbana

Utjecaj slojnih fluida i uvjeta u eksploatacijskim naftnim i plinskim bušotinama na mogućnost primjene plastičnih cijevi ojačanih različitim vlaknima
Borivoje Pašić

Integracija plitkih geotermalnih sustava s varijabilnim obnovljivim izvorima energije
Luka Perković

Birkoff-Jamesova ortogonalnost u normiranim prostorima
Rajna Rajić

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta
Ivan Sondi

Iniciranje ANFO eksploziva udarnim valom
Muhamed Sućeska

Geofizička istraživanja jadranske subdukcije ispod Dinarida
Franjo Šumanovac

Litostratigrafski razvoj i tektonska aktivnost tijekom kenozoika: korelacija kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske
Bruno Tomljenović

Procjena životnog ciklusa (LCA) inhibitora korozije
Želimir Veinović

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2019. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta
Ivan Sondi

Litostratigrafski razvoj i tektonska aktivnost tijekom kenozoika: korelacija kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske
Bruno Tomljenović

Mineraloške, petrološke i genetske karakteristike magmatskih i sedimentnih stijena i asociranih tala Dinarida i Tisije
Dunja Aljinović

Određivanje hidrogeoloških i hidrogeokemijskih značajki šireg područja vodocrpilišta Velika Gorica
Kristijan Posavec

Istraživanje geotermalnog poencijala rudarskih objekata u Istarskoj županiji u svrhu grijanja i hlađenja dizalicama topline
Tomislav Kurevija

Matematička istraživanja u geologiji IV
Tomislav Malvić

Istraživanja strukture litosfere na području Dinarida i jugozapadnog Panonskog bazena geofizičkim metodama
Franjo Šumanovac

Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva
Muhamed Sućeska

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas

Regionalna procjena geoenergetskog potencijala istočnog dijela Dravske depresije
Marko Cvetković

Istraživanje mogućnosti promjene pojedinih parametara standardne kvalitete plina u RH i usuglašavanje s pravilima u EU
Daria Karasalihović Sedlar

Razvoj postupka in situ ispitivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Petar Hrženjak

Ekstrakti biljaka u zaštiti od korozije
Frankica Kapor

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković

Mogućnost primjene umjetnih uzoraka stijene (peleta) u laboratorijskim ispitivanjima međudjelovanja šejla i isplake
Karolina Novak Mavar

Primjena inhibitora korozije i nanočestica u naftnoj industriji
Nediljka Gaurina Međimurec

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Matematička istraživanja u geologiji III
Tomislav Malvić
Prirodne znanosti

Razvoj postupka in situ ispitivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Petar Hrženjak
Tehničke znanosti

Istraživanje koncentracije radona u javnim objektima lokalnih zajednica smještenih neposredno uz prostor eksploatacije energetskih mineralnih sirovina
Tomislav Kurevija
Tehničke znanosti

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
na površinske i podzemne vode
Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Identifikacija hidrauličkih parametara nesaturirane zone zagrebačkog vodonosnika na istraživačkom poligonu Velika Gorica
Kristijan Posavec
Tehničke znanosti

Procjena stanja okoliša u jezerima formiranim na području napuštenih rudnika
Palma Orlović-Leko
Tehničke znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (IV. dio)
Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva
Muhamed Sućeska
Tehničke znanosti

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta
Ivan Sondi
Prirodne znanosti

Utjecaj nanočestica na čepljenje pora i povećanje podmazivosti isplake
Nediljka Gaurina-Međimurec
Tehničke znanosti

Regionalna procjena geoenergetskog potencijala istočnog dijela Dravske depresije
Marko Cvetković
Prirodne znanosti

Trodimenzionalnai model strukture kore i gornjeg plašta na području Dinarida
Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa i ofiolita Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika
Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Analiza mogućnosti povećanja ekološke i ekonomske učinkovitosti eksploatacije ugljikovodika u Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas
Tehničke znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Matematička istraživanja u geologiji II
Tomislav Malvić
Prirodne znanosti

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke crveničnih (paleo)tala Istre i Suska
Goran Durn
Prirodne znanosti

Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline
Marko Cvetković
Prirodne znanosti

Karakterizacija rudničkih voda i procjena mogućeg utjecaja na površinske i podzemne vode
Palma Orlović Leko
Tehničke znanosti

Prirodni organski inhibitori korozije
Frankica Kapor
Tehničke znanosti

Razvoj postupka mjerenja i prikupljanja podataka prilikom in situ određivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Petar Hrženjak
Tehničke znanosti

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike stijenske mase
Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika
Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Tehnoekonomska analiza pridobivanja ugljikovodika iz ležišta na kojima je provođeno hidrauličko frakturiranje
Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (III. dio)
Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva
Muhamed Sućeska
Tehničke znanosti

Kvantifikacija efektivne infiltracije oborina uspostavom istraživačkog poligona
Kristijan Posavec
Tehničke znanosti

Istraživanja dubokih karbonatnih vodonosnika magnetotelurskom metodom
Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Istraživanje mogućnosti korištenja akvifera naftnih i plinskih ležišta u energetske svrhe
Tomislav Kurevija
Tehničke znanosti

Utjecaj nanočestica na svojstva isplake u uvjetima visokog tlaka i temperature
Nediljka Gaurina Međimurec
Tehničke znanosti

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas
Tehničke znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Geološka evolucija u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika u području Dinarida 
Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Matematička istraživanja u geologiji
Tomislav Malvić
Prirodne znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (II. dio)
Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline
Marko Cvetković
Prirodne znanosti

Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve
Goran Durn
Prirodne znanosti

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Detonacijska svojstva eksploziva smanjenje gustoće
Mario Dobrilović
Tehničke znanosti

Razvoj postupka mjerenja deformacija prilikom in situ određivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Petar Hrženjak
Tehničke znanosti

Prirodni ektrakti u zaštiti metala
Frankica Kapor
Tehničke znanosti

Tehnoekonomska analiza potencijalnih nekovencionalnih ležišta prirodnog plina za provođenje hidrauličkog frakturiranja u svrhu povećanja iscrpka plina
Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Istraživanje utjecaja toplinskih otpora i mehaničke konzistentnosti cementnih ispuna na prinos bušotinskog izmjenjivača topline i sezonski toplinski množitelj geotermalne dizalice topline
Tomislav Kurevija
Tehničke znanosti

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas
Tehničke znanosti

Prihranjivanje zagrebačkog vodonosnika infiltracijjom iz oborina
Zoran Nakić
Tehničke znanosti

Utjecaj nesaniranih kopova na okoliš i mogućnosti sanacije i prenamjene
Ivo Galić
Tehničke znanosti

Magnetotelurska istraživanja dubljih vodonosnika
Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

 

 Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2015.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Geneza stijena i pratećeg orudnjenja u Dinaridima
Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Geomatematička istraživanja i kartiranja odabranih taložnih okoliša Hrvatske od holocena do donjega miocena
Tomislav Malvić
Prirodne znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatskoj
Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Razni tipovi ortogonalnosti u Hilbertovim C*-modulima i preslikavanja koja ih čuvaju
Rajna Rajić
Prirodne znanosti

Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve
Ivan Sondi
Prirodne znanosti

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Utjecaj izloženosti eksplozivnih tvari slučajnim vibracijama na njihova sigurnosna svojstva
Mario Dobrilović
Tehničke znanosti

Razvoj postupka ispitivanja posmične čvrstoće i krutosti materijala ispune
Petar Hrženjak
Tehničke znanosti

Korozija čeličnih i bakrenih konstrukcija u tlu
Frankica Kapor
Tehničke znanosti

Analiza potencijala privođenja proizvodnji  nekonvencionalnih ležišta plina u Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Ispitivanje sezonskih promjena temperature tla pri iskorištavanju plitke geotermalne energije za grijanje i hlađenje pomoću spiralnih izmjenjivača topline i dizalice topline
Tomislav Kurevija
Tehničke znanosti

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Snježana Mihalić Arbanas
Tehničke znanosti

Procjena podrijetkla nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga vodonosnog sustava
Zoran Nakić
Tehničke znanosti

Utjecaj visokog tlaka i temperature na svojstva isplake kod izrade i opremanja dubokih bušotina
Katarina Simon
Tehničke znanosti

Seizmička istraživanja Zemljine kore i gornjeg plašta
Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Mapiranje podataka za podzemno skladištenje CO2
Domagoj Vulin
Tehničke znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2014.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Razvoj geomatematičkih metoda za analizu mezozojskih i kenozojskih taložnih okoliša Jadranske karbonatne platforme
Rajna Rajić
Prirodne znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom kvartara:
Korelacija kontinentalnog i priobalnog dijela Hrvatske
Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Optimalizacija sustava površinske eksploatacije razvojem računalnog modela
Darko Vrkljan
Tehničke znanosti

Fizikalne i tehničke značajke eksploziva smanjene gustoće
Mario Dobrilović
Tehničke znanosti

Razvoj projekata privođenja eksploataciji nekonvencionalnih ležišta plina u Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

POT-POTencijalne sirovine u prapovijesnom lončarstvu, studija slučaja: tel Damića gradina
Marta Mileusnić
Interdisciplinarna područja znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2013.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Talozi i taložne stijene kao arhiva klimatskih promjena u neogenu i kvartaru
Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Ranodijagenetski procesi u recentnim sedimentima
Ivan Sondi
Prirodne znanosti

Poticanje istraživanja i iskorištavanja potencijala nekonvencionalnih ležišta ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Optimalizacija sustava površinske eksploatacije analizom mehanizama strojnog razaranja stijenske mase i razvojem računalnog modela
Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Masovnije korištenje geoprostornih podataka u nastavi i znanosti pomoću fakultetskog WEBGIS sustava razvijenog unutar slobodnog i otvorenog programskog okruženja
Dario Perković
Tehničke znanosti

Istraživanje Zemljine kore i gornjeg plašta geofizičkim metodama
Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Korozija i zaštita geotehničkih sidara
Frankica Kapor
Tehničke znanosti

Sedimentne i vulkanske stijene, orudnjenje i mineralni resursi Dinarida
Dunja Aljinović
Interdisciplinarna područja znanosti

Lesne sekvence kao indikatori klimatskih promjena u kvartaru i izvor podataka za modeliranje prošlih i budućih globalnih klimatskih promjena: Analiza les-paleotlo sekvenci (kvartarnih eolskih naslaga) i recentnog tla Istre, Kvartara i Ravnih kotara)
Goran Durn
Interdisciplinarna područja znanosti

Razvoj geomatematičkih metoda za analizu mezozojskih i kenozojskih taložnih okoliša Jadranske karbonatne platforme
Tomislav Malvić
Interdisciplinarna područja znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2012.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Geomatematičke metode za održavanje ili povećanje proizvodnje ugljikovodika u klastičnim ležištima Panonskog bazena
Tomislav Malvić

Unaprjeđenje podučavanja i istraživanja nesaturiranih tla
Biljana Kovačević Zelić

 

 

Z-projekti (MZOS, RH, 2007.–2013.)

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Definicija facijesa u bazi Dinarida i usporedba sa širim tetiskim prostorom
Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Erozija i klizišta kao skupni geohazardni događaj
Željko Andreić
Tehničke znanosti

Dinamika, zaštita i eksploatacijske zalihe podzemnih voda Hrvatske
Andrea Bačani
Tehničke znanosti

Razvoj primjene novih tehnologija korištenja plina u Hrvatskoj    
Eraldo Banovac
Tehničke znanosti

Oplemenjivanje kvarcnog pijeska i procjena utjecaja na okoliš
Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Emulzijski eksplozivi, inicijalna sredstva i djelovanje miniranja na okoliš
Mario Dobrilović
Tehničke znanosti

Dinarski krš: geološka evolucija, mineralne sirovine, paleotla i tla
Goran Durn
Prirodne znanosti

Analiza graničnih stanja u tunelogradnji
Lidija Frgić
Tehničke znanosti

Magmatizam i mineralna ležišta Dinarskog krškog područja<
Vesnica Garašić
Prirodne znanosti

Istraživanje međudjelovanja bušotinskih fluida i stijena
Nediljka Gaurina-Međimurec
Tehničke znanosti

Zbrinjavanje ugljikovog dioksida iz geotermalnih i ugljikovodičnih ležišta
Miroslav Golub
Tehničke znanosti

Ispitivanje trajnosti mineralnih brtvenih barijera
Kovačević Zelić Biljana
Tehničke znanosti

Razvoj sustava upravljanja geotehničkim podacima za procjenu prirodnih hazarda
Predrag Kvasnička
Tehničke znanosti

Tektonomagmatska korelacija fragmentirane oceanske litosfere u Dinaridima
Marta Mileusnić
Prirodne znanosti

Neogenski kopneni okoliši Panonskog bazena i krških područja
Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Racionalno korištenje energetskih mineralnih sirovina u Hrvatskoj
Damir Rajković
Tehničke znanosti

Razvoj i primjena novih tehnologija pri izradi i opremanju bušotina
Katarina Simon
Tehničke znanosti

Nanočestice u biogeokemijskim procesima u okolišu
Ivan Sondi
Prirodne znanosti

Geofizička istraživanja vodonosnih sustava, okoliša i energetskih izvora
Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

CROTEC - Strukturna analiza recentne i neotektonske aktivnosti u Hrvatskoj
Bruno Tomljenović
Prirodne znanosti

Stratigrafska i geomatematička istraživanja naftnogeoloških sustava u Hrvatskoj
Josipa Velić
Prirodne znanosti

Mikrofosilne zajednice u karbonatnim naslagama Krških Dinarida
Igor Vlahović
Prirodne znanosti

 

 

Z-projekti (MZOS, RH, 2007.–2011.)

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Geodinamika hrvatsko - jadranskog priobalja i otoka
Radovan Marjanović-Kavanagh
Tehničke znanosti

Strateško gospodarenje energetskim sirovinama u globalnim tržišnim uvjetima
Igor Dekanić
Tehničke znanosti

Zaštita okoliša pri eksploataciji nemetalnih mineralnih sirovina u kršu
Darko Vrkljan
Tehničke znanosti

Ekološki usmjerena eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena
Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

 

 

Znanstveni projekti MZOS, 2002.–2006.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Erozija i klizišta kao skupni geohazardni događaj
Vladimir Jurak
Tehničke znanosti

Magmatski I metamorfni kompleksi Hrvatske
Maja Vrkljan
Prirodne znanosti

XUV zračenje tranzijentnih plazmi
Željko Andreić
Prirodne znanosti

Magmatske i piroklastične stijene i njihove alteracije
Boško Lugović
Prirodne znanosti

Degradacijski procesi i tehnologija odlaganja/utovara na skladištima ugljena
Stanislav Anto Živković
Tehničke znanosti

Optimiranje parametara ispitivanja karakteristika električnih detonatora
Igor Zorić
Tehničke znanosti

Unapređenje podgrađivanja pri proboju tunela
Lidija Frgić
Tehničke znanosti

Eksploatacijske zalihe podzemnih voda Hrvatske
Darko Mayer
Tehničke znanosti

Cjelovito optimiranje proizvodnje nafte i plina
Ivo Steiner
Tehničke znanosti

Zamjenjujući materijali za mineralne brtvene slojeve odlagališta otpada
Predrag Kvasnička
Tehničke znanosti

Mogućnosti proizvodnje i uporabe bentonitnih tepiha u Hrvatskoj
Biljana Kovačević Zelić
Tehničke znanosti

Sedimenti i sedimentne stijene kao prirodni izvori mineralnih sirovina
Josip Tišljar
Prirodne znanosti

Doprinos stratigrafskih i statističkih metoda u naftnoj geologiji
Josipa Velić
Prirodne znanosti

Geofizička istraživanja vode, ugljikovodika, energije i okoliša
Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Poslovna strategija naftne tvrtke na globanom tržištu
Igor Dekanić
Tehničke znanosti

Ekološki i proizvodni aspekti revitalizacije naftnih polja
Bogdan Goričnik
Tehničke znanosti

Separacija dvofaznih sustava primjenom atricije i flotacije u koloni
Branko Salopek
Tehničke znanosti

Optimiranje izbora fluida za ispiranje vodoravnih bušotina
Nediljka Gaurina-Međimurec
Tehničke znanosti

Metoda upravljanja putanjom otklonjenog kanala bušotine
Boris Kavedžija
Tehničke znanosti

Otkopavanje stijenskih masa u skladu sa zaštitom prirode
Slavko Vujec
Tehničke znanosti

Optimizacija termodinamičkih procesa u uporabi geotermalne energije
Miroslav Golub
Tehničke znanosti

Mogućnost primjene novih tehnologija plina u Hrvatskoj
Miljenko Šunić
Tehničke znanosti

Dinamika i zaštita podzemnih voda u Hrvatskoj
Kosta Urumović
Tehničke znanosti

Ispitivanje svojstava emulzijskih eksploziva i inicijalnih sredstava
Zvonimir Ester
Tehničke znanosti

Regionalna analiza slivova Kupe i pritoka u kršu
Ranko Žugaj
Tehničke znanosti

Strukturna građa i zaštita vodonosnika
Eduard Prelogović
Tehničke znanosti

Zbrinjavanje tehnološkog otpada utiskivanjem u duboke bušotine
Mirko Zelić
Tehničke znanosti

 

 

Znanstveni projekti MZOŠ, 1996.–2002.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Geofizička istraživanja u geologiji i rudarstvu>
Krešimir Jelić
Tehničke znanosti

Povećanje iscrpka nafte i plina
Ivo Steiner
Tehničke znanosti

Geotehnologija za odlagališta otpada
Davorin Kovačić
Tehničke znanosti

Geološki resursi mineralnih sirovina sedimentnog ciklusa  
Josip Tišljar
Prirodne znanosti

Ekološki usmjereno otkopavanje mineralnih sirovina
Slavko Vujec
Tehničke znanosti

EProizvodnost i povećanje iscrpka iz kondenzatnih ležišta
Bogdan Goričnik
Tehničke znanosti

Utjecaj plina i nafte na racionalno korištenje energije
Igor Dekanić
Tehničke znanosti

Podzemno odlaganje radioaktivnog i opasnog otpada
Zvonimir Ester
Tehničke znanosti

Izrada i opremanje vodoravnih bušotina
Davorin Matanović
Tehničke znanosti

Razvoj ekološkog plosnatog motora Stirlingovog tipa
Miroslav Golub
Tehničke znanosti

Vrednovanje ugljenog resursa zaleđa Dalmacije
Jerko Nuić
Tehničke znanosti

Separacijski procesi i značajke čvrste faze
Branko Salopek
Tehničke znanosti

Dubinskogeološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj
Josipa Velić
Prirodne znanosti

Kenozojski vulkanizam u jadranskom podmorju i zaleđu
Boško Lugović
Prirodne znanosti

EZAH
Pavao Miletić
Tehničke znanosti

Dinamika i zaštita podzemnih voda u Hrvatskoj
Kosta Urumović
Tehničke znanosti

Regionalna analiza slivova Kupe i pritoka u kršu
Ranko Žugaj
Tehničke znanosti

Strukturna građa i zaštita vodonosnika
Eduard Prelogović
Tehničke znanosti

GMagmatski i metamorfni kompleksi Hrvatske
Maja Vrkljan
Prirodne znanosti

Mineralni brtveni slojevi za odlagališta otpada
Predrag Kvasnička
Prirodne znanosti