Domaći projekti

Projekti

Hrvatska zaklada za znanost
ESI fondovi
Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu
Z-projekti
Znanstveni projekti MZOŠ


Hrvatska zaklada za znanost

Naziv projekta

Voditelj projekta

Trajanje projekta

Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje
regionalnih diskordancija u karbonatnim stijenama (WIANLab)
Prof. dr. sc. Goran Durn
01/04/2020 –
31/03/2024

Poboljšani model neidealne detonacije gospodarskih eksploziva (NEIDEMO)
Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska

01/01/2020  –
31/12/2023

Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta
primjenom LiDAR tehnologije (LandSlidePlan)
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas

01/01/2020 –
31/12/2023
GEOloška karakterizacija podzemlja istočnog dijela Dravske depresije
s ciljem procjene Energetskog Potencijala (GEODEP)

Doc. dr. sc. Marko Cvetković

17/2/2020 –
16/02/2025

Evaluacijski sustav za ublažavanje CO2 (ESCOM).
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin

01/04/2017 –
31/03/2019

Nanominerali u sedimentima i tlima: formiranje, značajke i uloga
u biogeokemijskim procesima (NanoMin)

Prof. dr. sc. Ivan Sondi

01/09/2014 –
31/08/2018

 


ESI fondovi

Naziv projekta

Voditelj projekta

Trajanje projekta

STEM akademija
Prof. dr. sc. Marta Mileusnić (voditeljica na RGNF-u)
29/06/2021 –
28/06/2023
PRI-MJER - Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas
01/05/2020 –
01/05/2023
RGN START – STručnA pRaksa za živoT
Izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević
09/03/2020 –
09/03/2023
InterRGN – Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
Doc. dr. sc. Borivoje Pašić
12/10/2018 –
12/10/2021
EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti
Prof. dr. sc. Marta Mileusnić (voditeljica na RGNF-u)
18/03/2018 –
18/03/2020
VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine
Izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić

11/01/2018 –
10/07/2021

Uspostava visokoobrazovnih sTandarda kvalifikacija i zanimanja
u sektoru Rudarstva, Geologije i kEmijske Tehnologije (TARGET)

Prof. dr. sc. Marta Mileusnić 

18/06/2015 –  
17/09/2016

 


Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2021. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Matematička istraživanja u geologiji VI
Tomislav Malvić

Geofizička istraživanja litosfere, od površine do gornjeg plašta
Franjo Šumanovac

Izrada hidrogeološke geoprostorne baze podataka Republike Hrvatske II
Zoran Kovač

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti II
Želimir Veinović

Kružna ekonomija u naftnom inženjerstvu
Nediljka Gaurina-Međimurec

Birkhoff-Jamesova ortogonalnost u normiranim prostorima II
Rajna Rajić

Strategical EXporation of CCUS possibility in Croatia - Strateško istraživanje mogućnosti za razvoj CCUS projekata u RH
Daria Karasalihović Sedlar

Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline i rekonstrukcija tektonskog razvitka Panonskog bazena na području Hrvatske
Marko Cvetković

Mogućnost primjene kompozitnih materijala u izradi i opremanju bušotina specifične namjene
Borivoje Pašić

Utjecaj terigenog materijala na mineraloške i geokemijske značajke recentnih sedimenata Mljetskih jezera
Ivan Sondi

Litostratigrafski razvoj i tektonska aktivnost tijekom kenozoika: korelacija kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske II
Davor Pavelić

Primjena numeričkih proračuna u analizi stabilnosti podzemnih prostorija
Antonia Jaguljnjak Lazarević

Antikorozivna svojstva ekstrakta lista masline u epoksidnoj smoli
Frankica Kapor

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike II
Gordan Bedeković

Mineraloške, petrološke i geokemijske osobine magmatskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih stijena kao temelj shvaćanja geološke evolucije stijena Hrvatske
Dunja Aljinović

Razvoj metodologija za izradu karata klizišta i praćenje klizišta u svrhu upravljanja rizicima II
Snježana Mihalić Arbanas

Istraživanje detonacijskih svojstava gospodarskih eksploziva
Mario Dobrilović

Tehno-ekonomska analiza korištenja geotermalne energije za potrebe dekarbonizacije centralnih toplinskih sustava
Tomislav Kurevija

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2020. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Mineraloške, petrološke i genetske karakteristike magmatskih i sedimentnih stijena Dinarida i Tisije
Prof. dr. sc. Dunja Aljinović

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Prof. dr. sc. Gordan Bedeković

Petrološko-geokemijska karakterizacija neogenskih matičnih stijena na području Požeške kotline
Doc. dr. sc. Marko Cvetković

Smanjenje naprezanja u nizu bušaćih alatki tijekom izrade bušotina velikog dosega
Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec

Razvoj postupka određivanja stabilnosti podzemnih prostorija prilikom otkopavanja arhitektonsko-građevnog kamena
Izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak

Analiza mogućnosti razvoja utilizacije CO2 u Republici Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar

Izrada hidrogeološke geoprostorne baze podataka Republike Hrvatske
Doc. dr. sc. Zoran Kovač

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić

Matematička istraživanja u geologiji V
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić

Razvoj metodologija za izradu karata klizišta i praćenje klizišta u svrhu upravljanja rizicima
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbana

Utjecaj slojnih fluida i uvjeta u eksploatacijskim naftnim i plinskim bušotinama na mogućnost primjene plastičnih cijevi ojačanih različitim vlaknima
Doc. dr. sc. Borivoje Pašić

Integracija plitkih geotermalnih sustava s varijabilnim obnovljivim izvorima energije
Doc. dr. sc. Luka Perković

Birkoff-Jamesova ortogonalnost u normiranim prostorima
Prof. dr. sc. Rajna Rajić

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta
Prof. dr. sc. Ivan Sondi

Iniciranje ANFO eksploziva udarnim valom
Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska

Geofizička istraživanja jadranske subdukcije ispod Dinarida
Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac

Litostratigrafski razvoj i tektonska aktivnost tijekom kenozoika: korelacija kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske
Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović

Procjena životnog ciklusa (LCA) inhibitora korozije
Doc. dr. sc. Želimir Veinović

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2019. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta
Prof. dr. sc. Ivan Sondi

Litostratigrafski razvoj i tektonska aktivnost tijekom kenozoika: korelacija kontinentalnog i jadranskog dijela Hrvatske
Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović

Mineraloške, petrološke i genetske karakteristike magmatskih i sedimentnih stijena i asociranih tala Dinarida i Tisije
Prof. dr. sc. Dunja Aljinović

Određivanje hidrogeoloških i hidrogeokemijskih značajki šireg područja vodocrpilišta Velika Gorica
Prof. dr. sc. Kristijan Posavec

Istraživanje geotermalnog poencijala rudarskih objekata u Istarskoj županiji u svrhu grijanja i hlađenja dizalicama topline
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija

Matematička istraživanja u geologiji IV
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić

Istraživanja strukture litosfere na području Dinarida i jugozapadnog Panonskog bazena geofizičkim metodama
Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac

Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva
Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas

Regionalna procjena geoenergetskog potencijala istočnog dijela Dravske depresije
Doc. dr. sc. Marko Cvetković

Istraživanje mogućnosti promjene pojedinih parametara standardne kvalitete plina u RH i usuglašavanje s pravilima u EU
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar

Razvoj postupka in situ ispitivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak

Ekstrakti biljaka u zaštiti od korozije
Prof. dr. sc. Frankica Kapor

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Prof. dr. sc. Gordan Bedeković

Mogućnost primjene umjetnih uzoraka stijene (peleta) u laboratorijskim ispitivanjima međudjelovanja šejla i isplake
Prof. dr. sc. Karolina Novak Mavar

Primjena inhibitora korozije i nanočestica u naftnoj industriji
Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Matematička istraživanja u geologiji III
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić
Prirodne znanosti

Razvoj postupka in situ ispitivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak
Tehničke znanosti

Istraživanje koncentracije radona u javnim objektima lokalnih zajednica smještenih neposredno uz prostor eksploatacije energetskih mineralnih sirovina
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija
Tehničke znanosti

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
na površinske i podzemne vode
Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Identifikacija hidrauličkih parametara nesaturirane zone zagrebačkog vodonosnika na istraživačkom poligonu Velika Gorica
Prof. dr. sc. Kristijan Posavec
Tehničke znanosti

Procjena stanja okoliša u jezerima formiranim na području napuštenih rudnika
Prof. dr. sc. Palma Orlović-Leko
Tehničke znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (IV. dio)
Prof. dr. sc. Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva
Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska
Tehničke znanosti

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta
Prof. dr. sc. Ivan Sondi
Prirodne znanosti

Utjecaj nanočestica na čepljenje pora i povećanje podmazivosti isplake
Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec
Tehničke znanosti

Regionalna procjena geoenergetskog potencijala istočnog dijela Dravske depresije
Doc. dr. sc. Marko Cvetković
Prirodne znanosti

Trodimenzionalnai model strukture kore i gornjeg plašta na području Dinarida
Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa i ofiolita Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika
Prof. dr. sc. Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Prof. dr. sc. Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Analiza mogućnosti povećanja ekološke i ekonomske učinkovitosti eksploatacije ugljikovodika u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas
Tehničke znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Matematička istraživanja u geologiji II
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić
Prirodne znanosti

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke crveničnih (paleo)tala Istre i Suska
Prof. dr. sc. Goran Durn
Prirodne znanosti

Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline
Doc. dr. sc. Marko Cvetković
Prirodne znanosti

Karakterizacija rudničkih voda i procjena mogućeg utjecaja na površinske i podzemne vode
Prof. dr. sc. Palma Orlović Leko
Tehničke znanosti

Prirodni organski inhibitori korozije
Prof. dr. sc. Frankica Kapor
Tehničke znanosti

Razvoj postupka mjerenja i prikupljanja podataka prilikom in situ određivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak
Tehničke znanosti

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike stijenske mase
Prof. dr. sc. Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika
Prof. dr. sc. Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Tehnoekonomska analiza pridobivanja ugljikovodika iz ležišta na kojima je provođeno hidrauličko frakturiranje
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (III. dio)
Prof. dr. sc. Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva
Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska
Tehničke znanosti

Kvantifikacija efektivne infiltracije oborina uspostavom istraživačkog poligona
Prof. dr. sc. Kristijan Posavec
Tehničke znanosti

Istraživanja dubokih karbonatnih vodonosnika magnetotelurskom metodom
Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Istraživanje mogućnosti korištenja akvifera naftnih i plinskih ležišta u energetske svrhe
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija
Tehničke znanosti

Utjecaj nanočestica na svojstva isplake u uvjetima visokog tlaka i temperature
Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec
Tehničke znanosti

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas
Tehničke znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Geološka evolucija u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika u području Dinarida 
Prof. dr. sc. Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Matematička istraživanja u geologiji
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić
Prirodne znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatske (II. dio)
Prof. dr. sc. Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Petrološko-geokemijsko modeliranje neogenskih taložina Požeške kotline
Doc. dr. sc. Marko Cvetković
Prirodne znanosti

Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve
Prof. dr. sc. Goran Durn
Prirodne znanosti

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Prof. dr. sc. Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Detonacijska svojstva eksploziva smanjenje gustoće
Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović
Tehničke znanosti

Razvoj postupka mjerenja deformacija prilikom in situ određivanja naprezanja i modula deformabilnosti stijenske mase
Izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak
Tehničke znanosti

Prirodni ektrakti u zaštiti metala
Prof. dr. sc. Frankica Kapor
Tehničke znanosti

Tehnoekonomska analiza potencijalnih nekovencionalnih ležišta prirodnog plina za provođenje hidrauličkog frakturiranja u svrhu povećanja iscrpka plina
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Istraživanje utjecaja toplinskih otpora i mehaničke konzistentnosti cementnih ispuna na prinos bušotinskog izmjenjivača topline i sezonski toplinski množitelj geotermalne dizalice topline
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija
Tehničke znanosti

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas
Tehničke znanosti

Prihranjivanje zagrebačkog vodonosnika infiltracijjom iz oborina
Prof. dr. sc. Zoran Nakić
Tehničke znanosti

Utjecaj nesaniranih kopova na okoliš i mogućnosti sanacije i prenamjene
Izv. prof. dr. sc. Ivo Galić
Tehničke znanosti

Magnetotelurska istraživanja dubljih vodonosnika
Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

 

 Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2015.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Geneza stijena i pratećeg orudnjenja u Dinaridima
Prof. dr. sc. Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Geomatematička istraživanja i kartiranja odabranih taložnih okoliša Hrvatske od holocena do donjega miocena
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić
Prirodne znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom neogena i kvartara: korelacija kontinentskog i priobalnog dijela Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Razni tipovi ortogonalnosti u Hilbertovim C*-modulima i preslikavanja koja ih čuvaju
Prof. dr. sc. Rajna Rajić
Prirodne znanosti

Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve
Prof. dr. sc. Ivan Sondi
Prirodne znanosti

Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike
Prof. dr. sc. Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Utjecaj izloženosti eksplozivnih tvari slučajnim vibracijama na njihova sigurnosna svojstva
Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović
Tehničke znanosti

Razvoj postupka ispitivanja posmične čvrstoće i krutosti materijala ispune
Izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak
Tehničke znanosti

Korozija čeličnih i bakrenih konstrukcija u tlu
Prof. dr. sc. Frankica Kapor
Tehničke znanosti

Analiza potencijala privođenja proizvodnji  nekonvencionalnih ležišta plina u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti
Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Ispitivanje sezonskih promjena temperature tla pri iskorištavanju plitke geotermalne energije za grijanje i hlađenje pomoću spiralnih izmjenjivača topline i dizalice topline
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kurevija
Tehničke znanosti

Analiza i identifikacija opasnosti klizišta Kostanjek na osnovi podataka praćenja
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas
Tehničke znanosti

Procjena podrijetkla nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga vodonosnog sustava
Prof. dr. sc. Zoran Nakić
Tehničke znanosti

Utjecaj visokog tlaka i temperature na svojstva isplake kod izrade i opremanja dubokih bušotina
Prof. dr. sc. Katarina Simon
Tehničke znanosti

Seizmička istraživanja Zemljine kore i gornjeg plašta
Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Mapiranje podataka za podzemno skladištenje CO2
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vulin
Tehničke znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2014.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Razvoj geomatematičkih metoda za analizu mezozojskih i kenozojskih taložnih okoliša Jadranske karbonatne platforme
Prof. dr. sc. Rajna Rajić
Prirodne znanosti

Klimatske promjene i tektonska aktivnost tijekom kvartara:
Korelacija kontinentalnog i priobalnog dijela Hrvatske
Prof. dr. sc. Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Optimalizacija sustava površinske eksploatacije razvojem računalnog modela
Prof. dr. sc. Darko Vrkljan
Tehničke znanosti

Fizikalne i tehničke značajke eksploziva smanjene gustoće
Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović
Tehničke znanosti

Razvoj projekata privođenja eksploataciji nekonvencionalnih ležišta plina u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

POT-POTencijalne sirovine u prapovijesnom lončarstvu, studija slučaja: tel Damića gradina
Prof. dr. sc. Marta Mileusnić
Interdisciplinarna područja znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2013.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Talozi i taložne stijene kao arhiva klimatskih promjena u neogenu i kvartaru
Prof. dr. sc. Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Ranodijagenetski procesi u recentnim sedimentima
Prof. dr. sc. Ivan Sondi
Prirodne znanosti

Poticanje istraživanja i iskorištavanja potencijala nekonvencionalnih ležišta ugljikovodika u Republici Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar
Tehničke znanosti

Optimalizacija sustava površinske eksploatacije analizom mehanizama strojnog razaranja stijenske mase i razvojem računalnog modela
Prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

Masovnije korištenje geoprostornih podataka u nastavi i znanosti pomoću fakultetskog WEBGIS sustava razvijenog unutar slobodnog i otvorenog programskog okruženja
Izv. prof. dr. sc. Dario Perković
Tehničke znanosti

Istraživanje Zemljine kore i gornjeg plašta geofizičkim metodama
Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Korozija i zaštita geotehničkih sidara
Prof. dr. sc. Frankica Kapor
Tehničke znanosti

Sedimentne i vulkanske stijene, orudnjenje i mineralni resursi Dinarida
Prof. dr. sc. Dunja Aljinović
Interdisciplinarna područja znanosti

Lesne sekvence kao indikatori klimatskih promjena u kvartaru i izvor podataka za modeliranje prošlih i budućih globalnih klimatskih promjena: Analiza les-paleotlo sekvenci (kvartarnih eolskih naslaga) i recentnog tla Istre, Kvartara i Ravnih kotara)
Prof. dr. sc. Goran Durn
Interdisciplinarna područja znanosti

Razvoj geomatematičkih metoda za analizu mezozojskih i kenozojskih taložnih okoliša Jadranske karbonatne platforme
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić
Interdisciplinarna područja znanosti

 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2012.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Geomatematičke metode za održavanje ili povećanje proizvodnje ugljikovodika u klastičnim ležištima Panonskog bazena
Prof. dr. sc. Tomislav Malvić

Unaprjeđenje podučavanja i istraživanja nesaturiranih tla
Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić

 

 

Z-projekti (MZOS, RH, 2007.–2013.)

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Definicija facijesa u bazi Dinarida i usporedba sa širim tetiskim prostorom
Prof. dr. sc. Dunja Aljinović
Prirodne znanosti

Erozija i klizišta kao skupni geohazardni događaj
Prof. dr. sc. Željko Andreić
Tehničke znanosti

Dinamika, zaštita i eksploatacijske zalihe podzemnih voda Hrvatske
Prof. dr. sc. Andrea Bačani
Tehničke znanosti

Razvoj primjene novih tehnologija korištenja plina u Hrvatskoj    
Eraldo Banovac
Tehničke znanosti

Oplemenjivanje kvarcnog pijeska i procjena utjecaja na okoliš
Prof. dr. sc. Gordan Bedeković
Tehničke znanosti

Emulzijski eksplozivi, inicijalna sredstva i djelovanje miniranja na okoliš
Izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović
Tehničke znanosti

Dinarski krš: geološka evolucija, mineralne sirovine, paleotla i tla
Prof. dr. sc. Goran Durn
Prirodne znanosti

Analiza graničnih stanja u tunelogradnji
Prof. dr. sc. Lidija Frgić
Tehničke znanosti

Magmatizam i mineralna ležišta Dinarskog krškog područja<
Izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić
Prirodne znanosti

Istraživanje međudjelovanja bušotinskih fluida i stijena
Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec
Tehničke znanosti

Zbrinjavanje ugljikovog dioksida iz geotermalnih i ugljikovodičnih ležišta
Prof. dr. sc. Miroslav Golub
Tehničke znanosti

Ispitivanje trajnosti mineralnih brtvenih barijera
Prof. dr. sc. Kovačević Zelić Biljana
Tehničke znanosti

Razvoj sustava upravljanja geotehničkim podacima za procjenu prirodnih hazarda
Prof. dr. sc. Predrag Kvasnička
Tehničke znanosti

Tektonomagmatska korelacija fragmentirane oceanske litosfere u Dinaridima
Prof. dr. sc. Marta Mileusnić
Prirodne znanosti

Neogenski kopneni okoliši Panonskog bazena i krških područja
Prof. dr. sc. Davor Pavelić
Prirodne znanosti

Racionalno korištenje energetskih mineralnih sirovina u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Damir Rajković
Tehničke znanosti

Razvoj i primjena novih tehnologija pri izradi i opremanju bušotina
Prof. dr. sc. Katarina Simon
Tehničke znanosti

Nanočestice u biogeokemijskim procesima u okolišu
Prof. dr. sc. Ivan Sondi
Prirodne znanosti

Geofizička istraživanja vodonosnih sustava, okoliša i energetskih izvora
Prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

CROTEC - Strukturna analiza recentne i neotektonske aktivnosti u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović
Prirodne znanosti

Stratigrafska i geomatematička istraživanja naftnogeoloških sustava u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Josipa Velić
Prirodne znanosti

Mikrofosilne zajednice u karbonatnim naslagama Krških Dinarida
Prof. dr. sc. Igor Vlahović
Prirodne znanosti

 

 

Z-projekti (MZOS, RH, 2007.–2011.)

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Geodinamika hrvatsko - jadranskog priobalja i otoka
Prof. dr. sc.Radovan Marjanović-Kavanagh
Tehničke znanosti

Strateško gospodarenje energetskim sirovinama u globalnim tržišnim uvjetima
Prof. dr. sc.Igor Dekanić
Tehničke znanosti

Zaštita okoliša pri eksploataciji nemetalnih mineralnih sirovina u kršu
Prof. dr. sc.Darko Vrkljan
Tehničke znanosti

Ekološki usmjerena eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena
Prof. dr. sc.Trpimir Kujundžić
Tehničke znanosti

 

 

Znanstveni projekti MZOS, 2002.–2006.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Erozija i klizišta kao skupni geohazardni događaj
Vladimir Jurak
Tehničke znanosti

Magmatski I metamorfni kompleksi Hrvatske
Prof. dr. scMaja Vrkljan
Prirodne znanosti

XUV zračenje tranzijentnih plazmi
Prof. dr. sc.Željko Andreić
Prirodne znanosti

Magmatske i piroklastične stijene i njihove alteracije
Prof. dr. sc. Boško Lugović
Prirodne znanosti

Degradacijski procesi i tehnologija odlaganja/utovara na skladištima ugljena
Prof. dr. sc.Stanislav Anto Živković
Tehničke znanosti

Optimiranje parametara ispitivanja karakteristika električnih detonatora
Prof. dr. sc.Igor Zorić
Tehničke znanosti

Unapređenje podgrađivanja pri proboju tunela
Prof. dr. sc.Lidija Frgić
Tehničke znanosti

Eksploatacijske zalihe podzemnih voda Hrvatske
Prof. dr. sc.Darko Mayer
Tehničke znanosti

Cjelovito optimiranje proizvodnje nafte i plina
Prof. dr. sc.Ivo Steiner
Tehničke znanosti

Zamjenjujući materijali za mineralne brtvene slojeve odlagališta otpada
Prof. dr. sc.Predrag Kvasnička
Tehničke znanosti

Mogućnosti proizvodnje i uporabe bentonitnih tepiha u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić
Tehničke znanosti

Sedimenti i sedimentne stijene kao prirodni izvori mineralnih sirovina
Josip Tišljar
Prirodne znanosti

Doprinos stratigrafskih i statističkih metoda u naftnoj geologiji
Prof. dr. sc.Josipa Velić
Prirodne znanosti

Geofizička istraživanja vode, ugljikovodika, energije i okoliša
Prof. dr. sc.Franjo Šumanovac
Tehničke znanosti

Poslovna strategija naftne tvrtke na globanom tržištu
Prof. dr. sc.Igor Dekanić
Tehničke znanosti

Ekološki i proizvodni aspekti revitalizacije naftnih polja
Bogdan Goričnik
Tehničke znanosti

Separacija dvofaznih sustava primjenom atricije i flotacije u koloni
Prof. dr. sc.Branko Salopek
Tehničke znanosti

Optimiranje izbora fluida za ispiranje vodoravnih bušotina
Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec
Tehničke znanosti

Metoda upravljanja putanjom otklonjenog kanala bušotine
Prof. dr. sc. Boris Kavedžija
Tehničke znanosti

Otkopavanje stijenskih masa u skladu sa zaštitom prirode
Prof. dr. sc.Slavko Vujec
Tehničke znanosti

Optimizacija termodinamičkih procesa u uporabi geotermalne energije
Prof. dr. sc. Miroslav Golub
Tehničke znanosti

Mogućnost primjene novih tehnologija plina u Hrvatskoj
Miljenko Šunić
Tehničke znanosti

Dinamika i zaštita podzemnih voda u Hrvatskoj
Prof. dr. sc.Kosta Urumović
Tehničke znanosti

Ispitivanje svojstava emulzijskih eksploziva i inicijalnih sredstava
Prof. dr. sc. Zvonimir Ester
Tehničke znanosti

Regionalna analiza slivova Kupe i pritoka u kršu
Prof. dr. sc.Ranko Žugaj
Tehničke znanosti

Strukturna građa i zaštita vodonosnika
Prof. dr. sc.Eduard Prelogović
Tehničke znanosti

Zbrinjavanje tehnološkog otpada utiskivanjem u duboke bušotine
Prof. dr. sc. Mirko Zelić
Tehničke znanosti

 

 

Znanstveni projekti MZOŠ, 1996.–2002.

Naziv projekta

Voditelj projekta

Znanstveno područje

Geofizička istraživanja u geologiji i rudarstvu>
Krešimir Jelić
Tehničke znanosti

Povećanje iscrpka nafte i plina
Prof. dr. sc. Ivo Steiner
Tehničke znanosti

Geotehnologija za odlagališta otpada
Davorin Kovačić
Tehničke znanosti

Geološki resursi mineralnih sirovina sedimentnog ciklusa  
Josip Tišljar
Prirodne znanosti

Ekološki usmjereno otkopavanje mineralnih sirovina
Prof. dr. sc. Slavko Vujec
Tehničke znanosti

EProizvodnost i povećanje iscrpka iz kondenzatnih ležišta
Bogdan Goričnik
Tehničke znanosti

Utjecaj plina i nafte na racionalno korištenje energije
Prof. dr. sc. Igor Dekanić
Tehničke znanosti

Podzemno odlaganje radioaktivnog i opasnog otpada
Prof. dr. sc. Zvonimir Ester
Tehničke znanosti

Izrada i opremanje vodoravnih bušotina
Prof. dr. sc. Davorin Matanović
Tehničke znanosti

Razvoj ekološkog plosnatog motora Stirlingovog tipa
Prof. dr. sc. Miroslav Golub
Tehničke znanosti

Vrednovanje ugljenog resursa zaleđa Dalmacije
Jerko Nuić
Tehničke znanosti

Separacijski procesi i značajke čvrste faze
Prof. dr. sc. Branko Salopek
Tehničke znanosti

Dubinskogeološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Josipa Velić
Prirodne znanosti

Kenozojski vulkanizam u jadranskom podmorju i zaleđu
Prof. dr. sc.Boško Lugović
Prirodne znanosti

EZAH
Pavao Miletić
Tehničke znanosti

Dinamika i zaštita podzemnih voda u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Kosta Urumović
Tehničke znanosti

Regionalna analiza slivova Kupe i pritoka u kršu
Prof. dr. sc. Ranko Žugaj
Tehničke znanosti

Strukturna građa i zaštita vodonosnika
Prof. dr. sc. Eduard Prelogović
Tehničke znanosti

GMagmatski i metamorfni kompleksi Hrvatske
Prof. dr. sc. Maja Vrkljan
Prirodne znanosti

Mineralni brtveni slojevi za odlagališta otpada
Prof. dr. sc.Predrag Kvasnička
Prirodne znanosti