Raspoloživa sredstva za materijalne troškove studenta

Upute i korisni materijali

RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE STUDENTA ZA IZRADU DOKTORSKOG RADA

Semestralna školarina za doktorski studij iznosi 10.000,00 kn. Nakon uplate školarine, student raspolaže iznosima navedenim u tablici:

 

Semestar

Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo
(studenti upisani od ak. god. 2014./15. do 2018./19.)

Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo
(studenti upisani od ak. god. 2020./21.)

1.

1.044,00

1.000,00

2.

1.044,00

1.000,00

3.

1.044,00

1.000,00

4.

1.044,00

1.000,00

5.

1.044,00

1.000,00

6.

1.044,00

1.000,00

UKUPNO

6.264,00

6.000,00

 

Semestralna školarina po studentu koji je zaposlenik neke od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a studij mu plaća Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili institucija u kojoj je zaposlen, ili zaposlenik nekog od javnih znanstvenih instituta unutar Republike Hrvatske, iznosi 5.000,00 kn. Ti studenti raspolažu s polovinom iznosa navedenog u tablici gore.

Dodatna sredstva za materijalne troškove studenta

Student koji ima objavljena dva rada u bazama Web of Science ili SCOPUS vezana uz temu doktorskog rada, od kojih barem jedan u časopisu s faktorom odjeka većim od medijana faktora odjeka časopisa iz područja doktorskog istraživanja (faktori odjeka određuju se prema klasifikaciji Journal Citation Reports (InCites) prema godini objave rada ili zadnjoj godini za koju je poznat podatak o faktoru odjeka), pri čemu je glavni autor u barem jednom radu te planira objaviti doktorat po tzv. skandinavskom modelu, može za troškove istraživanja dobiti dodatnih 5.000,00 kn.

Ova odredba primjenjuje se na sve doktorande.

Sredstva za materijalne troškove studenta mogu se utrošiti na:

  • analize za potrebe izrade doktorskog rada u laboratorijima RGNF-a po internim cijenama ili trošak kemikalija, umjeravanja, standarda, laboratorijskog posuđa i sl.
  • analize za potrebe izrade doktorskog rada u laboratorijima izvan RGNF-a
  • boravak na stranom Sveučilištu (ljetna škola/seminari) vezano uz izradu doktorskog rada
  • terenski rad (prijevoz, dnevnice, smještaj)
  • kupovinu digitalnih podataka/snimki/knjiga/članaka
  • računalnu opremu i programe
  • sudjelovanje na domaćem ili međunarodnom skupu s temom postera/predavanja vezanom uz doktorski rad
  • ostale stavke relevantne za izradu doktorskog rada.

Sve stavke namijenjene su isključivo za izradu doktorskog rada i ne mogu se koristiti za druge namjene.