Diplomski studijski program Geologija - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Diplomski studijski program Geologija - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Trajanje: 5 godina

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Geologija - Smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Akademski naziv:

Magistar / magistra geologije (kratica: mag.geol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Geologije, smjer Geologija mineralnih sirovina i geofi zička istraživanja

  • Poznavanje temeljnih znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti s naglaskom na geologiju mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
  • Primjenjivanje teorijskih znanja i praktičnih sposobnosti u terenskom, laboratorijskom i kabinetskom radu
  • Pronalaženje, istraživanje i procjenjivanje ležišta mineralnih sirovina (energetske mineralne sirovine, mineralne sirovine za industrijsku preradbu i proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina)
  • Izrada elaborata, studija i projekata o mineralnim sirovinama
  • Defi niranje količine i kakvoće mineralnih sirovina
  • Izrada geoloških karata, geokemijskih karata i karata mineralnih sirovina te ustrojavanje i vođenje raznovrsnih geoloških informacijskih sustava
  • Interpretacija rezultata geofizičkih istraživanja i njihova primjena u definiranju geološke građe i sastava terena
  • Primjena geofi zičkih istraživanja u istraživanju ležišta mineralnih sirovina, geotehničkim istraživanjima, istraživanjima podzemnih voda i istraživanjima okoliša
  • Sinteza rezultata geoloških, geokemijskih i geofi zičkih istraživanja, prvenstveno mineralnih sirovina
  • Projektiranje i vođenje istraživanja vezanih uz izradu stručnih geoloških podloga, studija utjecaja na okoliš i strategija vezanih uz mineralne sirovine