O fakultetu

Rudarsko-geološko-naftni fakultet kao samostalna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu bavi se znanstveno-nastavnim i stručnim radom u znanstvenim područjima tehničkih i prirodnih znanosti. Jedini je fakultet u Republici Hrvatskoj koji djeluje u polju Rudarstvo, naftno rudarstvo i geološko inženjerstvo tehničkih znanosti te jedan od dva fakulteta koji djeluju u polju Geologija prirodnih znanosti. Rudarsko-geološko-naftni fakultet sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu koja preko svojih predstavnika u Vijeću tehničkog područja i Vijeću prirodoslovnog područja te u nekoliko senatskih odbora i radnih skupina aktivno pridonosi sveukupnom djelovanju Sveučilišta. Fakultet izvodi preddiplomske studije Rudarstvo, Geološko inženjerstvo i Naftno rudarstvo te diplomske studije Rudarstvo, Geološko inženjerstvo, Geologija i Naftno rudarstvo, a sudjeluje i u izvođenju nekoliko sveučilišnih studija (sveučilišni preddiplomski studij inženjerstva na engleskom jeziku, sveučilišni specijalistički studiji Upravljanje krizama i Ekoinženjerstvo) i brojnih međunarodnih projekata (bilateralni projekti, H2020 projekti, COST i EIT Raw materials projekti, projekti cjeloživotnog učenja i sl.). Fakultet aktivno sudjeluje u radu nekoliko konzorcija (EIT Raw materials, International consortium on landslides (ICL), CO2 GeoNet, ENeRG i ESEIA). Djelatnici Fakulteta aktivno sudjeluju i u radu matičnih odbora i područnih znanstvenih vijeća pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i Hrvatske akademije tehničkih znanosti (HATZ), a obnašaju i vodeće funkcije u domaćim i međunarodnim strukovnim udrugama. Rudarsko-geološko-naftni fakultet može se pohvaliti i značajnom stručnom suradnjom s velikim brojem gospodarskih subjekata i institucija (ostvarena je suradnja s više od 250 subjekata u posljednjih pet godina). Ugled koji u stručnim krugovima imaju Rudarsko-geološko-naftni fakultet i njegovi zaposlenici rezultirao je našim aktivnim sudjelovanjem u pripremi i izradi nekoliko strateških dokumenata Republike Hrvatske te u pripremi i reviziji zakonskih propisa u području rudarstva, naftnog rudarstva, geologije, vodnog gospodarstva i sl. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu oduvijek se njegovalo povezivanje znanstvenog, stručnog i nastavnog rada, obogaćenog, u što je moguće većoj mjeri, i međunarodnim kontaktima. Stoga se na Fakultetu obrazuju interdisciplinarni stručnjaci široke i kompleksne naobrazbe za obavljanje djelatnosti u različitim područjima znanosti i gospodarstva. Kvalitetna nastava u sva tri ciklusa visokoškolskog obrazovanja (preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom), ali i kroz, danas sve važnije, programe cjeloživotnog učenja, bitan je doprinos gospodarskom razvoju zemlje i jedan od strateških prioriteta Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.
Značenje Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u nacionalnim okvirima neupitno je s obzirom na to da gospodarenje rudnim blagom, tj. mineralnim resursima (kojima pripadaju, primjerice, energetske mineralne sirovine) predstavlja temelj gospodarskog razvoja i nacionalne sigurnosti svake države. Osim toga, Rudarskogeološko-naftni fakultet institucija je koja može ponuditi rješenja za čitav niz suvremenih problema i izazova koji se nameću u svijetu i u Hrvatskoj, poput rastuće potrebe za prirodnim resursima, rješavanja energetske krize, korištenja alternativnih izvora energije, istraživanja krša, istraživanja utjecaja klimatskih promjena i mogućnosti za njihovo ublažavanje, zaštite tla i pitke vode kao i svih drugih elemenata okoliša, predviđanja rizika uslijed prirodnih katastrofa i ljudske djelatnosti te otklanjanja njihovih posljedica i sl. Jedina smo visokoškolska ustanova u Hrvatskoj na kojoj se proučavaju metode miniranja i specijalnih miniranja te njihovi štetni utjecaji. Imamo i laboratorij za ispitivanje eksplozivnih tvari, akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te umjerni laboratorij ovlašten od Instantela, koji ima istaknuto mjesto i u europskim razmjerima. Graditeljska djelatnost kao i prerađivačka industrija u značajnoj se mjeri oslanjaju na djelatnosti kojima se bavi Rudarsko-geološkonaftni
fakultet i stručnjaci školovani na njemu.
Bitne strateške odrednice Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta jesu jaka regionalna konkurentnost (temeljena na snažnoj povezanosti Fakulteta s vodećim gospodarskim subjektima u regiji, na jakoj AMAC-RGNF organizaciji i na regionalno prepoznatljivim programima cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja) te postizanje visoke kvalitete znanstvenog i obrazovnog procesa. Upravo stoga Fakultet kontinuirano ulaže znatna sredstva u pružanje odgovarajuće administrativne i financijske podrške tijekom pripreme i provedbe visokostručnih, edukacijskih i znanstvenih projekata, akreditacije laboratorija, stručnih osposobljavanja, znanstvene aktivnosti i dr. kroz uspostavljene mehanizme Fonda za razvoj. Funkcionalno povezivanje unutar Fakulteta i izvan njega, promicanje kulture kvalitete u svim aspektima djelovanja (nastava, znanost i stručna suradnja), međunarodna prepoznatljivost u visokom školstvu i znanstvenim istraživanjima, osiguranje konkurentnosti na tržištu odgovornim poslovanjem, popularizacija struke i jačanje prepoznatljivosti u društvu važne su odrednice Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u budućnosti. Ovaj strateški dokument za razdoblje 2017. − 2021. rezultat je promišljanja svih djelatnika Rudarsko- geološko-naftnog fakulteta, posebice članova Radne skupine za izradu Strategije razvoja Fakulteta. Razvoj Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta treba shvatiti kao dinamičan i kontinuiran proces. U realizaciji strateških ciljeva ne treba težiti kratkoročnim usmjerenim akcijama, nego stalnom poboljšanju svih aspekata i segmenata poslovanja uz aktivno sudjelovanje svih zaposlenika. Samo takvim pristupom možemo ostvariti misiju i viziju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta kao međunarodno prepoznatljivog i regionalno konkurentnog centra izvrsnosti iz znanstvenih disciplina rudarstva, naftnog rudarstva, geološkog inženjerstva i geologije.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet visoko je učilište koje, kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u dva
znanstvena područja: području tehničkih znanosti i području prirodnih znanosti.
U posljednjem desetljeću dogodile su se brojne promjene na Sveučilištu u Zagrebu i Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu uzrokovane bolonjskim procesom te prilagodbom cjelokupnog sustava visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj s ciljem ulaska u Europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA) i Europski istraživački prostor (European Research Area – ERA).
Rudarsko-geološko-naftni fakultet dobio je dopusnice za izvođenje triju preddiplomskih i devet diplomskih studijskih programa 2005. godine te za izvođenje jedinstvenog poslijediplomskog doktorskog studija 2008. godine. Doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo akreditiran je 2014. godine.
Izvođenje nastave u području rudarstva, naftnog rudarstva, geologije i geološkog inženjerstva započelo je već puno ranije, pa je tako Rudarsko-geološko-naftni fakultet u akademskoj godini 2016./2017. proslavio nekoliko važnih obljetnica:

 • 97. obljetnicu utemeljenja Stolice i zavoda za mineralogiju i geologiju na Kraljevskoj tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (1919.)
 • 77. obljetnicu utemeljenja Odsjeka za rudarstvo i metalurgiju na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1939.)
 • 67. obljetnicu utemeljenja studija naftnog rudarstva na Rudarskom odjelu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1949.)
 • 52. obljetnicu utemeljenja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1964.).

Kraljevska tehnička visoka škola, u okviru koje od samog početka djeluje Stolica i zavod za mineralogiju i geologiju, osnovana je u Zagrebu 1918. godine. Kraljevska tehnička visoka škola 1926. godine mijenja ime u Tehnički fakultet. Odsjek za rudarstvo i metalurgiju na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu utemeljen je 1939. godine. Odsjek za rudarstvo i metalurgiju na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kasnije je promijenio naziv u Rudarski odsjek. Rudarski odsjek bio je u sastavu Tehničkog fakulteta do jeseni 1956. godine, kada je Tehnički fakultet rasformiran i podijeljen u šest novih fakulteta. Rudarski je odsjek ušao u sastav Kemijsko-prehrambeno-
rudarskog fakulteta, koji je kasnije promijenio ime u Tehnološki fakultet.
U siječnju 1962. godine Rudarski je odsjek podijeljen na tri odjela:

 • Rudarski odjel
 • Geološki odjel sa smjerovima:
 • Rudarska geologija, geologija nafte i plina i geofizika
 • Inženjerska geologija i hidrogeologija
 • Odjel za bušenje i pridobivanje nafte i plina.

Sva tri odjela u prvoj polovici 1962. godine useljavaju se u novu zgradu u Pierottijevoj ulici u Zagrebu. Ta tri odjela izdvajaju se iz sastava Tehnološkog fakulteta i formiraju osnovne ustrojbene jedinice Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji je osnovan odlukom Sabora SR Hrvatske od 28. studenog 1964. godine, a počeo je
samostalno poslovati 1. siječnja 1965. godine.
Tijekom devet desetljeća Rudarsko-geološko-naftni fakultet kao aktivna je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu proživljavao sve velike promjene društvenih i ekonomskih odnosa te se novonastalim situacijama prilagođavao svojim organizacijskim modelima. Danas Fakultet djeluje u skladu s temeljnim zakonima u Republici Hrvatskoj: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,139/13,101/14 – ORUSRH i 60/15 -OUSRH), Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) i Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12); i u skladu s temeljnim dokumentima Sveučilišta u Zagrebu: Statutom Sveučilišta u Zagrebu (2005., 2009. i 2015.), Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu (2011.) i Statutom Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta iz 2016. godine.

DJELATNOST FAKULTETA

Vlasnik je i utemeljitelj Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilište u Zagrebu.
Rudarsko-geološko-naftni fakultet pravna je osoba, upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, u Upisnik znanstvenih organizacija i u Upisnik visokih učilišta. Temeljni opći akt Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta jest Statut iz 2016. godine.

 • visoko obrazovanje
 • obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
 • izdavanje knjiga
 • izdavanje časopisa i periodičkih publikacija
 • rušenje građevinskih objekata
 • pokusno bušenje i sondiranje terena
 • izrada i upravljanje bazama podataka
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim znanostima
 • arhitektonske djelatnost i inženjerstvo te s njima povezano savjetovanje
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • djelatnost knjižnica
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • hidrogeološka istraživanja i geofizička istraživanja
 • vještačenja iz područja zaštite okoliša, procjene utjecaja na okoliš, geologije, mineralnih sirovina i rudarstva

NAVIGACIJA