Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine


Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Uroš Barudžija dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić dipl. ing.

Administrator/ica: Božena Vlainić


Tel: +385 1 / 5535806

Fax: +385 1 /

Email: bozena.vlainic@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom izboru

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Ivan Sondi55358085808siteV314
dr. sc.Dunja Aljinović55357905790siteV311
dr. sc.Goran Durn55357935793siteV306

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Sibila Borojević Šoštarić55358005800siteV309
dr. sc.Marta Mileusnić55357975797siteV313

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Vesnica Garašić55357955795siteV308
dr. sc.Uroš Barudžija55357915791siteV312
dr. sc.Ana Maričić55358095809siteV317
dr. sc.Stanko Ružičić55358175817siteV316

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Duje Smirčić55358035803siteV712

Viši Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Šime Bilić55357965796siteV712
dr. sc.Tomislav Brenko55357945794siteV712

Viši stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Neven Tadej55358025802 V305
dr. sc.Michaela Hruškova Hasan55358185818siteV307

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Mario Valent55358055805 V324

Viši Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Branka Prša55357985798 V307
Vinko Baranašić55357925792 V307

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Božena Vlainić55358065806 V310

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

19

Aktivnosti zavoda
Departments activity

Nastavno osoblje
Teaching staff

10

znanstveni projekti
Scientifi c projects

5

Suradnička zvanja
Research associates

2

novi stručni projekti
New professional projects

18

Suradnici/Associates

2

mentorstva disertacija
PhD supervising

2

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

 5

mentorstva diplomskih
MSc supervising

15

 

 

mentorstva završnih radova
BSc supervising

10

 

Predstojnik Zavoda:
izv. prof. dr. sc. Uroš Barudžija

Područja znanstvenog interesa djelatnika Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine usko su vezana uz mineralne sirovine, mineralogiju, petrologiju magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena, sedimentologiju, geokemiju i biogeokemiju, tehničku petrografiju, geoarheologiju, arheometriju i zaštitu okoliša. Znanstvenoistraživačka djelatnost tijekom akad. god. 2021./2022. odvijala se u okviru znanstvenih projekta Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ): (I) WIANLab - „Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje regionalnih diskordancija u karbonatnim stijenama”; (II) BREEMECCO – „Dinaridski predgorski bazen između dva eocenska termalna optimuma: mogući scenarij za Sjevernojadranski bazen”; (III) GOST – „Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg Trijasa”; (IV) GEODEP – „Geološka karakterizacija podzemlja istočnog dijela Dravske depresije s ciljem procjene energetskog potencijala”; (V) TransFER – „Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba”. Članovi Zavoda sudjelovali su također na projektima financiranim od Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT): (1) rESEErve – „Mineralni potencijal Istočne i Jugoistočne Europe”; (2) iTARG3T – „Inovativno istraživanje i obradu ruda W-Sn-Ta-Li: prema vlastitoj opskrbi EU”; (3) EMERALDinho – „Poticanje inovacija i poduzetništva u inženjeringu resursa”; (4) MOBI-US – „Strukturirane mobilnosti na diplomskim studijima mineralnih sirovina u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi (ESEE)”; (5) TIMREX – „Diplomski studijski program inovativnog istraživanja mineralnih sirovina”; 6) DIMESEE-2 – „Dubrovnik – Međunarodna (ESEE) škola rudarstva”; (7) ENGIE – „Poticanje djevojaka na studij geoznanosti i inženjerstva”; (8) Invest RM – „Multifaktorski model investiranja u sektor mineralnih sirovina”; (9) MineHeritage – „Povijesno rudarstvo – potraga i učenje iz povijesnih materijala i rudarske tehnologije”; (10) „EIT RawMaterials Hub – RCA regionalni centar Adria”; (11) RECO2MAG – „Grain boundaries inženjerstvo Nd-Fe-B permanentnih magneta”; (12) „RIS edukacija i poduzetništvo”; (13) „RIS program stručne prakse: širenje suradnje sveučilišta i gospodarstva”; (14) TrainESEEv.2 – „Edukacija nastavnika u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi (ESEE)”. Istraživanja su financirana i potporama istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu (projekti: „Geološka evolucija stijena Hrvatske”; „Mineraloške, petrološke i geokemijske osobine magmatskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih stijena kao temelj shvaćanja geološke evolucije stijena Hrvatske”; „Matematička istraživanja u geologiji V”; „Matematička istraživanja u geologiji VI”; „Utjecaj terigenog materijala na mineraloške i geokemijske značajke recentnih sedimenata Mljetskih jezera”). Djelatnost je rezultirala sudjelovanjem djelatnika Zavoda na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te objavljivanjem radova u znanstvenim časopisima. U 2021./2022. godini objavljeno je 25 radova citiranih u Scopusu i WoSCC-u, odnosno citatnim indeksima Science Citation Index Expanded (SCI-EXP) i Emerging Sources Citation Index (ESCI). Djelatnici Zavoda članovi su uredništava međunarodnih i domaćih znanstvenih časopisa te su aktivni u različitim strukovnim društvima. Intenzivno surađuju i sa znanstvenicima s ostalih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Građevinski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Filozofski fakultet, Agronomski fakultet) te s drugih znastvenih ustanova u Hrvatskoj i svijetu (Hrvatski geološki institut, Institut za arheologiju, Institut „Ruđer Bošković”, Institut „Jožef Stefan” iz Ljubljane, Sveučilište za prirodne resurse i znanosti o životu iz Beča). Sastavni dio Zavoda su i LaGema − Laboratorij za analizu geoloških materijala, koji je i sastavni dio mreže laboratorija Virtulab, te Geoznanstvena zbirka minerala, stijena i ruda. Laboratorij se koristi u nastavi, u znanstvenom radu i za suradnju s privredom, i to za analizu uzoraka tala, sedimenata, stijena, ruda, vode i drugih materijala. Laboratorij nudi: mineraloško-petrografske analize izbrusaka stijena; kemijske, mineraloške i granulometrijske analize različitih vrsta uzoraka geoloških materijala; kemijske analize vode; detaljne analize minerala glina i mikromorfološke analize tla. U okviru Laboratorija u protekloj akademskoj godini izrađeno je šest završnih i devet diplomskih radova. U akademskoj godini 2021./2022. djelatnici Zavoda imali18su privrednu suradnju sa sljedećim tvrtkama i ustanovama: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu, Geotest, TPA, samostalni restaurator/konzervator Marija Reberski, Zagrebačka nadbiskupija, Samoborka, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za arheologiju, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, JUB, Foretić i sinovi, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Cemtra d.o.o., CSS d.o.o., JU NP Sjeverni Velebit, IVICOM, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, TPA, Zelena infrastruktura d.o.o., Nexe. Geoznanstvena zbirka Zavoda sadrži vrijedne zbirke minerala, stijena i ruda, a koristi se najviše u nastavi. Zbirka je često otvarala svoja vrata i grupama djece iz vrtića te osnovnoškolcima i srednjoškolcima iz raznih krajeva Hrvatske.


20230516 5

Slika 1. Studentske vježbe


Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Opća mineralogija1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Osnove mineralogije i petrologije1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Uvod u mineralogiju i petrologiju1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Optička mineralogija3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Primijenjena geologija3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Sistematska mineralogija3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geokemija4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Petrologija magmatita i metamorfita4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Povijest Zemlje4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija okoliša5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Petrologija sedimenata5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija rudnih ležišta6Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Tehnička petrografija 16Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Preddiplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Rudna ležišta3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Applied Mineralogy and Petrology4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Geologija okoliša5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo

Diplomski - obvezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Analize mineralnih parageneza1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geokemija okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Ležišta industrijskih minerala1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Mineralogija okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Primijenjena analitika okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Sedimentologija1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Monitoring okoliša2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Tehnička petrografija 22Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Instrumentalne analitičke metode3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Mineralogija glina3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Stručna praksa4Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Stručna praksa4Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Stručna praksa4Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Diplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Geokemija okoliša1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Ležišta industrijskih minerala1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Mineralogija glina1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Mineralogija glina1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geokemija2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Geokemija2Sveučilišni diplomski Energetika
Geokemija2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Ležišta građevinskih materijala2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Ležišta građevinskih materijala2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Metode istraživanja sedimenata2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Metode istraživanja sedimenata2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Taložni sustavi vodonosnika2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Taložni sustavi vodonosnika2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geoarheologija3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geoarheologija3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geokemija okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Mineralogija glina3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Mineralogija glina3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Mineralogija okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Projekti

Projekti

NACIONALNI PROJEKTI

 VoditeljZnan.područjeTrajanje projekta

Hrvatska zaklada za znanost

Nanominerals in sediments and soils: formation, properties and the role in biogeochemical processes Ivan Sondi Prirodne znanosti 01.09.2014.-
31.08.2018.
Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii Jasna Hrenović (PMF) Prirodne znanosti 01.09.2015.- 31.08.2019.
Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba Tajana Sekelj Ivančan (IARH)    

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta Ivan Sondi Prirodne znanosti 
Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa i ofiolita Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika Dunja Aljinović Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke crveničnih (paleo)tala Istre i Suska Goran Durn Prirodne znanosti 
Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika Dunja Aljinović Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini

Geološka evolucija u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika u području Dinarida Dunja Aljinović Prirodne znanosti 
Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve Goran Durn Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2015.

Geneza stijena i pratećeg orudnjenja u Dinaridima Dunja Aljinović Prirodne znanosti 
Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve Ivan Sondi Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2014.

POT-POTencijalne sirovine u prapovijesnom lončarstvu, studija slučaja: tel Damića gradina Marta Mileusnić Interdisciplinarna područja znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2013.

Ranodijagenetski procesi u recentnim sedimentima Ivan Sondi Prirodne znanosti 
Sedimentne i vulkanske stijene, orudnjenje i mineralni resursi Dinarida Dunja Aljinović Interdisciplinarna područja znanosti 
Lesne sekvence kao indikatori klimatskih promjena u kvartaru i izvor podataka za modeliranje prošlih i budućih globalnih klimatskih promjena: Analiza les-paleotlo sekvenci (kvartarnih eolskih naslaga) i recentnog tla Istre, Kvartara i Ravnih kotara) Goran Durn Interdisciplinarna područja znanosti 

Z-projekti (MZOS, RH, 2007.–2013.)

Definicija facijesa u bazi Dinarida i usporedba sa širim tetiskim prostorom Dunja Aljinović Prirodne znanosti 
Dinarski krš: geološka evolucija, mineralne sirovine, paleotla i tla Goran Durn Prirodne znanosti 
Magmatizam i mineralna ležišta Dinarskog krškog područja Vesnica Garašić Prirodne znanosti 
Tektonomagmatska korelacija fragmentirane oceanske litosfere u Dinaridima Boško Lugović (Marta Mileusnić) Prirodne znanosti 
Nanočestice u biogeokemijskim procesima u okolišu Ivan Sondi Prirodne znanosti 

Znanstveni projekti MZOS, 2002.–2006.

Magmatski i metamorfni kompleksi Hrvatske Maja Vrkljan Prirodne znanosti 
Magmatske i piroklastične stijene i njihove alteracije Boško Lugović Prirodne znanosti 
Sedimenti i sedimentne stijene kao prirodni izvori mineralnih sirovina Josip Tišljar Prirodne znanosti 

Znanstveni projekti MZOŠ, 1996.–2002.

Geološki resursi mineralnih sirovina sedimentnog ciklusa   Josip Tišljar Prirodne znanosti 
Kenozojski vulkanizam u jadranskom podmorju i zaleđu Boško Lugović Prirodne znanosti 
Magmatski i metamorfni kompleksi Hrvatske Maja Vrkljan Prirodne znanosti 
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 VoditeljTrajanje projekta

FP7

Groundwater and dependent Ecosystems: NEw Scientific basIS on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundwater Directive (GENESIS) Zoran Nakić 01.04.2009.-
31.03.2014.

Bilateralni projekti

Clay mineralogy in landslide hazard assessment Marta Mileusnić 01.01.2016.-
31.12.2017.
Biomineralization at the nanoscale: from the natural systems to the laboratory Ivan Sondi 01.06.2014.-
01.06.2015.
Pottery production in prehistoric cultures, especially Hallstatt culture, of Croatian and Austrian Danube regions Marta Mileusnić 01.01.2014.-
31.12.2015.
Tools for modelling past and future global climate change: case study of loess-palaeosol sequences (Quaternary aeolian deposits) from Istria and Kvarner (North Adriatic area) Goran Durn 01.01.2014.-
31.12.2015.
The end-Permian and Early Triassic sedimentary environments in the Croatian Dinarides - the example of global warming ocean and a link to calibrate events in the western Tethys Dunja Aljinović 31.10.2013.-
31.10.2015.
SULPHATic Evaporite mélanges: basic principles and application to DInarides and Eastern Alps Sibila Borojević Šoštarić 01.01.2012.-
31.12.2013.
Comparison of Terroirs of Istria, Vienna and Wachau Goran Durn 01.01.2012.-
31.12.2013.
Biostratigrafija i taložni okoliš naslaga perma i trijasa Slovenije i Hrvatske Dunja Aljinović 01.01.2009.-
31.12.2010.

Ostali programi

World Correlation on Karst Ecosystem Josip Tišljar 01.01.2000.-
01.01.2004.