Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine


Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Uroš Barudžija dipl. ing.

Zamjenik predstojnika zavoda: prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić dipl. ing.

Administrator/ica: Božena Vlainić


Tel: +385 1 / 5535806

Fax: +385 1 /

Email: bozena.vlainic@rgn.unizg.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Ivan Sondi55358085808siteV314
dr. sc.Dunja Aljinović55357905790siteV311
dr. sc.Goran Durn55357935793siteV306

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Sibila Borojević Šoštarić55358005800siteV309
dr. sc.Marta Mileusnić55357975797siteV313

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Vesnica Garašić55357955795siteV308
dr. sc.Uroš Barudžija55357915791siteV312
dr. sc.Ana Maričić55358095809siteV317
dr. sc.Stanko Ružičić55358175817siteV316

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Duje Smirčić55358035803siteV712

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dr. sc.Šime Bilić55357965796siteV712
dr. sc.Tomislav Brenko55357945794siteV712

Viši stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
dipl. ing.Neven Tadej55358025802 V305
dr. sc.Michaela Hrušková - Hasan55358185818siteV307

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Mario Valent55358055805 V324

Viši Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Branka Prša55357985798 V307
Vinko Baranašić55357925792 V307

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL SITE LOKACIJA
Božena Vlainić55358065806 V310

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

17

Aktivnosti zavoda
Departments activity

36

Nastavno osoblje
Teaching staff

8

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

6

Suradnička zvanja
Research associates

3

Novi stručni projekti
New professional projects

10

Suradnici/Associates

2

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

10

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

 4

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

10

 

Područja znanstvenog interesa djelatnika Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine usko su vezana uz mineralne sirovine, mineralogiju, petrologiju magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena, sedimentologiju, geokemiju i biogeokemiju, tehničku petrografiju, geoarheologiju, arheometriju i zaštitu okoliša. Znanstvenoistraživačka djelatnost tijekom ak. god. 2017./2018. odvijala se u okviru: (1) znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Nanominerals in sediments and soils: formation, properties and their role in biogeochemical processes”; (2) četiri financijske potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu: „Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke crveničnih (paleo)tala Istre i Suska”; „Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika”; „Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta” i „Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa i ofiolita Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika” te (3) bilateralnog hrvatsko-austrijskog projekta „Mineralogija glina pri procjeni opasnosti od klizanja”. Dodatno, djelatnici Zavoda surađuju na znanstvenim HRZZ projektima čiji su nositelji druge institucije: „Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii” (Prirodoslovno-matematički fakultet) i „Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba” (Institut za arheologiju).
U okviru ovih projekata istraživani su formiranje, svojstva i uloga nanominerala u biogeokemijskim procesima u sedimentima i tlima, izučavane su kvartarne eolske naslage sjevernog jadranskog područja u cilju modeliranja globalnih klimatskih promjena, istraživani su razlozi masovnog izumiranja na granici perm – trijas, istraživane su mineraloške karakteristike lapora i fliševa u kojima se pojavljuju klizišta, istraživana su tla koja su pogodan supstrat za bakterije te provenijencija željezne rude korištene u antici i srednjem vijeku. Navedena djelatnost rezultirala je sudjelovanjem djelatnika Zavoda na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te objavljivanjem radova u znanstvenim časopisima. U 2017. godini objavljeno je 14 radova citiranih u bazi Scopus, od toga osam i u bazi Web of Science.
Djelatnici Zavoda članovi su uredništava međunarodnih i domaćih znanstvenih časopisa te aktivni u različitim strukovnim društvima. Intenzivno surađuju i sa znanstvenicima izvan matične ustanove (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut „Ruđer Bošković”, Institut „Jožef Stefan” iz Ljubljane, Hrvatski geološki institut, Institut za arheologiju, Sveučilište za prirodne resurse i znanosti o životu iz Beča i s druge
znanstvene ustanove).
Pojedini članovi Zavoda sudjeluju i u dva značajna inovacijska projekta koja financira Europski institut za tehnologiju i inovacije u sklopu Regionalne inovacijske sheme (RIS – Regional Inovation Scheme). Radi se o projektima: „InvestRM − Multifactor model for investments in the raw material sector, case study Bosnia and Herzegovina” i „rESEErve − Mineral potential of the ESEE region”.
Osim redovnih obveza u nastavi, članovi Zavoda sudjeluju i u edukacijskim projektima kao što su: „Dubrovnik International ESEE Mining school”, „NEw Approaches and Technologies in Materials Production − Programme Consolidation” i „Training Trainers in the ESEE region” (koje financira Europski institut za tehnologiju i inovacije) te „EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti” (koji financira Europski socijalni fond). Članovi Zavoda aktivno su sudjelovali i u Sveučilišnom danu o sirovinama („Raw materials University Day Zagreb”).
Sastavni su dio Zavoda LaGema − Laboratorij za analizu geoloških materijala i Geoznanstvena zbirka. Laboratorij se koristi u nastavi, u znanstvenom radu i u suradnji s privredom, i to za analizu uzoraka tala, sedimenata, stijena, ruda, vode i drugih materijala.
Laboratorij nudi: mineraloško-petrografske analize izbrusaka stijena; kemijske, mineraloške i granulometrijske analize različitih vrsta uzoraka geoloških materijala; kemijske analize vode; detaljne analize minerala glina i mikromorfološke analize tla. U akademskoj godini 2017./2018. djelatnici Zavoda imali su privrednu suradnju sa sljedećim tvrtkama i ustanovama: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej grada Koprivnice, Cemtra d.o.o., CSS d.o.o., Eko Pan — Udruga za zaštitu okoliša i prirode i Borvanna d.o.o. Geoznanstvena zbirka sadrži vrijedne zbirke minerala, stijena i ruda. Koristi se uglavnom u nastavi. U protekloj akademskoj godini zbirka je osvijetljena te su revidirani svi nazivi i lokaliteti izložaka. Na uzorcima iz zbirke u protekloj akademskoj godini izrađena su četiri završna rada.
Svoja vrata zbirka je otvorila i grupama srednjoškolaca iz raznih krajeva Hrvatske u sklopu manifestacije „Raw materials University Day Zagreb”.

Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Opća mineralogija1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Osnove mineralogije i petrologije1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Uvod u mineralogiju i petrologiju1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Optička mineralogija3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Primijenjena geologija3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Sistematska mineralogija3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geokemija4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Petrologija magmatita i metamorfita4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Povijest Zemlje4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija okoliša5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Petrologija sedimenata5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija rudnih ležišta6Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Tehnička petrografija 16Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Preddiplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Rudna ležišta3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Applied Mineralogy and Petrology4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Geologija okoliša5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo

Diplomski - obvezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Analize mineralnih parageneza1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geokemija okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Ležišta industrijskih minerala1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Mineralogija okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Primijenjena analitika okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Sedimentologija1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Monitoring okoliša2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Tehnička petrografija 22Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Instrumentalne analitičke metode3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Mineralogija glina3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Diplomski - izborni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Geokemija okoliša1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Ležišta industrijskih minerala1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Mineralogija glina1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Mineralogija glina1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geokemija2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Geokemija2Sveučilišni diplomski Energetika
Geokemija2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Ležišta građevinskih materijala2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Ležišta građevinskih materijala2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Metode istraživanja sedimenata2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Metode istraživanja sedimenata2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Taložni sustavi vodonosnika2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Taložni sustavi vodonosnika2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geoarheologija3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geoarheologija3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geokemija okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Mineralogija glina3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Mineralogija glina3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Mineralogija okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Projekti

Projekti

NACIONALNI PROJEKTI

 VoditeljZnan.područjeTrajanje projekta

Hrvatska zaklada za znanost

Nanominerals in sediments and soils: formation, properties and the role in biogeochemical processes Ivan Sondi Prirodne znanosti 01.09.2014.-
31.08.2018.
Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii Jasna Hrenović (PMF) Prirodne znanosti 01.09.2015.- 31.08.2019.
Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba Tajana Sekelj Ivančan (IARH)    

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta Ivan Sondi Prirodne znanosti 
Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa i ofiolita Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika Dunja Aljinović Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke crveničnih (paleo)tala Istre i Suska Goran Durn Prirodne znanosti 
Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika Dunja Aljinović Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini

Geološka evolucija u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika u području Dinarida Dunja Aljinović Prirodne znanosti 
Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve Goran Durn Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2015.

Geneza stijena i pratećeg orudnjenja u Dinaridima Dunja Aljinović Prirodne znanosti 
Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve Ivan Sondi Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2014.

POT-POTencijalne sirovine u prapovijesnom lončarstvu, studija slučaja: tel Damića gradina Marta Mileusnić Interdisciplinarna područja znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2013.

Ranodijagenetski procesi u recentnim sedimentima Ivan Sondi Prirodne znanosti 
Sedimentne i vulkanske stijene, orudnjenje i mineralni resursi Dinarida Dunja Aljinović Interdisciplinarna područja znanosti 
Lesne sekvence kao indikatori klimatskih promjena u kvartaru i izvor podataka za modeliranje prošlih i budućih globalnih klimatskih promjena: Analiza les-paleotlo sekvenci (kvartarnih eolskih naslaga) i recentnog tla Istre, Kvartara i Ravnih kotara) Goran Durn Interdisciplinarna područja znanosti 

Z-projekti (MZOS, RH, 2007.–2013.)

Definicija facijesa u bazi Dinarida i usporedba sa širim tetiskim prostorom Dunja Aljinović Prirodne znanosti 
Dinarski krš: geološka evolucija, mineralne sirovine, paleotla i tla Goran Durn Prirodne znanosti 
Magmatizam i mineralna ležišta Dinarskog krškog područja Vesnica Garašić Prirodne znanosti 
Tektonomagmatska korelacija fragmentirane oceanske litosfere u Dinaridima Boško Lugović (Marta Mileusnić) Prirodne znanosti 
Nanočestice u biogeokemijskim procesima u okolišu Ivan Sondi Prirodne znanosti 

Znanstveni projekti MZOS, 2002.–2006.

Magmatski i metamorfni kompleksi Hrvatske Maja Vrkljan Prirodne znanosti 
Magmatske i piroklastične stijene i njihove alteracije Boško Lugović Prirodne znanosti 
Sedimenti i sedimentne stijene kao prirodni izvori mineralnih sirovina Josip Tišljar Prirodne znanosti 

Znanstveni projekti MZOŠ, 1996.–2002.

Geološki resursi mineralnih sirovina sedimentnog ciklusa   Josip Tišljar Prirodne znanosti 
Kenozojski vulkanizam u jadranskom podmorju i zaleđu Boško Lugović Prirodne znanosti 
Magmatski i metamorfni kompleksi Hrvatske Maja Vrkljan Prirodne znanosti 
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 VoditeljTrajanje projekta

FP7

Groundwater and dependent Ecosystems: NEw Scientific basIS on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundwater Directive (GENESIS) Zoran Nakić 01.04.2009.-
31.03.2014.

Bilateralni projekti

Clay mineralogy in landslide hazard assessment Marta Mileusnić 01.01.2016.-
31.12.2017.
Biomineralization at the nanoscale: from the natural systems to the laboratory Ivan Sondi 01.06.2014.-
01.06.2015.
Pottery production in prehistoric cultures, especially Hallstatt culture, of Croatian and Austrian Danube regions Marta Mileusnić 01.01.2014.-
31.12.2015.
Tools for modelling past and future global climate change: case study of loess-palaeosol sequences (Quaternary aeolian deposits) from Istria and Kvarner (North Adriatic area) Goran Durn 01.01.2014.-
31.12.2015.
The end-Permian and Early Triassic sedimentary environments in the Croatian Dinarides - the example of global warming ocean and a link to calibrate events in the western Tethys Dunja Aljinović 31.10.2013.-
31.10.2015.
SULPHATic Evaporite mélanges: basic principles and application to DInarides and Eastern Alps Sibila Borojević Šoštarić 01.01.2012.-
31.12.2013.
Comparison of Terroirs of Istria, Vienna and Wachau Goran Durn 01.01.2012.-
31.12.2013.
Biostratigrafija i taložni okoliš naslaga perma i trijasa Slovenije i Hrvatske Dunja Aljinović 01.01.2009.-
31.12.2010.

Ostali programi

World Correlation on Karst Ecosystem Josip Tišljar 01.01.2000.-
01.01.2004.