Statut

AMAC-RGNF

S T A T U T
HRVATSKE UDRUGE DIPLOMIRANIH STUDENATA RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14)
Skupština Hrvatske udruge diplomiranih studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. rujna 2015. usvojila je

S T A T U T
HRVATSKE UDRUGE DIPLOMIRANIH STUDENATA RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, skraćenom nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Hrvatska udruga diplomiranih studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Naziv Udruge na latinskom jeziku je: Almae matris alumni Croaticae Facultatis scientiarum ad metalla et geologiam et naphtham pertinentium Zagrabiensis koji se može rabiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku i to u zagradi, na drugom mjestu.

Skraćeni naziv Udruge je: AMAC - RGNF.

Sjedište Udruge je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu RGNF), Pierottijeva 6, HR-10000 Zagreb.

Odluku o adresi sjedišta i promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Udruge većinom glasova.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak Udruge je znak RGNF-a oko kojega je napisano „AMAC-RGNF".
Znak se sastoji od unutarnjeg crnog koncentričnog kružnog vijenca i vanjskog zelenog koncentričnog kružnog vijenca čiji je gornji desni dio prekinut, pomaknut prema van i crn.

Članak 5.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge promjera je 38 mm, sastoji se od unutarnjeg crnog koncentričnog kružnog vijenca i vanjskog zelenog koncentričnog kružnog vijenca čiji je gornji desni dio prekinut, pomaknut prema van i crn.
Uz rub vanjskog zelenog koncentričnog vijenca crnim štampanim slovima upisan je skraćeni naziv Udruge: AMAC - RGNF.
Pečat Udruge identičan je znaku Udruge.

Pečat Udruge čuva i ovlašten ga je koristiti Predsjednik Udruge kao i drugi redoviti članovi koje on pisanim putem ovlasti.

Članak 6.

Udrugu zastupaju predsjednik i potpredsjednik.
Predsjedništvo može ovlastiti i druge svoje članove za zastupanje Udruge.
Kod materijalnog i financijskog poslovanja Udruge potreban je potpis ovlaštenog predstavnika Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

 • povezivanje svih bivših studenata RGNF-a u Udrugu i izgradnja uzajamnih odnosa suradnje između članova Udruge,
 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata RGNF-a i RGNF-a,
 • razvijanje suradnje između RGNF-a i poduzeća, tvrtki ili organizacija u kojima rade bivši studenti RGNF-a,
 • unaprjeđivanje djelatnosti RGNF-a i promicanje ugleda RGNF-a u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • poticanje i unaprjeđivanje stručnih, znanstvenih i društveno korisnih aktivnosti svoga članstva,
 • očuvanje tradicije RGNF-a,
 • unaprjeđivanje rada diplomiranih studenata RGNF-a, te afirmacija i promicanje njihove uloge i mjesta u društvu,
 • zaštita strukovnih interesa diplomiranih studenata RGNF-a sukladno kodeksu i pravilima struke,
 • poticanje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja rudarstva, geologije, geološkog inženjerstva i naftnog rudarstva kao struka i znanosti te njihove primjene,
 • poticanje i uspostava veza i suradnje RGNF-a i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti,,
 • udruživanje u AMAC/ALMA udrugu Sveučilišta u Zagrebu,
 • uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama (AMAC/AMCA) u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

Članak 8.

Područje djelovanja sukladno ciljevima Udruge je obrazovanje, znanost, istraživanje, transfer tehnologije prema gospodarstvu i međunarodna suradnja.

Članak 9.

Djelatnosti Udruge su sljedeće:

 • znanstvena i stručna suradnja s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje se bave rudarskom, geološkom i naftnom djelatnošću,
 • organiziranje okruglih stolova o značajnim problemima iz područja rudarstva, geologije, geološkog inženjerstva i naftnog rudarstva,
 • organiziranje skupova i predavanja za članove Udruge,
 • organiziranje i realizacija različitih programa i projekata iz područja rudarstva, geologije, geološkog inženjerstva i naftnog rudarstva te srodnih struka,
 • prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge,
 • izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija i glasila Udruge,
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju RGNF-a u svrhu njegove promocije,
 • razmjena i prenošenje znanja i strukovnih iskustava među članovima Udruge,
 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci,
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijima na RGNF-u,
 • postavljanje i održavanje mrežne stranice Udruge,
 • organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima i obilježavanje značajnih obljetnica RGNF-a i Udruge,
 • suradnja s drugim udrugama diplomiranih studenata te strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Članak 10.

Ciljana skupina Udruge su diplomirani studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 11.

Djelovanje udruge je javno.
Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, posebice:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima vezanim uz rad Udruge, u obliku pisanih izvješća, usmenim izvješćima na skupovima ili na drugi prikladan način,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • preko sredstava javnog priopćavanja, objavom zapisnika sa Skupštine na mrežnoj stranici.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI I ČLANARINA

Članak 12.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.
Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja udovoljava kriterijima utvrđenim ovim Statutom.

Članovi Udruge mogu biti:

 • redoviti,
 • podupirući,
 • počasni,
 • članovi prijatelji.

Udruga vodi Registar članova.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, mail adresi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi. Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 13.

Redovitim članom Udruge može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin koji je diplomirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Isto pravo imaju i diplomirani inženjeri prijašnjeg Rudarskog odjela Tehničkog fakulteta u Zagrebu i diplomirani inženjeri Rudarskog odjela, Geološkog odjela i Odjela za bušenje i pridobivanje nafte i plina Tehnološkog fakulteta u Zagrebu.
Redovitim članom Udruge može postati i osoba koja je magistrirala ili doktorirala na RGNF-u.

Redovitim članom postaje se popunjavanjem pristupnice i upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Svaki redoviti član Udruge dužan je plaćati članarinu o čijoj visini odluku donosi Predsjedništvo.
Uplaćena članarina za tekuću godinu ne može biti vraćena.
Plaćanja članarine, na svoj zahtjev, mogu biti oslobođeni umirovljenici i članovi koji žive u inozemstvu.
Članovi koji su tek diplomirali, na svoj zahtjev, mogu biti oslobođeni plaćanja članarine tijekom prve godine.

Članak 14.

Podupirućim članom smatra se pravna ili fizička osoba koja svojom aktivnošću te novčanom i/ili materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju programskih zadaća Udruge.

Podupirućim članom postaje se temeljem odluke Predsjedništva Udruge i upisom u Registar članova.

Članak 15.

Počasnim članom može postati svaka osoba iz članka 13. ovoga Statuta koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge.
Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine na prijedlog Predsjedništva udruge.

Članak 16.

Posebnom odlukom Predsjedništva članom prijateljem Udruge mogu postati osobe koje su završile barem jedan semestar na RGNF- ili završile odgovarajući fakultet u inozemstvu, ali i osobe koje su završile neki srodni fakultet, a posebno su vezane za djelatnost RGNF-a.

Članak 17.

Prava i obveze članova Udruge:

 • svi članovi sudjeluju u svim aktivnostima Udruge i čuvanju i podizanju ugleda Udruge,
 • svi članovi u obvezi su u obavljanju svojih dužnosti poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,
 • svi članovi udruge podliježu stegovnoj odgovornosti,
 • redoviti članovi Udruge imaju pravo birati i biti birani u sva tijela Udruge,
 • redoviti članovi imaju obvezu plaćanja članarine,
 • redoviti članovi imaju obvezu aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge.

Članak 18.

Za teže povrede Statuta protivne ciljevima i djelatnostima Udruge, na prijedlog Nadzornog odbora ili najmanje tri člana Predsjedništva, Predsjedništvo može članu izreći:

 • suspenziju zbog neovlaštenog istupanja u ime Udruge,
 • isključenje iz Udruge zbog težih povreda Statuta.

Članak 19.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge,
 • dragovoljnim istupanjem uz pisanu obavijest Predsjedništvu,
 • usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva danom ispred barem 5 članova Predsjedništva Udruge,
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine za prošlu godinu, o čemu odlučuje Predsjedništvo,
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,
 • smrću.

V. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 20.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,
 • nepoštivanje odredaba Statuta,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge,
 • narušavanje ugleda Udruge,
 • grubih povredi etičkih normi tijekom profesionalnog rada.

Članak 21.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može inicirati bilo koji član Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjedništvo Udruge.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.
Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi Skupština udruge.

Članak 22.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena, ili
 • isključenje iz Udruge

Članak 23.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Odluka o isključenju mora biti uručena članu redovitom poštom, preporučenim pismom.
Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna.
Tijekom žalbenog postupka miruju prava i obveze člana Udruge.

VI. UNUTARNJI NADZOR

Članak 24.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Nadzorni odbor Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo podnijeti pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenja i pritužbe člana Nadzorni odbor Udruge je dužno odgovoriti pismeno u roku 30 dana od dana njihova primitka.

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 25.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjedništvo Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Skupštine Udruge.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja Udrugom.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

VIII. UDRUŽIVANJE UDRUGE

Članak 26.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.

Udruga u svome sastavu može osnovati tematske sekcije.

IX. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGOM

Članak 27.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • predsjednik, potpredsjednik
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor i
 • arbitražno vijeće.

Svi članovi tijela upravljanja Udrugom odgovaraju za svoj rad Skupštini Udruge.

Skupština

Članak 28.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi redoviti, poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 29.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Redovita Skupština održava se jednom godišnje, a izborna Skupština svake četiri godine.

Sjednice Skupštine redovite ili izvanredne saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvanrednu sjednicu Predsjedništvo je obvezno sazvati kada to zatraži najmanje 1/5 članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnoga reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/5 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 30.

Skupštini predsjedava i potpisuje njezine odluke predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i potpredsjednika Udruge, odluke potpisuje zapisničar koju odredi Skupština javnim glasovanjem.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 31.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.
Odluke Skupštine su pravovaljane ukoliko je na Skupštini prisutno najmanje 1/4 ukupnoga broja redovitih članova Udruge.
Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se 2/3 većinom ukupnog broja članova.
Glasanje na sjednicama je javno.
Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
U hitnim i opravdanim slučajevima Predsjedništvo Udruge može zatražiti izjašnjavanje članova elektroničkom poštom.
U slučaju iz prethodnog stavka, materijali o kojima će se članovi Skupštine izjašnjavati dostavljaju im se elektroničkom poštom, a navedena odluka formalno se potvrđuje na sljedećoj sjednici Skupštine.

Članak 32.

Skupština Udruge:

 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • razmatra i usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva, predsjednika, potpredsjednika i Nadzorni odbor,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga sukladno čl. 21. ovog Statuta,
 • imenuje arbitražno vijeće između članova udruge i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • bira i razrješuje likvidatora Udruge,
 • obavlja i druge poslove te odlučuje o pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Skupština može razriješiti tijela koja bira u cijelosti ili pojedine njihove članove i prije isteka mandata na koji su izabrani ako ne izvršavaju povjerene zadaće.
Ukoliko razrješava rečena tijela u cijelosti, Skupština tada bira novo tijelo s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav izabrani.

Predsjednik Udruge

Članak 33.

Predsjednik Udruge može biti bilo koji redoviti član Udruge.
Svaki redoviti poslovno sposobni član Udruge ima pravo kandidirati se za Predsjednika Udruge, uz uvjet da ima podršku 1/5 redovitih članova Udruge, a što dokazuje prilaganjem potpisne liste članova Udruge, uz program rada za sljedeće mandatno razdoblje na koje se izabire.
Predsjednik Udruge ovlašten je zastupanje Udruge.
Predsjednika bira i razrješuje Skupština.
Mandat predsjednika Udruge traje četiri godine.
Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva Udruge.
Ista osoba može više biti birana za Predsjednika Udruge najviše dva puta uzastopce.

Članak 34.

Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
 • rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim općim aktima Udruge,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga potpredsjednik Udruge.
Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na potpredsjednika Udruge.

Članak 35.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci,
 • opozivom.

Članak 36.

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 20. ovog Statuta
Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/5 članova Udruge.

Uz određeni broj članova udruge, pravo pokretanja postupka za opoziv predsjednika udruge ima Nadzorni odbor Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Udruge.

Članak 37.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.
U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

Predsjedništvo

Članak 38.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.
Predsjedništvo bira i razrješuje Skupština na prijedlog članova.

Članak 39.

Predsjedništvo ima 17 članova.
Za člana predsjedništva može se kandidirati bilo koji redoviti član Skupštine.
Predsjednik i potpredsjednik Udruge, i dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu članovi su Predsjedništva po položaju.
Predsjedništvo je izvršno i operativno tijelo Udruge.
Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.

Članak 40.

Predsjedništvo:

 • bira tajnika Udruge,
 • bira i imenuje osobu zaduženu za vođenje blagajne Udruge (dalje u tekstu: blagajnik),
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa rada Udruge,
 • brine se o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge,
 • imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
 • predlaže Skupštini osnivanje podružnica
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 41.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.
Odluke su valjane ako je na sjednici Predsjedništva nazočan natpolovični broj svih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik Udruge.

Članak 42.

Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Predsjedništva traje do sljedeće izborne Skupštine. Predsjedništvo može dopuniti svoj sastav iz redova članova Udruge, ali najviše do 1/3 broja članova Predsjedništva izabranog na Skupštini. Odluku Predsjedništva mora potvrditi Skupština na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

Nadzorni odbor

Članak 43.

Nadzorni odbor bira i razrješuje Skupština na prijedlog Predsjedništva Udruge iz redova redovitih članova.
Nadzorni odbor ima tri člana.
Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela Udruge.
Mandat članova Nadzornog odbora traje do sljedeće izborne Skupštine.

Na prvoj sjednici Nadzornog odbora, koju saziva Predsjednik Udruge, članovi nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Za svoj rad Nadzorni odbor odgovoran je izravno Skupštini kojoj predsjednik ili član Nadzornog odbora podnosi izvješće o radu.

Predsjedništvo Udruge dužno je Nadzornom odboru, na njegov zahtjev, dati na uvid sve dokumente iz njegovog djelokruga rada.

Članak 44.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad bio podvrgnut nadzoru.

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge te nadzire provođenje općih akata i odluka tijela Udruge vodeći računa o odgovornom i gospodarski svrhovitom raspolaganju sredstvima.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.
Izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 45.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire te podnosi izvješće Skupštini o:

 • primjeni odredaba ovog Statuta i drugih akata Udruge,
 • materijalno-financijskom poslovanju i korištenju imovine Udruge,
 • ostvarivanju odluka, zaključaka i drugih pravnih akata i
 • razrješenju članova tijela Udruge.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u svu dokumentaciju Udruge i dobiti sve tražene podatke i izvješća. Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu ili sjednicu Predsjedništva, ako utvrdi nepravilnosti u radu Udruge ili zbog povrede Statuta.

Tajnik Udruge

Članak 46.

Tajnika Udruge bira i razrješuje Predsjedništvo. Tajnik obavlja stručne i administrativne poslove Udruge, a posebno:

 • u dogovoru s Predsjednikom Udruge priprema sjednice Predsjedništva Udruge,
 • sudjeluje u pripremi Skupštine,
 • vodi Registar članova i brine o naplati članarine,
 • obavlja ili koordinira obavljanje administrativnih i financijskih poslova Udruge,
 • na sjednicama tijela Udruge vodi zapisnik.

Zapisnik sa Skupštine vodi i potpisuje Tajnik Udruge, a supotpisuje Predsjednik Udruge. Tajnik Udruge dužan je sastaviti zapisnik u digitalnoj formi te ga objaviti na mrežnoj stranici Udruge najkasnije 10 (deset) dana nakon završetka sjednice Skupštine. Na svakoj sljedećoj sjednici Skupštine obvezna prva točka dnevnog reda je ''Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice''.

Članak 47.

Blagajnika imenuje i razrješuje Predsjedništvo Udruge.
Blagajnik izvršava sljedeće poslove Udruge:

 • vodi blagajnu, registrira sve prihode i rashode sukladno zakonima i propisima za financijsko poslovanje udruga u Republici Hrvatskoj,
 • vrši isplate na osnovi ovjere računa od strane Predsjednika i/ili ovjerenog potpisnika za financijsko poslovanje Udruge,
 • izrađuje i podnosi financijska izvješća Udruge.

Članak 48.

Tajnik i blagajnik Udruge za svoj rad mogu primati naknadu, o čemu odluku donosi Predsjedništvo Udruge.
Predsjedništvo Udruge može donijeti odluku o angažiranju i drugih stručnih osoba za administrativne poslove Udruge, kada je to potrebno.

X. IMOVINA , NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 49.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Prestanak postojanja Udruge

Članak 50.

Udruga prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine o prestanku postojanja,
 • odlukom Skupštine o pripajanju udruge drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
 • slučajevima predviđenim zakonom.

Ako postojanje Udruge prestaje temeljem odluke Skupštine, tada takvu odluku donosi Skupština Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, sva imovina se predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

Likvidator udruge

Članak 51.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.
U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja.
U slučaju da utvrdi da udruga ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana.
Preostalu imovinu likvidator će raspodijeliti u skladu s odredbom članka 53. Zakona o udrugama.
Nakon raspodjele preostale imovine sukladno zakonu likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u zakonskom roku o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu udruge radi pokretanja stečajnog postupka.
Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku nadležni ured donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi udruge.
Postupak likvidacije neće se provoditi u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 52.

Statut Udruge, nakon provedene rasprave, donosi Skupština većinom glasova prisutnih redovitih članova.

Svi postupci pokrenuti za trajanja prethodnog Statuta provode se po odredbama prethodnog Statuta.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske Udruge diplomiranih studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 18. veljače 2014.
Ovaj Statut objavit će se na internetskim stranicama Udruge, a stupa na snagu 8 (osam) dana od dana donošenja.
Izrazi koji su se za fizičke osobe koristili u ovom Statutu u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe muškog i ženskog roda.

Članak 53.

Za tumačenje odredaba ovoga statuta ovlaštena je Skupština Udruge. Za tumačenje odredaba drugih akata ovlašteno je Predsjedništvo Udruge.

Zagreb, 16. rujna 2015.

Predsjednik Udruge:

Davor Štern