2014. godina

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu FACIES

25

Sadržaj:

U radu se analizira smjer vjetra koji je tijekom pleistocena pokretao pješčane dine i pokrove na području srednjodalmatinskih otoka, kao dijela širokog kopna u razdobljima oledbe. Različit smjer dominantnog vjetra na relativno malom prostoru posljedica je snažnog utjecaja razvedene topografije bazena.

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH

24

Sadržaj:

Unatoč niskoj korozijskoj otpornosti ugljični čelik je najznačajniji konstrukcijski materijal u procesima pridobivanja nafte i plina. Iz ekonomskih razloga, ali i jednostavnosti primjene, najčešća metoda zaštite čelika od unutarnje korozije je primjena korozijskih inhibitora. U današnje vrijeme ekstrakti biljaka dobivaju na važnosti kao prihvatljivi za okoliš, relativno lako dostupni i obnovljivi izvor za široko područje primjene kao korozijski inhibitori. U radu je ispitano djelovanje ekstrakta liste masline kao korozijskog inhibitora ugljičnog čelika oznake N80 u uvjetima koji oponašaju realne.

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS

23

Sadržaj:

U normiranom prostoru pojam ortogonalnosti može se uvesti na razne načine. Jedan od najčešće proučavanih tipova ortogonalnosti je Birkhoff-Jamesova ortogonalnost. U radu se proučava jaka verzija Birkhoff-Jamesove ortogonalnosti u kontekstu Hilbertovih C*-modula. Dano je nekoliko karakterizacija ovog tipa ortogonalnosti.

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGICAL QUARTERLY

13

Sadržaj:

Rad prezentira rezultate kvantitativne morfometrijske analize na području Medvednice uz identifikaciju tektonski recentno aktivnih područja pomoću proračuna morfometrijskih parametara hipsometrijskih krivulja i integrala, faktora asimetrije te statističkih parametara longitudinalnih profila tokova. U tu svrhu korišten je DEM 25-m rezolucije medvedničkog područja u kojem je izdvojeno 36 slivova. Rezultati ukazuju da su tektonski najaktivnija područja locirana u JZ i središnjem dijelu Medvednice genetski vezana uz Sjeverni rubni medvednički rasjed i Kašinski rasjed.

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY

12

Sadržaj:

U ovom radu istraživano je podrijetlo, geneza i    izmjene miocenskih tufitičnih slojeva sačuvanih unutar jezerskih sedimenata sinjskog bazena. Utvrđeni sastav izvorišnog materijala ukazuje na vulkan(e) izvan područja Dinarida, najvjerojatnije u području današnjeg južnog ruba Panonskog bazena gdje su nađene vulkanske stijene iste starosti i geokemijskih karakteristika. Istraživani materijali jako su dijagenetski izmijenjeni, a alteracije ukazuju na otvoreni sustav jezerskog okoliša.

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION

11

Sadržaj:

Rudarski otpad predstavlja veliki problem za okoliš osobito ukoliko nije pravilno odložen. U ovom radu istraživan je utjecaj jalovinskog mulja rudnika Kombat u Namibiji na poljoprivredna tla koja okružuju jalovinski nasip. Rezultati istraživanja pokazuju da je mehanička disperzija potencijalno toksičnih elemenata (PTE) iz jalovine značajnija od kemijske te uglavnom ovisi o vjetru. Kao posljedica toga tlo je zagađeno bakrom i olovom, no stupanj rizika za okoliš je srednji budući da su ti metali vezani za oksihidrokside. Preporuča se sanacija jalovišta i izbjegavanje pojedinih poljoprivrednih kultura.

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGIA CROATICA

10

Sadržaj:

Rad donosi detaljan opis dijagenetskih promjena u evaporitnim stijenama iz bušotina na Kosovu polju, Hrvatska. Promjene u evaporitima odvijale su se tijekom: (i) rane dijageneze, < 50°C (kristalizacija halita, redukcija sulfata u sulfide, kristalizacija e-tipa dolomita); (ii) povećanja dubine zalijeganja, >50°C (dehidratacija gipsa, kristalizacija i potiskivanje e-tipa s a-tipom dolomita) i (iii) izdizanja kompleksa (rehidratacija anhidrita, precipitacija elementarnog sumpora i formiranje šupljikavih rauhwacka).

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

9

Sadržaj:

Tijekom 2003.-2006. godine načinjeno je probno utiskivanje vode i ugljik (IV) oksida u dio pješčenjačkih ležišta polja Ivanić, gornjomiocenske starosti. Iscrpak je uvećan za 4440 m3 nafte te 2,26 x 106 m3 plina. Zbog toga je nastavljeno modeliranje tih ležišta glede daljnjeg utiskivanja ugljikova (IV) oksida u ta ležišta s ciljem njegove pohrane i povećanja iscrpka ugljikovodika. Ono je načinjeno analizom podataka šupljikavosti, dubine i debljine ležišta „Gama 3“ i „Gama 4“, njihovim kartiranjem i izračunom volumena moguće utisnoga plina pri standardnim uvjetima.

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu LITHOS

8

Sadržaj:

Novi geokronološki i petrokemijski podatci iz ovog rada prvi su izravan dokaz postojanja jednog jedinstvenog mezozojskog oceana između obala Europe i Afrike tijekom razdoblja trijasa i jure. Trijasko-jurski ostaci oceana (ofioliti) protežu se kroz centralni dio balkanskog poluotoka u dužini od 1000 km. Autori utvrđuju da su metamorfne stijene u bazi serpentinitske navlake s područja zapadne vardarske zone dio metamorfnog đona („metamorphic sole“) koji je kristalizirao prilikom intra-oceanskog navlačenja 12-17 km debele i prilično vruće (max. 750°C) oceanske ploče prije 165 – 170 miliona godina.

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

7

Sadržaj:

Učinkovitost linijskih kumulativnih rezača ocjenjuje se na osnovu dubine penetracije u ciljanom materijalu. S obzirom na značajan broj parametara koji utječu na dubinu reza, optimiziranje konstrukcijskih parametara linijskih kumulativnih rezača je složen proces. U radu je prikazan eksperimentalni način određivanja utjecaja materijala obloge i udaljenosti rezača od mete na dubinu penetracije. Utvrđena je ovisnost dubine penetracije o pojedinom čimbeniku te je ustanovljen međusobni odnos pojedinih čimbenika za slučaj najveće dubine penetracije.

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

6

Sadržaj:

U članku je analizirana točnost i primjenjivost nekoliko teorijskih procedura određivanja učinka dozera, usporedbom računskih rezultata i terenski mjerenih podataka. Usporedba uključuje brzinu kretanja dozera te volumen noža dozera, kao osnovnih elemenata koji definiraju učinak. Predložena je nova formula za određivanje volumena noža, koja uzima u obzir vertikalnu zakrivljenost noža. Regresijom literarnih podataka formirana je jednadžba koja opisuje univerzalnu vučnu karakteristiku dozera za određivanje brzine kretanja.

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu EARTH MOON AND PLANETS

5

Sadržaj:

Meteorski potok Drakonida je u listopadu 2011. godine bio natprosječno aktivan. Dio Hrvatske meteorske mreže imao je vedro vrijeme i zabilježio je mnoštvo drakonida, a na osnovu triangulacije dobiveno je 95 novih orbita meteoroida ovog potoka. Najboljih 63 analizirano je u ovom članku uz primjenu dva modela brzine meteora u atmosferi, a rezultati te analize detaljno su izneseni. Kao krajnji rezultat, dobiven je poboljšan položaj radijanta, njegovo dnevno gibanje i geocentrična brzina ovog potoka.

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF GEODYNAMICS

4

Sadržaj:

U radu se prikazuju rezultati analize geoloških, geomorfoloških i geofizičkih podataka koji ukazuju na aktivan kompresijski režim naprezanja u rubnom području Dinarida i Panonskog bazena, koji je prouzročio potres magnitude 6,4 na području Banja Luke 27. listopada 1969. godine.

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY

3

Sadržaj:

Jedna od klasičnih nejednakosti u matematici je Karamatina nejednakost kojom je dana gornja i donja ocjena kvocijenta određenog integrala umnoška dviju pozitivnih integrabilnih funkcija i umnoška njihovih određenih integrala. U radu je dana operatorska verzija ove nejednakosti i neke njene primjene.

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

1

Sadržaj:

Problem najbolje aproksimacije danog elementa normiranog prostora V pomoću elemenata potprostora W od V je jedan od osnovnih problema u teoriji aproksimacija. Najbolja aproksimacija uvijek postoji kada je V Hilbertov prostor, a W njegov zatvoren potprostor. U radu se proučava operatorska verzija ovog problema u kontekstu Hilbertovih C*-modula, te nužni i dovoljni uvjeti za egzistenciju i jedinstvenost rješenja.

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu METEORITICS & PLANETARY SCIENCE

1

Sadržaj:

Križevački meteorit jedan je od najbolje proučenih meteorita uopće. Na njemu su primijenjene najmodernije analitičke metode koje su donijele niz novih spoznaja o meteoritima ovoga tipa (Hondriti). Prvi rezultati ovih, vrlo obimnih, istraživanja izneseni su u ovom članku. Tako je metodom rengenske tomografije dobijena potpuna slika unutarnjeg izgleda meteorita, bez da ga se oštetilo na bilo koji način. U njemu je nađeno preko 160 000 sitnih metalnih čestica. Nadalje, metodama masene spektroskopije određeni su izotopni odnosi kisika u njegovom materijalu, što je dovelo do novih saznanja o svojstvima Hondrita i njihovom porijeklu.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.