Uputa za ispunjavanje obrasca dr. sc.-01 (RGNF)

Upute i korisni materijali

 

📝 UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA DR. SC.-01

 

Naslov predložene teme

 • Izbjegavati riječi poput: analiza, istraživanje, razvoj i sl.
 • Voditi računa o tome da naslov ne bude predugačak.
 • Obratiti pažnju na gramatiku (npr. pravilan oblik pridjeva).

Uvod i pregled dosadašnjih istraživanja (preporučeno 7000 znakova s praznim mjestima)

 • Predstaviti “state-of-the-art” pregled područja – citiranje novijih rezultata (zadnjih pet godina), citiranje članaka (ne knjiga), po mogućnosti izbjegavati izvore s Interneta.
 • Dati uvjerljivu “gap analizu”.
 • Pregled literature mora voditi od konteksta prema hipotezi.
 • Voditi računa o tome da tekst ne bude prekratak, npr. ne manje od 5000 znakova.

Cilj i hipoteze istraživanja (preporučeno 700 znakova s praznim mjestima)

 • Hipoteza mora proizlaziti iz „gap analize“ pregleda literature.
 • Ciljeve i hipoteze potrebno je taksativno nabrojati i eksplicitno navesti.
 • Obično se za ciljeve koriste riječi poput: razviti, unaprijediti, poboljšati, ispitati, izraditi, predložiti, utvrditi i sl.
  (Razvit će se nova metoda za numeričko modeliranje...
  Predložit će se eksplicitna formulacija...)
 • Za hipoteze se većinom koriste riječi poput: može se, moguće je, omogućit će i sl.
  (Primjenom postupka xxx moguće je postići veću točnost pri modeliranju yyyy od one koja se postiže dosadašnjim formulacijama koje se nalaze u literaturi).

Očekivani znanstveni doprinos predloženog istraživanja (preporučeno 500 znakova s praznim mjestima)

 • Znanstveni doprinos je ono što nitko, nikada prije, nigdje u svijetu nije napravio.
 • Očekivane znanstvene doprinose potrebno je taksativno nabrojati.
  (1. Numerička metoda temeljena na... , koja će pridonijeti povećanju točnosti..., a na taj način i sigurnosti konstrukcija.
  2. Model procesa xxx koji uključuje yyy ..., .primjenom kojeg će se omogućiti ..)
 • Ako se u znanstvenim doprinosima navode izrazi “optimalno” ili “optimiranje”, onda bi sadržaj rada trebao imati metode optimiranja kojima će se to dokazati.
 • Ako se za znanstveni doprinos koristi izraz “poboljšanje”, onda bi trebalo kvantificirati koliko je to poboljšanje.

Popis citirane literature (maksimalno 30 referenci)

 • U popisu literature trebali bi dominirati članci iz što kvalitetnijih časopisa s međunarodnom recenzijom objavljeni u zadnjih pet do najviše sedam godina (pokazatelj znanstvene relevantnosti područja istraživanja).
 • Izbjegavati stare, fundamentalne radove osim u slučaju kada se osporavaju znanstveni rezultati iz istih radova.
 • Izbjegavati navođenje knjiga, pogotovo izbjegavati navođenje udžbenika.
 • Izbjegavati različite izvještaje, pravilnike i standarde koji nisu znanstveni radovi.
 • Izbjegavati objavljene doktorske radove, a pogotovo magistarske radove. Bolje je koristiti znanstvene radove u časopisima koji su proizašli iz te disertacije.
 • Radovi mentora mogu se koristiti isključivo ako je mentor ostvario značajan napredak u području prijavljene teme. Izbjegavati reference mentora koje nisu usko povezane i relevantne za prijavljenu temu.
 • Nastojati da broj referenci bude veći od 20. Manji broj referenci ukazuje na činjenicu da s područjem istraživanja nešto „nije u redu“ ili da je kandidat nedovoljno proučio literaturu.

Procjena ukupnih troškova predloženog istraživanja (u kunama)

 • Ne preporuča se navoditi samostalno financiranje kao jedini izvor financiranja. Preporuča se, u dogovoru s mentorom, navesti znanstvene projekte.

Tekst upute