Poziv na dostavu ponuda za ličilačke radove za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Evidencijski broj nabave: 12-JN/2020

Dokumentacija u prilogu:


Poziv na dostavu ponuda za Nabava Detektora - Monitora zračenja

Evidencijski broj nabave: 152-JN/2020

Dokumentacija u prilogu:Poziv na dostavu ponuda za Nabavu promo materijala

Evidencijski broj nabave: 31-JN/2020

Dokumentacija u prilogu:II. Izmjena i dopuna Poziva na dostavu ponuda i prateće dokumentacije


Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga - Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s elektroničkim karticama na dvije godine

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga - Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s elektroničkim karticama na dvije godine

KLASA: 406-09/20-01/14
URBROJ:251-70-08-20-19

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.