Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Geologija okoliša

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Geologija okoliša

Trajanje: 5 godina

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Geologija okoliša

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka geološkog inženjerstva (kratica: mag.ing.geol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Geološkog inženjerstva, smjer Geologija okoliša

 • Poznavanje temeljnih znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanostis naglaskom na geološko inženjerstvo
 • Primjenjivanje teorijskih znanja i praktičnih sposobnosti u terenskom, laboratorijskom i kabinetskom radu
 • Razumijevanje i primjenjivanje etičkih načela, zakonske regulative i normi struke
 • Vladanje suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama
 • Razumijevanje prirodnih hazarda (potresna aktivnost, vulkanska aktivnost, klizišta, poplave, obalni procesi), njihovo predviđanje i identificiranje, utvrđivanje rizika te definiranje mogućih mjera prevencije i prilagodbe
 • Razumijevanje nepovoljnih utjecaja na okoliš različitih ljudskih aktivnosti (rast populacije, uporaba zemljišta, iskorištavanje prirodnih resursa)
 • Razumijevanje klimatskih promjena i njihovih učinaka na okoliš
 • Analiziranje i planiranje praćenja stanja sastavnica okoliša (tla, vode i zraka)
 • Analiziranje i interpretacija geoloških, geokemijskih i geofizičkih podataka vezanih za okoliš
 • Projektiranje i vođenje istraživanja vezanih uz izradu stručnih geoloških podloga, studija utjecaja na okoliš, elaborata iz područja zaštite okoliša i strategija vezanih uz okoliš
 • Sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog uređenja
 • Izrada studija o geološkim hazardima i tehnološkim hazardima koji utječu na tlo, vodu i zrak;
 • Sudjelovanje u upravljanju resursima (vodama, tlima, mineralnim sirovinama, različitim obnovljivim izvorima energije)
 • Razumijevanje geoloških aspekata upravljanja otpadom
 • Razumijevanje uloge recikliranja za ekonomiju i okoliš
 • Poznavanje metoda remedijacije tla
 • Zaštita okoliša u tvrtkama i ustanovama koje se bave djelatnostima koje utječu na okoliš te transportom, skladištenjem i odlaganjem otpada.