Sustav upravljanja kvalitetom (SUK)

Rezultati ankete za vrednovanje preddiplomskih, diplomskih i integriranih diplomskih studija u cjelini.Sustav upravljanja kvalitetom (SUK), sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001, provodi se na RGN fakultetu od 2007. godine za administrativne usluge (vezano uz akademsko obrazovanje, znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom te upravljanje Fakultetom). Priručnik kvalitete RGNF-a osnovni je dokument koji propisuje odgovarajuće postupke vezane za ostvarivanje administrativnih usluga.
Tijekom 2017. godine certifikacijska kuća Det Norske Veritas (DNV) obavila je vanjski recertifikacijski audit SUK-a te je ishođen novi certifikat s valjanošću do 2019. godine. Recertifikacijskim auditom u potpunosti se prešlo na novu normu HRN EN ISO 9001:20015., koja se i dalje bazira na procesnom pristupu, ali donosi i neke novine poput obavezne procjene rizika na svim razinama SUK-a. Sukladno tome revidirani su svi SUK obrasci, te je napravljena detaljna analiza rizika u svim ustrojbenim jedinicama koje su obuhvaćene SUK-om. Osim navedenih prilagodbi novoj normu, izmijenjena je politika kvalitete, priručnik kvalitete te je izrađeno nekoliko novih dokumenata s ciljem što brže implementacije SUK-a u obrazovne procese koji se odvijaju na RGN-u.
Polazne osnove za daljnju nadogradnju SUK-a RGN fakulteta daju postojeći zakonski propisi i drugi relevantni dokumenti, a to su prije svega:
Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja iz 2005. godine
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09)
Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu iz 2012. godine.
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom i Tim za upravljanje kvalitetom, uz predstavnika Uprave za kvalitetu, tijela su koja kontinuirano implementiraju, poboljšavaju i prilagođavaju te administriraju sustav upravljanja kvalitetom RGN fakulteta.
Provođenjem unutarnjeg i vanjskog audita, kao redovite godišnje kontrole sustava osiguravanja kvalitete u pružanju administrativnih usluga na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, utvrđuje se stanje primjene sustava osiguravanja kvalitete na RGNF-u te se identificiraju mogućnosti i provode različiti postupci za unaprjeđenje kvalitete sukladno zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO 9001:2015. Postojeći sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen je i dokumentiran, a dokumenti su dostupni na mrežnim stranicama Fakulteta.
Zadovoljstvo korisnika sustava, kako vanjskih tako i unutarnjih prati se provođenjem anketa o zadovoljstvu studenata i zaposlenika administrativnim uslugama te, u nastavnom dijelu, sudjelovanjem u sveučilišnim studentskim anketama (anketa za procjenu preddiplomskih, diplmskih i integriranih diplomskih studija u cjelini te anketa za procjenu rada nastavnika). Rudarsko-geološko-naftni fakultet posebnu pažnju posvećuje analizi rezultata provedenih anketa s ciljem kontinuiranog unapređenja SUK-a.

 


NAVIGACIJA