Sustav upravljanja kvalitetom (SUK)

O RGNF-u

Sustav upravljanja kvalitetom (SUK) primjenjuje se na RGN fakultetu od 2007. godine, sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001, za administrativne usluge vezane za akademsko obrazovanje, znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom te za upravljanje Fakultetom. Priručnik kvalitete RGNF-a i Politika kvalitete osnovni su dokumenti kojima se propisuju odgovarajući postupci vezani za ostvarivanje administrativnih usluga te osiguravanje njihove kvalitete.
Tijekom 2018. godine nastavljen je rad na unaprjeđenju postojećeg sustava upravljanja kvalitetom na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015 te je donesen novi Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete, koji je u potpunosti usklađen s Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu.
Za sustav osiguravanja kvalitete na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu odgovorni su dekan i fakultetsko vijeće, a na provedbenoj razini sustavom upravlja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom uz podršku Ureda za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama.
Provođenjem unutarnjeg audita, kao redovite godišnje kontrole sustava upravljanja kvalitetom u pružanju administrativnih usluga na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, utvrđuje se stanje primjene sustava upravljanja kvalitetom na RGNF-u te se identificiraju moguće nesukladnosti i provode različiti postupci za unaprjeđenje kvalitete pruženih usluga sukladno zahtjevima spomenute međunarodne norme. Postojeći sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen je i dokumentiran, a svi potrebni dokumenti dostupni su korisnicima sustava na mrežnim stranicama Fakulteta.
Zadovoljstvo korisnika sustava prati se provođenjem anketa o zadovoljstvu studenata i zaposlenika administrativnim uslugama te, u nastavnom dijelu, sudjelovanjem u sveučilišnim studentskim anketama (anketa za procjenu preddiplomskih, diplomskih i integriranih diplomskih studija u cjelini te anketa za procjenu rada nastavnika). Rudarsko-geološko-naftni fakultet posebnu pozornost posvećuje analizi rezultata provedenih anketa s ciljem kontinuiranog unaprjeđenja SUK-a.


📝 Važni dokumenti


📝 Dokumenti RGNF-a vezani uz kvalitetu


📝 Godišnja izviješća i planovi aktivnosti - SUK ↵
📝 Rezultati ankete za vrednovanje preddipl., dipl. i integriranih diplomskih studija u cjelini ↵

📝 Ankete za procjenu nastavnika ↵
📝 Upravina ocjena ↵