Sustav upravljanja kvalitetom (SUK)

O RGNF-u

Rezultati ankete za vrednovanje preddiplomskih, diplomskih i integriranih diplomskih studija u cjelini.Sustav upravljanja kvalitetom (SUK) primjenjuje se na RGN fakultetu od 2007. godine, sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001, za administrativne usluge vezane uz akademsko obrazovanje, za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom te za upravljanje Fakultetom. Priručnik kvalitete RGNF-a i Politika kvalitete osnovni su dokumenti kojima se propisuju odgovarajući postupci vezani za ostvarivanje administrativnih usluga te osiguravanje njihove kvalitete.
Tijekom 2018. godine nastavljen je rad na unaprjeđenju postojećeg sustava upravljanja kvalitetom na Rudarsko-geološkonaftnom fakultetu u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015, kao i priprema dokumentacije za njegovo proširenje na ostale djelatnosti Fakulteta. Postojeća dokumentacija sustava osiguravanja kvalitetom usklađena je s novim zakonima i propisima, što se prvenstveno odnosi na Zakon o zaštiti osobnih podataka.
Osim toga, Rudarsko-geološko-naftni fakultet donio je novi Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete, koji je u potpunosti usklađen s Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu.
Osim samog unaprjeđenja sustava osiguravanja kvalitete, napravljene su i određene formalne promjene u organizaciji SUK-a, pri čemu su veće ovlasti prenesene s Uprave na Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom te na Ured za sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje informacijama kako bi se operativno povećala efikasnost cijelog sustava. Iako je dio ovlasti prenesen na spomenuto Povjerenstvo i Ured, Uprava je i dalje zadržala centralnu ulogu u sustavu upravljanja kvalitetom, definirajući politiku kvalitete i donoseći kratkoročne i dugoročne ciljeve te smjernice za daljnji razvoj sustava upravljanja kvalitetom na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu.
Provođenjem unutarnjeg i vanjskog audita, kao redovite godišnje kontrole sustava upravljanja kvalitetom u pružanju administrativnih usluga na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, utvrđuje se stanje primjene sustava upravljanja kvalitetom na RGNF-u te se identificiraju moguće nesukladnosti i provode različiti postupci za unaprjeđenje kvalitete pruženih usluga sukladno zahtjevima spomenute međunarodne norme. Postojeći sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen je i dokumentiran, a svi potrebni dokuhave menti dostupni su korisnicima sustava na mrežnim stranicama Fakulteta.
Zadovoljstvo korisnika sustava, kako vanjskih tako i unutarnjih, prati se provođenjem anketa o zadovoljstvu studenata i zaposlenika administrativnim uslugama te, u nastavnom dijelu, sudjelovanjem u sveučilišnim studentskim anketama (anketa za procjenu preddiplomskih, diplomskih i integriranih diplomskih studija u cjelini te anketa za procjenu rada nastavnika). Rudarsko-geološko-naftni fakultet posebnu pozornost posvećuje analizi rezultata provedenih anketa s ciljem kontinuiranog unaprjeđenja SUK-a.