Ustroj Fakulteta

O RGNF-u

O FAKULTETU

Upravu Fakulteta čine dekan, tri prodekana i Fakultetsko vijeće. Dekan zastupa i predstavlja Fakultet, donosi poslovne odluke sukladno propisima, predsjeda Fakultetskim vijećem i provodi njegove odluke, provodi odluke Senata, vijećā područja Sveučilišta te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te drugim općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.
Dekan je Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof.dr.sc. Vladislav Brkić. Dekanu u radu pomažu tri prodekana: izv.prof.dr.sc. Borivoje Pašić, prodekan za nastavu i studente, doc.dr.sc. Stanko Ružičić, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, i prof.dr.sc. Vječislav Bohanek, prodekan za financije i poslovanje.
Fakultetsko je vijeće stručno vijeće Fakulteta koje čine svi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja, predstavnici suradnika i stručnih suradnika te predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Fakultetsko vijeće donosi Statut i ostale opće akte Fakulteta, bira dekana i prodekane, pokreće i provodi postupke izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja, donosi proračun i završni račun Fakulteta, odlučuje o svim pitanjima vezanima za nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost Fakulteta te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te drugim općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.

Temeljne su ustrojbene jedinice Fakulteta: zavodi, Centar informacijske potpore, Knjižnica, Tajništvo i Računovodstvo. Znanstveno-nastavna i stručna djelatnost Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta odvija se u sedam zavoda i na jednoj katedri.

20200217 1

Broj zaposlenika prema ustrojbenim jedinicama