Laboratorij za rutinske i specijalne analize ležišnih stijena

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Laboratorij je namijenjen osnovnim analizama svojstava stijene (efektivna poroznost mjerena utiskivanjem helija, apsolutna, tj. Klinkenbergova propusnost mjerena utiskivanjem dušika u jezgru pod simuliranim petrostatskim tlakom u Hasslerovu držaču jezgre, toplinska vodljivost) te specijalnoj analizi stijene za potrebe procjene zasićenja fluida nakon djelovanja kapilarnog dizanja te rasporeda veličina kanala pora (kapilarni tlak Purcellovom metodom saturacije uzorka) za svojstva koja se ne mogu opisati Darcyevom jednadžbom.
U laboratoriju se nalazi i oprema za terenska ispitivanja: za mjerenje protoka u cijevima te za mjerenje debljine stjenke cijevi i mjerenje toplinske vodljivosti na terenu, tj. u bušotini testom toplinskog odziva (TRT).

Voditelj laboratorija: Izv.prof.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

Popis metoda i postupaka
Analitički postupak  Metoda ispitivanja

Mjerenje propusnosti utiskivanjem dušika (zraka)

Standardna metoda (ASTM D 4525 – 90), izvodi se prema API-jevoj preporuci „Recommended Practices for Core Analysis, RP 40“

Mjerenje kapilarnog tlaka Purcellovom metodom

Metoda preporučena (opisana) u Purcell, W.R. (Shell Oil Co), 1949: Capillary Pressures - Their Measurement Using Mercury and the Calculation of Permeability Therefrom, SPE (Volume 1, Issue 02)

Propusnost djelomično saturiranog uzorka pod triaksijalnim opterećenjem

Ispitivanje će se provoditi modificiranom tj. vlastitom metodom. Metoda mjerenja je analogna ASTM D 4525 – 90 metodi, i koristi isti sustav regulacije i mjerenja ulaznog tlaka fluida (dušika), te isti mjerač protoka kao i aparatura za mjerenje propusnosti utiskivanjem dušika, međutim novi dijelovi aparature su držač jezgre s mogućnošću različitih opterećenja u vertikalnom i horizontalnom smjeru, s filterima za zadržavanje rastresitih čestica.

Mjerenje efektivne poroznosti utiskivanjem helija ili dušika (zraka)

Mjerenje efektivne poroznosti utiskivanjem helija temelji se na primjeni Boyleovog zakona, što je detaljno opisano u literaturi (Kaye, E i Freeman, M. L., 1948.: An Air Porosimeter. API
Drilling and. Production Practice, (1948) 187. Međutim postoje mnoge modifikacije u samoj interpretaciji mjerenih podataka. U Laboratoriju za rutinske i specijalne analize ležišnih stijena sami proračun izbjegava pogrešku zbog zanemarivanja volumena vodova, spojnica, i temperature u prostoriji, što se postiže upotrebom očitanja volumena zrna iz prethodno izrađene kalibracijske krivulje. Kratki opis dijelova aparature, skica (konceptualna shema) te jednadžbe prema kojima se određuje parametar dati su u dodatku D3.

  Sitna i srednja oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Aparatura za određivanje kapilarnog tlaka injektiranjem žive

Sastoji se od  mjerne visokotlačne ćelije s oknima, manifolda s ventilima i manometrima za 3 tlačna područja, volumetrijskom tlačnom pumpom  i vakuummetra. Radno tlačno područje 0 - 180 bar (a).

Eksperimentalno određene Pc-krivulje služe za određivanje raspodjele zasićenja fluidima u geološkoj formaciji.

Kapilarni tlak 3

Kapilarni tlak 4

Plinski permeametar

Aparatura se sastoji od Hasslerovog držača uzorka stijene, manifolda s ventilima i regulatorom protoka plina, manometara za vanjski tlak i ulazni tlak plina te klipnog plinomjera za mjerenje protoka plina.

Apsolutna propusnost je osnovno svojstvo stijene, neophodno za kvantifikaciju  dinamike protoka fluida kroz stijenu tj. određivanje efektivnih propusnosti za pojedini fluid prilikom višefaznog protoka.

Plinski permeametar 1

Plinski permeametar 2

Plinski permeametar

Aparatura se sastoji od Hasslerovog držača uzorka stijene, manifolda s ventilima i regulatorom protoka plina, ručne pumpe za vanjski tlak, manometara za vanjski tlak i ulazni tlak plina te klipnog plinomjera za mjerenje protoka plina.

Apsolutna propusnost je osnovno svojstvo stijene, neophodno za kvantifikaciju dinamike protoka fluida kroz stijenu tj. određivanje efektivnih propusnosti za pojedini fluid prilikom višefaznog protoka.

Plinski permeametar 3

Plinski permeametar 4

Plinski permeametar

Instrument sastoji se od ćelije za cilindrične uzorke stijena 3 različita standardna promjera, tlačnog pretvornika za srednji tlak, manometra za početni tlak, sve na konzoli s regulatorima za plin i ventilima.

Poroznost je osnovno svojstvo stijene, neophodno za račun količina fluida i zasićenja u poroznoj stijeni, i korelaciju volumena pora zajedno s ispitivanjem bušotinske karotaže.

Plinski permeametar 5

Plinski permeametar 6

Sustav za određivanje relativne propusnosti

Eksperimentalni uređaj sastoji se od hidrostatskog držača cilindričnog uzorka stijene, motorizirane tlačne volumetrijske pumpe, ventila,  regulatora i manometaraza ulazni tlak fluida kao i za petrostatsko opterećenje uzorka.

Podaci laboratorijskih krivulja relativnih propusnosti rabe se u sprezi s podacima o kapilaritetu za određivanje  (udjelnih) protoka fluida u ležištu i iz proizvodnih bušotina.

Sustav za odredivanje relativne propusnosti

Sustav za odredivanje relativne propusnosti 1

Aparatura za PVT mjerenja

Sastoji se od visokotlačne mjerne PVT ćelije s 3 okna, smještene u zračnim termostatu,  motorizirane visokotlačne klipne volumetrijske pumpe, manifolda s ventilima i manometrima.

Određivanje volumetrijskih promjena ležišnih fluida s tlakom i temperaturom.

Aparatura za PVT mjerenja

Aparatura za PVT mjerenja 1

Ultrazvučni mjerač protoka Controlotron 1010EP

Oprema uključuje loger, mjerne pretvornike i sonde za mjerenje protoka, energije i debljine stjenke cijevi. Mjerenje se odvija temeljem analize vremena refleksije ultrazvučnih valova.

U industrijskim i energetskim postrojenjima za mjerenje protoka u cijevima različitih promjera bez invazivnog postupka na cijev kao što je slučaj kod konvencionalnih mjernih uređaja. Mjerenje debljine stjenke na cijevima, spremnicima i kotlovima.

Ultrazvucni mjerac protoka Controlotron

Ultrazvucni mjerac protoka Controlotron 1

Oprema za mjerenje toplinske vodljivosti tla

Oprema uključuje cirkulacijsku pumpu, grijače, loger, mjerne pretvornike i toplinske osjetnike.

Terenska mjerenja na bušotinskim izmjenjivačima topline u geotermalnim sustavima s dizalicom topline. Procjena toplinskog davanja bušotina i određivanje koeficijenta toplinske vodljivosti.

Oprema za mjerenje toplinske vodljivosti tla
Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata)

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij 

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Višefazni protok u poroznoj stijeni 

Obavezni 

6-9

3-5

5

Fizika ležišta fluida 

Izborni 

6

3-5

4

Nastava u laboratoriju (zanstveno-istraživački rad studenata)

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata) 

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada 

Završni radovi 

Filip Vodopić

Određivanje rasporeda veličine pora uz pretpostavku različitih pornih geometrija 

Diplomski radovi 

Ivan Smajla

Usporedba različitih metoda analiza močivosti i relativnih propusnosti i njihov utjecaj na iscrpak iz novog naftnog ležišta u Savskoj depresiji 

Tamara Biljanović

Homogenizacija podataka specijalnih analiza jezgara usklađivanjem s empirijskim korelacijama / Special Core Analysis Data Upscaling By Matching With Empirical Correlations

Monika Kovačević

Petrološke, petrofizikalne i geokemijske značajke miocenskih naslaga Požeške kotline 

Rektorova nagrada

Kristina Strpić

Razvoj nove metode izvođenja i interpretacije testa toplinskog odaziva tla primjenom modela hidrodinamičkih ispitivanja u naftnom inženjerstvu