POSTUPAK OCJENE I OBRANE DOKTORSKOG RADA

Upute i korisni materijali

📜

 • Doktorand ispunjava obrazac OB 8.5-1-PDS-1-10 Prijava za ocjenu i obranu doktorskog rada. Na obrascu mentor upisuje prijedlog Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada te obrazac potpisuju doktorand i mentor. Prijedlog povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada mora sadržavati ime i prezime, znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje te instituciju za svakog predloženog člana povjerenstva.
 • Doktorand dostavlja obrazac u pisarnicu RGN fakulteta. Uz obrazac dostavlja i priloge: popis objavljenih radova iz područja teme doktorskog rada, životopis, suglasnost i mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu i jedan primjerak doktorskog rada u spiralnom uvezu.

- Članovi povjerenstva za ocjenu doktorskog rada moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili znanstveno zvanje. Povjerenstvo se može sastojati od najmanje tri člana, a ako doktorand ima dva mentora koji su članovi povjerenstva, povjerenstvo mora imati najmanje pet članova. Jedan od članova povjerenstva mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju ili zaposlenik Fakulteta (vanjski član). Umirovljeni profesori Fakulteta ne smatraju se vanjskim članovima povjerenstva. U skladu s čl. 22. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu svi članovi sveučilišne zajednice trebaju izbjegavati sukobe interesa (sukob interesa mogu uzrokovati, na primjer, obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, intimne veze, antagonizmi i sl.) prilikom predlaganja i imenovanja članova povjerenstva.

- Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandima upisanim od ak. god. 2014./15.

 • Odbor za poslijediplomski studij razmatra prijavu za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorskog rada, a svoj prijedlog imenovanja povjerenstva za ocjenu doktorskog rada upućuje Fakultetskom vijeću. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ured za poslijediplomski studij i međunarodnu suradnju dostavlja odluku o imenovanju, a doktorand im dostavlja primjerke doktorskog rada u obliku kakav član povjerenstva zatraži (PDF ili spiralni uvez).
 • Predsjednik povjerenstva za ocjenu doktorskog rada dostavlja 2 primjerka izvještaja o ocjeni doktorskog rada (Dr.Sc.-10) te jedan primjerak konačne verzije doktorskog rada u spiralnom uvezu u pisarnicu RGN fakulteta najkasnije dva mjeseca nakon imenovanja povjerenstva.
 • Odbor za poslijediplomski studij razmatra ocjenu doktorskog rada te svoj prijedlog o usvajanju /neusvajanju izvještaja povjerenstva za ocjenu doktorskog rada prosljeđuje Fakultetskom vijeću.

- Najkasnije jedan dan prije sjednice Fakultetskog vijeća na kojem se usvaja izvještaj o ocjeni njegovog doktorskog rada doktorand Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte dostavlja uvezane primjerke doktorskog rada. Dostavlja onoliko uvezanih primjeraka doktorskog rada koliko ima članova povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, jedan primjerak za mentora, jedan primjerak za Sveučilište u Zagrebu, jedan primjerak za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i jedan primjerak za Knjižnicu RGNF-a. U tri uvezana primjerka doktorskog rada potrebno je priložiti CD/DVD s digitalnom verzijom jednakom ispisanom radu. CD/DVD mora biti pričvršćen s unutarnje strane stražnjih korica. Uz doktorske radove dostavlja obrazac OB 8.5-1-PDS-1-11 Suglasnost za objavu i pohranu doktorskog rada. Doktorandi koji nisu zaposlenici RGNF-a predaju i potvrdu da su vratili sve knjige koje su zadužene na njihovo ime u Knjižnicu RGNF-a.

 • Fakultetsko vijeće donosi odluku o usvajanju ili neusvajanju ocjene doktorskog rada. Ako Fakultetsko vijeće usvoji ocjenu doktorskog rada, imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada.

- Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti imenovano u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Članovi povjerenstva za obranu doktorskog rada moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili znanstveno zvanje. Povjerenstvo se može sastojati od najmanje tri člana, a ako doktorand ima dva mentora koji su članovi povjerenstva, povjerenstvo mora imati najmanje pet članova. Jedan od članova povjerenstva mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju ili zaposlenik Fakulteta (vanjski član). Umirovljeni profesori Fakulteta ne smatraju se vanjskim članovima povjerenstva. U skladu s čl. 22. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu svi članovi sveučilišne zajednice trebaju izbjegavati sukobe interesa (sukob interesa mogu uzrokovati, na primjer, obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, intimne veze, antagonizmi i sl.) prilikom predlaganja i imenovanja članova povjerenstva.

- Doktorandima upisanim od ak. god. 2014./15. mentor ne može biti član povjerenstva za obranu doktorskog rada (sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene).

 • Doktorand pristupa obrani doktorskog rada najkasnije u roku od dva mjeseca nakon donošenja odluke o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada.
 • Obrana doktorskog rada je javna i poziv mora biti objavljen najmanje osam dana prije obrane.
 • Obranu je moguće održati i daljinski, koristeći neki od sustava za online komunikaciju.
 • Članovima povjerenstva i doktorandu dostavlja se protokol tri dana prije održavanja javne obrane doktorskog rada.
 • OBRANA DOKTORSKOG RADA:

- Predsjednik povjerenstva otvara postupak obrane rada čitanjem osnovnih podataka o doktorandu te iznosi i osnovne podatke o tijeku prijave, prihvaćanja i ocjene doktorskog rada.

- Nakon toga doktorand iznosi osnovne rezultate i zaključke rada u najviše 45 minuta.

- Nakon doktorandovog izlaganja članovi povjerenstva postavljaju pitanja koja se odnose na doktorski rad po redoslijedu: drugi član, treći član (četvrti član, peti član) i predsjednik povjerenstva. Pitanja moraju biti pripremljena u pisanom obliku i potpisana, a nakon što svaki član povjerenstva svoja pitanja glasno pročita daju ih doktorandu. Prije odgovaranja na pitanja članova povjerenstva doktorand ima pravo uzeti stanku za pripremu odgovora koja ne može biti dulja od 30 minuta.

- Nakon što je doktorand odgovorio na sva postavljena pitanja, publika može postavljati pitanja doktorandu. Prilikom postavljanja pitanja svaka se osoba mora predstaviti i nakon obrane predati pitanje/a u pisanom obliku predsjedniku povjerenstva jer pitanja čine sastavni dio zapisnika o obrani. Nakon što doktorand odgovori na eventualna pitanja nazočnih, predsjednik povjerenstva konstatira da je postupak obrane završen i moli povjerenstvo da se povuče na vijećanje. Za to vrijeme publika ne napušta dvoranu.

- Nakon vijećanja i potpisivanja 2 primjerka zapisnika, predsjednik povjerenstva objavljuje da je doktorand obranio doktorski rad te iznosi ocjenu doktorskog rada.

- Nakon postupka obrane predsjednik povjerenstva dostavlja 2 primjerka zapisnika i pitanja u Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte.

 • Nakon obrane novi doktor znanosti ispunjava obrazac za Državni zavod za statistiku.
 • U roku od tjedan dana nakon obrane svog doktorskog rada, novi doktor znanosti unosi podatke u bazu za promocije prema uputama Ureda za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte.