Stručni nacionalni projekti

Suradnja

 Ostvarena suradnja s nacionalnim institucijama

Energetski institut Hrvoje Požar

 • Izrada dijela plana prilagodbe klimatskim promjenama grada Zagreba Ex–Agencija (Zagreb)

Ex–Agencija (Zagreb)

 • Ispitivanje eksplozivnih tvari

Grad Samobor

 • Izrada geotehničkog elaborata i projekta sanacije klizišta Grdanjci
 • Izrada geotehničkih istražnih radova i projekta sanacije klizišta Braslovlje
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na groblju Sveti Martin pod Okićem
 • Izrada geotehničkog elaborata i projekta sanacije klizišta Galgovo – Zagrebačka

Hrvatski geološki institut

 • Izrada hidrogeološkog eleborata za općinu Zažablje Institut Ruđer Bošković

Institut Ruđer Bošković

 • Određivanje kvalitativnog i semikvalitativnog mineralnog sustava jezerskih sedimenata i suspendiranog materijala primjenom rendgenske difrakcije na prah

Muzej grada Crikvenice

 • Izrada geološke karte u mjerilu 1:5 000 područja Kačjak– Dramalj i interpretacija speleogenezne jame Vrtare male

Nacionalni park Sjeverni Velebit (Krasno)

 • Analiza sustava pukotina i rasjeda na području NP Sjeverni Velebit

Nacionalni park Mljet (Goveđari)

 • *Minerološke i geokemijske značajke suspendiranog materijala iz vodnog sustava Mljetskih jezera

Zagrebačka županija

 • Izrada novelacije elaborata zaštitnih zona vodocrpilišta Strmec, Šibice i Bregana te izvorišta Slapnica i Lipovec