Mineraloška sekcija Laboratorija za analizu geoloških materijala

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Laboratorij za analizu geoloških materijala (LaGEMA) bavi se analizom anorganskih komponenti litosfere i pedosfere (minerala, stijena, tala i voda). Sastavni su dijelovi laboratorija kemijska, mineraloška i petrološka sekcija. Kemijska sekcija izvodi dezintegraciju i razaranje uzorka. Analize se izvode s pomoću instrumentalnih metoda (IC, F-AAS, F-AES, GF-AAS, MHS-AAS, ISE potenciometrije, volumetrije, gravimetrije). Bitan je segment i granulometrijska analiza sedimenata (sijanje, pipetna metoda, areometriranje). Mineraloška sekcija izvodi kvalitativnu i semikvantitativnu analizu mineralnog sastava metodom rendgenske difrakcije na prahu izvornog uzorka te uzoraka dobivenih njegovom obradom radi detaljnijeg opisa. Petrološka sekcija kroz optičku mikroskopiju izvodi analize stijena te interpretaciju njihova nastanka, transformacije i/ili propadanja. Analizi prethodi priprema preparata (rudni preparati, izbrusci, nabrusci). Prilikom analize koriste se različite mikroskopske tehnike (refleksija, transmisija,polarizacija, analiza fluidnih inkluzija). Laboratorij izrađuje analize u svrhu nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti. U laboratoriju se izvodi praktična nastava iz kolegija: Mineralogija glina, Geokemija okoliša, Primijenjena analitika okoliša, Exploration Geochemistry, Instrumentalne analitičke metode, Monitoring okoliša i Metode istraživanja sedimenta.

Voditelj laboratorija: Dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mineraloška sekcija Laboratorija za analizu geoloških materijala

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., dipl. ing

Mineraloška sekcija bavi se kvalitativnom i semi/kvantitativnom mineraloškom analizom . Unutar sekcije izvode se mjerenja i interpretacije  RTG difraktograma kojima mogu prethoditi i potrebne kemijske obrade uzorka.
Od opreme raspolažemo RTG difraktometrom Empyrean 3 firme Malvern Panalytical s Cu izvorom zračenja i PixCel 3D detektorom. Uzorak može biti smješten na flat-stage, u spinner platformi, na XYZ postolju ili u visokotemperaturnoj komori.

https://moodle.srce.hr/eportfolio/view/view.php?id=168445

Usluge:

Izrada mikroskopskih preparata:

 • izbruska (+ bojanje izbruska)
 • nabruska
 • rasutih materijala
 • petrografskog preparata
 • mikropaleontološkog preparata.

Sušenje uzorka:

 • freeze-dry
 • uz povišenu temperaturu
 • na sobnoj temperaturi.

Mljevenje i dezintegracija:

 • u čeličnom mlinu
 • u ahatnom mlinu
 • u ahatnom tarioniku
 • u porculanskom tarioniku.

Dispergiranje:

 • u ultrazvučnoj kupelji
 • s pomoću ultrazvučnog štapa
 • s pomoću planetarne tresilice
 • s pomoću end-over-end tresilice
 • s pomoću magnetne miješalice.

Granulometrija:

 • suho sijanje
 • mokro sijanje
 • areometriranje
 • pipetna metoda.

Razaranje:

 • karbonata (s pomoću HCl, HAc, puferirane otopine HAc)
 • oksida željeza i mangana
 • organske tvari
 • sulfata
 • rezidualne frakcije
 • sekvencijalno otapanja prema Tessieru ili BCR
 • silikatna analiza
 • karbonatna analiza.

Izdvajanje:

 • teške i lake frakcije bromoformom
  (natrijevim polivolframatom)
 • Frantzovim izodinamskim magnetnim separatorom
 • sedimentacijom u gravitacijskom ili centrifugalnom polju
 • ručna separacija pod lupom.

Izrada RTG-preparata:

 • neorijentiranog preparata praha
 • neorijentiranog preparata praha saturiranog glicerinom
 • orijentiranih preparata glinovite frakcije s obradama
  (K, Mg, EG, DMSO, žarenje).

Analize:

 • RTG difrakcija
 • određivanje CEC
 • volumetrijska analiza
 • gravimetrijska analiza
 • kolorimetrijska analiza
 • Scheiblerova metoda određivanja udjela karbonata
 • F-AAS, GF-AAS, MHS-AAS, F-AES
 • IC (voda): anioni: F, K, NO2, Br, NO3, PO4, SO4; kationi: Li, Na, NH4, Mg, K, Ca
 • mjerenje pH, EC (tla, vode)
 • određivanje upijanja vode
 • određivanje gustoće s pomoću piknometra
 • određivanje poroznosti i propusnosti.
Popis metoda i postupaka ispitivanja
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Izrada mikroskopskog preparata – izbruska

 

Bojanje izbruska karbonatnih stijena

 

Izrada mikroskopskog preparata – nabruska

 

Izrada mikroskopskog preparata – teške/lake frakcije

 

Izrada mikrošlem preparata

 

Izrada mikroskopskog preparata – petrografski preparat

 

Izrada mikroskopskog preparata – mikropaleontološki preparat

 

Sušenje uzorka u liofilizatoru

 

Sušenje uzorka u sušioniku

 

Sušenje uzorka na zraku

 

Mljevenje do 100g uzorka

 

Dispergiranje (dispergent, ultrazvuk, potresanje+…)

 

Suho sijanje uzorka na frakciju čestica < 2 mm

 

Odstranjivanje organske tvari vodikovim peroksidom

 

Ekstrakcija uzorka u zlatotopci

 

Ekstrakcija uzorka s EDTA

 

Priprema uzorka za sekvencijsku analizu modificirano prema Tessieru (5 frakcija po uzorku)

 

Priprema uzorka za sekvencijsku analizu prema BCR (3 frakcije po uzorku)

 

Postupak obrade uzorka s ditionit-citrat bikarbonatom (DCB)

 

Odstranjivanje karbonatne komponente u uzorku s puferom NaAc-HAc (pH 5)

 

Odstranjivanje karbonatne komponente u uzorku s octenom kiselinom (HAc)

 

Odstranjivanje karbonatne komponente u uzorku sa solnom kiselinom (HCl)

 

Izdvajanje netopljivog ostatka iz karbonatnih stijena

 

Izdvajanje teške frakcije bromoformom

 

Izdvajanje frakcija uzoraka različitog stupnja magnetičnosti

 

Izdvajanje frakcije čestica glina izvlačenjem

 

Izdvajanje frakcije čestica glina centrifugiranjem

 

Ručna separacija minerala i fosila zdrobljenih uzoraka stijena i ostalih geoloških materijala za dalju analizu

 

Izrada neorijentiranog preparata praha za rendgensku analizu

 

Izrada neorijentiranog preparata tretiranog glicerinom za rendgensku analizu

 

Izrada orijentiranih uzoraka glinovite frakcije za XRD analize sa tretmanima: (1) saturacija K; (2) saturacija Mg; (3) saturacija K+tretman etilen-glikolom; (4) saturacija Mg+tretman etilen-glikolom; (5) tretman s DMSO; (6) žarenja...

 

Posebni tretmani na orijentiranom uzorku koji nisu rutinski

 

Rendgenske analize

Snimanje uzorka rendgenskom difrakcijom

 

Ostale mineraloške analize

Određivanje CEC (ili amonijevog saturacijskog indeksa)

 

Određivanje CEC otopinom barijeva klorida

 

Određivanje udjela smektita s pomoću metilen-plavila

 

Kemijske analize

Volumetrijska analiza

 

Gravimetrijska analiza

 

Kolorimetrijska analiza

 

Silikatna analiza

 

Karbonatna analiza

 

Određivanje udjela karbonata u uzorku primjenom Scheiblerove metode

 

Analiza elemenata u ekstraktima i eluatima plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

 

Analiza elemenata u ekstraktima i eluatima plamenom atomskom emisijskom spektrometrijom (alkalijski i zemnoalkalijski elementi)

 

Analiza elemenata u vodama, ekstraktima i eluatima atomskom apsorpcijskom spektrometrijom-grafitnom tehnikom (elementi u tragovima)

 

Analiza elemenata u ekstraktima i eluatima atomskom apsorpcijskom spektrometrijom-hidridnom tehnikom (Hg, Se, As)

 

Analiza kationa (natrij, kalij, kalcij, magnezij, amonij i mangan) i aniona (fluorid, acetat, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat i sulfat) u vodi i vodenim eluatima primjenom ionske kromatografije

 

Određivanje koncentracija zamjenjivih kationa (Ca2+, Mg2+, K+ i Na+) u tlu i glini

 

Mjerenje pH uzoraka vode i vodenih eluata, te drugih tekućina i ekstrakata

 

Granulometrijske analize

Mokro sijanje

 

Suho sijanje

 

Pipetna metoda

 

Areometriranje

 

Fizikalne analize čvrstih stijena

Određivanje upijanja vode

 

Određivanje zapreminske mase

 

Određivanje gustoće metodom piknometra

 

Određivanje poroznosti i propusnosti

 

Ostalo

Čuvanje uzoraka nakon analize (prva 3 mjeseca besplatno) - mjesečno

 

 

  Kapitalna oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Difraktometar Philips

Dijelovi instrumenta: goniometar: PW 1820; elektronika:PW 1710; rotor uzoraka: PW 1774; automatski mjenjač uzoraka (21 uzorak): PW 1775; generator: PW 1830; finofokusirajuća rendgenska cijev: PW 2273/20 (CuKα zračenje; λ=0,15418nm); kamera po Gandolfiju (Officina Electronica).

U znanosti (mineralogija, petrologija, sedimentologija, rudna ležišta, geoarheologija); zaštita okoliša; određivanje kakvoće mineralnih sirovina; pedologija; inženjerska geologija; građevinarstvo; geotehnika.

Difraktometar Philips

Atomski apsorpcijski spektrofotometar

Tip: SP-9; izvor zračenja: Katodne lampe; raspon jakosti struje za rad katodnih lampi:1-20 mA; raspon valnih duljina: 190-853nm; minimalna količina uzorka: 0,5ml; plamen na osnovi zraka i acetilena; električni izlaz 0-10mV (ekvivalent 0-1A)

U geokemiji, zaštiti okoliša (onečiščenje tla i sedimenata), istraživanju mineralnih sirovina (kvaliteta).

Atomski apsorpcijski spektrofotometar

 

Sitna i srednja oprema

Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Analitička vaga AB204-S/A

8-14,5V, 6VA, 9,5-20V=6W, 50/60Hz; e=1mg, d=0,1mg, Min=10g, Max=220g

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine.

Analiticka vaga
 

Instrument Centrifuga

Beckman GS- 15 -0-145000rpm; 50Hz, 230Vac, 300W

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine 

Centrifuga

Destilator vode 5 lit.

Kapacitet: 15 l/h
Provodljivost vode 5 mS

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Destilator vode

Ecoprobe 5

Baterija za punjenje; štap za uzorkovanje s termometrom; antena s GPS sustavom (točnost 3m); mjerni dio instrumenta sastoji se od foto-ionizacijskog detektora; infra-crvenog detektora.

Za brzo ograničavanje onečišćenog područja zbog curenja podzemnih spremnika, naftovoda ili plinovoda; za utvrđivanje onečišćenja pri nesrećama u prijevozu ugljikovodika; za mjerenje metana u rudnicima ugljena i iznad njih; za mjerenje metana u stajama.

Ecoprobe

Ionski kromatograf

ITip: ICS-90
Kolone: anionska – AS14 4mm; kationska – CS12A
Softver: PeakNet 6, verzija 6.40.

Zaštita okoliša (kakvoća vode); određivanje zamjenjivih kationa; određivanje kemijskog sastava porne vode; određivanje glavnih kationa i aniona u vodenim eluatima tla i sedimenta.

Ionski kromatograf

Mješalica magnetna „Agimatic“

Type: Agimatic E
Motor: 1600 rpm
Temperature: 360̊C

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine; najčešće se rabi pri otapanju karbonata iz različitih geoloških materijala i pri dispergiranju uzoraka.

Mjesalica

Separator magnetic

115V, do 2,2A

Priprema uzoraka za mineraloške i petrološke analize.

Separator

Sita – komplet od 3 kom

Otvori sita: bakrena 63µm – 6,3mm; nehrđajući čelik: 32, 45 i 63µm; drvena 36 – 6,3mm

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu ua mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine; određivanje granulometrijskog sastava uzoraka geoloških materijala.

Sita

Stereomikroskopska lupa

Tip: MZ 7.5 ZOOM, binokular
Povećanje 240x

Kvalitativno određivanje mineralnog sastava stijena i pstalih geoloških materijala na temelju promatranja površine uzoraka.

Stereoskopska lupa

Sušionik instrumenata

Temperatura: 50-200̊C; 220V, 500W

Određivanje vlage u uzorcima tala i sedimenata; određivanje kristalne vode u uzorcima geoloških materijala; priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize.

Susionik instrumenata

Sušionik „Sauter“

Temperatura: 40-240̊C; 220V, 500W

Određivanje vlage u uzorcima tala i sedimenata; određivanje kristalne vode u uzorcima geoloških materijala; priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize.

Susionik instrumenata

Tresilica orbitalna

220V, 45W; 50/60Hz
0-500/1min
Hub: promjer 10mm
IP21

Priprema ekstrakata za atomsku apsorpcijsku spektrometriju; priprema eluata tla i sedimenta.

Tresilica orbitalna

Vodena kupelj 4x100 obična

Maksimalna temperatura 110̊C
Kapacitet: 12 uzoraka

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine.

Vodena kupelj

Vodena kupelj ultrazvučna

Tip: Ultrasons 300514
Kapacitet 9l
50/60Hz; 360W

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize.

Vodena kupelj ultrazvucna

Aparatura za izradu teksturnih preparata uzoraka glina za rendgensku difrakciju

Vakuum pumpa (230V, 50Hz, 1,1A), podtlak do 1 bar

Priprema orijentiranih preparata frakcije < 2µm za analizu minerala glina primjenom rendgenske difrakcije.

Aparatura za izradu teks preparata

Centrifuga Tehnika

200W, 220V, 4000 okretaja/minuti

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine.

Centrifuga Tehnika

Mlin laboratorijski

Posude: čelična; ahatna
Brzine: 710 min-1 i 960 min-1
Kapacitet: 150 ml

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine.

Mlin laboratorijski

Peć za žarenje Heareous

Temperatura: 100-1300̊C; 220V, 50Hz

Priprema uzoraka za kemijske i rendgenske analize.

Pec za zarenje

Peć za žarenje Iskra

Temperetura: 100-1100̊C; 220V, 3000W

Priprema uzoraka za kemijske i rendgenske analize.

Pec za zarenje Iskra

Pila dijamantna

Dijamantni rezač
Motor: General Electronic (110/220V; SF1,0; AMB 40C)

Izrada mikroskopskih preparata (izbrusaka i nabrusaka); priprema stijena za poliranje.

Dijamantna pila

GlobeLog logger

Dimenzije: 175 x 80 x 55 mm
Broj mjerenih podataka: >250.000
Mjerni interval: 1min..12h
Memorija: 2MB
Temperaturni raspon: od -40 do +60°C

Terenska mjerenja
Kalibracija modela, monitoring transporta
Ekološki projekti
Agronomski ili šumski projekti

GlobeLog logger

Mjerač radioaktivnosti Gamascout

Dimenzije: 163 x 72 x 30 mm
Memorija: 2KB
Temperaturni raspon od -20 do +60°C
Mjerni interval: 0.01 μSv/h....1,000.00 μSv/h

Terenska mjerenja
Ekološki projekti
Znanstveni projekti

Mjerac radioaktivnosti Gamascout

Oksi-pH metar 340i

Dimenzije: 172 x 80 x 37 mm
Temperaturni raspon: od -10 do +55°C
pH mjerni interval: -2 ...+19.99
pH rezolucija: 0.01
Oxi mjerni raspon: 0...19.99 mg/l
Oxi rezolucija: 0.01
EC mjerni raspon: 0.....1999 μS/cm
EC rezolucija: 1

Terenska mjerenja
Laboratorijska mjerenja
Ekološki projekti
Znanstveni projekti

Oksi-pH metar 340i

Senzor za vlagu

Mjerni raspon: 0 ... 100 %
Preciznost: ±1 %
Temperaturni raspon: od -15 do +50°C

Terenska mjerenja
Kalibracija modela, monitoring transporta
Ekološki projekti
Agronomski ili šumski projekti
Određivanje retencijskih krivulja in-situ

Senzor za vlagu

Instrument za prospekciju zlata

Dimenzije: 220x 190 x 65 mm
Najmanja veličina zrna: 0.05 mm
Baterija: 9 V
Materijal sonde: Nehrđajući čelik

Terenska mjerenja
Ekološki projekti
Znanstveni projekti

Int za pr zlata

Uzorkivač sa futrolom

Duljina cijevi: 150 cm
Duljina jezgre: 25 cm
Materijal cijevi: Nehrđajući čelik

Procjena strukture tla
Određivanje volumne težine
Uzorkovanje uzoraka za različite analize
Terenska obuka

Uzorkivac

Chaixmeca stolić za istraživanje fluidnih inkluzija

Temperaturni raspon iznosi -180/+600°C

Rudna ležišta, hidrotermalna cirkulacija, geotermalni sustavi, dijageneza, niski-srednji stupanj metamorfoze, autometasomatoza magmatskih stijena, pegmatiti.

Chaixmeca

Laboratorijski liofilizator Cryodos

Veličina 700 mm x 660 mm x 730 mm, težina 60 kg, električni priključak 230 V, vakuum 5x10-3 mbar, vakuum prilikom sušenja 4x10 2 mbar , temperatura kondenzatora -45 °C.

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine.

Laboratorijski liofilizator Cryodos

Ultrazvučni štap Sonopuls

Generator GM 3200, 200 W, 20 kHz, veličina 250 x 155 x 257 mm, težina 2,7 kg, programiranje vremena rada 0:00:01 – 9:59:59 (h:mm:ss), zapremnina 2 – 1000 ml, način rada: kontinualni ili u pulsevima.

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine.

Ultrazvučni stap Sonopuls

Mućkalica

Istosmjerni motor 12 V, 40 W, kapacitet 16 kiveta zapremnine 50 ml.

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine.

Muckalica

Spektrofotometar Spekol 1100

320 – 900 nm, rezolucija 3,3 nm/pixel, drift <0,003 A/h, veličina 380 x 130 x 275 mm.

Kemijske analize obojanih otopina, određivanje kapaciteta kationske izmjene, praćenje trasera.

Spektrofotometar Spekol 1100

Tehnička vaga Ohaus AV8101

10 – 30 °C, 15 – 80 % RH, veličina 7,2 x 19,3 x 25,4 cm, max. 8100 g ± 0,2 g, vrijeme stabilizacije 2 s.

Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine.

Tehnicka vaga Ohaus

Digestijski blok

Težina 24 kg, veličina 393 x 152 x 446 mm, termoregulacija PID mikroprocesor, točnost temperature ± 0,2 %, senzor Pt100, temperaturni raspon 10 – 450 °C, trajanje koraka 001 – 999 min, max. broj koraka 4

Priprema uzoraka za kemijske analize koje se obavljaju u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine.

Digestijski blok

Mikroskop u stolu za mikroskopiranje

Prolazna i reflektirana svijetlost
Povećanje do 500x.

Određivanje mineraloško-petrografskih značajki (mineralni sastav, strukturno-teksturna svojstva, geneza) svih vrsta stijena, ruda i ostalih mineralnih sirovina; mikroskopsko-petrografska analiza s interpretacijom facijesa; analiza minerala teške frakcije.

Mikroskop u stolu za mikroskopiranje

Mikroskop Leitz

Polarizacijski mikroskop – Leitz, tip Laborlux 11 pol
Povećanje do 40x.

Određivanje mineraloško-petrografskih značajki (mineralni sastav, strukturno-teksturna svojstva, geneza) svih vrsta stijena i ostalih mineralnih sirovina; mikroskopsko-petrografska analiza s interpretacijom facijesa; analiza minerala teške frakcije.

Mikroskop Leitz

Mikroskop Leica

Polarizacijski mikroskop –Leica, tip DMLSP;
Kamera – Leica, tip DC100
Povećanje do 200x.

Određivanje mineraloško-petrografskih značajki (mineralni sastav, strukturno-teksturna svojstva, geneza) svih vrsta stijena i ostalih mineralnih sirovina; mikroskopsko-petrografska analiza s interpretacijom facijesa; analiza minerala teške frakcije.

Mikroskop Leica

Mikroskop Leitz Orthoplan 759184

Istraživački mikroskop širokog polja Leitz, tip Orthoplan
Povećanje do 50x.

Određivanje mineraloško-petrografskih značajki (mineralni sastav, strukturno-teksturna svojstva, geneza) svih vrsta stijena i ostalih mineralnih sirovina; mikroskopsko-petrografska analiza s interpretacijom facijesa; analiza minerala teške frakcije.

Mikroskop Leitz Orthoplan

Mikroskop Opton 67380

Zeiss Opton 67380 polarizacijski mikroskop
Maksimalno povećanje do x.

Određivanje mineraloško-petrografskih značajki (mineralni sastav, strukturno-teksturna svojstva, geneza) svih vrsta stijena i ostalih mineralnih sirovina; mikroskopsko-petrografska analiza s interpretacijom facijesa; analiza minerala teške frakcije.

Mikroskop Opton 67380

 

Nastava u laboratoriju

Nastava u laboratoriju /mikroskopskom praktikumu (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Obavezni ili izborni kolegij

Broj sati vježbi u laboratoriju ili mikroskopskom praktikumu

Broj studenata u grupi 

Broj grupa

 

Monitoring okoliša 

Obavezni 

6

2

4

Mineralogija glina

Obavezni 

30

15

2

Geokemija okoliša 

Obavezni 

20

10

1

Primjenjena analitika okoliša

Obavezni 

15

8

1

Instrumentalne analitičke metode

Obavezni 

15

12

1

Metode istraživanja sedimenta 

Izborni 

30

9

1

Optička mineralogija 

Obavezni

41

12-14

3

Petrologija sedimenata

Obavezni 

60

14-16

3

Petrologija magmatita i metmorfita

Obavezni 

60

12_13

3

Geokemija

Obavezni 

15

40

1

 

Projekti u laboratoriju

Projekti u laboratoriju u 2016./2017. 

Znanstveno istraživački projekti (uključivo i sveučilišne potpore) 

HRZZ Nanominerali u sedimantima i tlima: formacija, svojstva i njihova uloga u biokemijskim procesima 

HRZZ TransFer Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba 

HRZZ Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii 

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke crveničnih (paleo)tala Istre i Suska 

Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve 

Geološka evolucija u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika u području Dinarida

Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika

Mineralogija glina pri procjeni opasnosti od klizanja (HRVATSKA-AUSTRIJA) 

Stručni projekti 

Mineraloško-petrografska analiza silikatnog agregata

 

Nastava u laboratoriju / mikroskopskom praktikumu (zanstveno-istraživački rad studenata)

Nastava u laboratoriju / mikroskopskom praktikumu u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata) 

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada 

Završni radovi 

Toni Jagaš

Usporedba dviju metoda određivanja biopristupačnosti 

Dino Host

Granulometrijski sastav i kapacitet kationske zamjene uzoraka fliša s područja klizišta Valići 

Bruno Oršanić

Odabrane analize uzoraka sedimenta i vode iz sliva Slanog potoka u Vinodolskoj dolini 

Borna Čuljak

Petrografija bazalta i stijena na njihovom kontaktu u kamenolomu Puklica, sjeverozapadni obronci Papuka

Korina Kvadranti

Atlas petroloških i rudnih uzoraka: magmatske stijene 

Lea Petohleb

Mikropetrografska analiza uzoraka kristalastih vapnenaca i dolomita 

NIkolina Prežigalo

Mikropetrografska analiza uzoraka kalkarenitnih i organogeno vezanih vapnenaca 

Romario Žegrec

Mikropetrografska analiza uzoraka mikritnih i zrnastih vapnenaca 

Luka Bubnić

Mikropetrografska analiza uzoraka srednjozrnastih klastita 

Stjepan Lukić

Usporedba dviju metoda određivanja kapaciteta kationske zamjene 

Diplomski radovi 

Lucija Mihaljević

Distribucija mineralnih faza i elemenata u tlu i sedimentu na području Velikog jezera na otoku Mljetu 

Tin Borovčak

Utjecaj poljoprivrednih površina na nesaturiranu zonu vodocrpilišta Velika Gorica 

Fran Jurković

Mineraloške i geokemijske značajke tla i sedimenata na području Velikog jezera otoka Mljeta 

Karlo Starčević

Osnovne karakteristike tehničko-građevnog kamena dolomitnog sastava važne prilikom određivanja njihove upotrebe 

Dražen Pinjuh

Procjena iskoristivosti prilikom eksploatacije tankih ploča na primjeru lipovečkog kamena 

Ines Štimac

Uloga minerala glina u aktiviranju klizišta Kostanjek

Lea Beloša

Mineraloške, geokemijske, mikromorfološke i agroekološke karakteristike pedosedimentnog kompleksa na lokaciji Monte Coronichi (Istra) 

Filip Šikić

Vulkanoklastične naslage srednjega trijasa u okolici Sinja 

Luka Brković

Mikrostrukturne karakteristike permo-trijaskih mikrobijalnih karbonatnih naslaga 

Anja Đukan

Naslage gornjeg perma i donjeg trijasa i njihova granica u okolici Brušana 

Nina Belas

Osnovne litološke, biostratigrafske i geokemijske karakteristike permo-trijaske granice na području Kine i Mađarske 

Nina Hećej

Mineraloške, geokemijske, pedofizikalne i mikromorfološke značajke poligenetskog tla smještenog u vršnom dijelu les-paleotlo sekvencije u Savudriji, u Istri 

Doktorski rad 

Duje Smirčić

Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida 

Zoran Kovač

Podrijetlo nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga aluvijalnoga vodonosnika