Strategija razvoja

O RGNF-u

Strategija razvoja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za razdoblje od 2017. do 2021. godine predstavlja nastavak strateškog planiranja započetog izradom Strategije razvoja za razdoblje od 2012.–2016. godine. Rudarsko-geološko-naftni fakultet, kao i cijelo Sveučilište u Zagrebu, u proteklom je petogodišnjem razdoblju svjedočio ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju i početku aktivnog sudjelovanja hrvatskih znanstveno-nastavnih institucija u Europskom prostoru visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA) i Europskom istraživačkom prostoru (European Research Area – ERA). Rudarsko-geološko naftni fakultet jasno je definirao svoju misiju i viziju temeljenu na izvrsnosti u znanstveno-nastavnoj i stručnoj djelatnosti te se kvalitetno strateški pozicionirao na Sveučilištu u Zagrebu, u hrvatskom prostoru visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja, ali i kao međunarodno prepoznata znanstveno-nastavna institucija sa značajnim sudjelovanjem u europskim istraživačkim projektima i sudjelovanjem u izvođenju sveučilišnih studija (specijalističkih i interdisciplinarnih) na Sveučilištu u Zagrebu te združenih studija s inozemnim partnerima. Fakultet je također prepoznatljiv kako državnim (ministarstva, državne agencije, lokalna uprava, instituti i sl.) tako i gospodarskim institucijama. Razvojna promišljanja očituju se kroz ulaganja u uređenje fakultetskog prostora, novih laboratorija te nabavu znanstvene i nastavne opreme. Kako je u Republici Hrvatskoj i na Sveučilištu u Zagrebu donesen čitav niz propisa vezanih za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, u skladu s dokumentom Europske unije Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, očito je da ćemo u narednom razdoblju u ovom segmentu morati napraviti značajniji iskorak. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu uveden je 2007. godine sustav upravljanja kvalitetom, sukladno zahtjevima norme EN ISO 9001, u dekanat i zavodsku administraciju. Tijekom 2016. obavljen je vanjski recertifikacijski audit SUK-a, te je ishođen novi certifikat, u skladu s normom EN ISO 9001: 2015. Zadovoljstvo korisnika sustava prati se provođenjem anketa o zadovoljstvu studenata i zaposlenika administrativnim uslugama te, u nastavnom dijelu, sudjelovanjem u sveučilišnoj studentskoj anketi. Postojeći sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen je i dokumentiran, a dokumenti su dostupni na mrežnim stranicama Fakulteta. Obuhvaćanje nastavnih i znanstvenih procesa sustavom upravljanja kvalitetom te povezivanje postojećih sustava akreditiranih i ustrojenih laboratorija, sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007., daljnji su smjerovi za cjelovito upravljanje kvalitetom na RGNF-u, koje će provoditi fakultetsko Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom. Promicanje kulture kvalitete i uspostava sustava upravljanja kvalitetom u svim segmentima poslovanja prioriteti su RGNF-a, a cilj im je zadovoljiti potrebe svih korisnika naših usluga, prije svega studenata i njihovih budućih poslodavaca. U takva promišljanja jasno se uklapa i strategija ulaganja u laboratorije RGNFa i nabava znanstveno-istraživačke opreme te edukacija zaposlenika. Ovo je vrijeme intenzivnijih promjena na Sveučilištu u Zagrebu, koje želi zadržati vodeću ulogu u nacionalnim okvirima te postati istraživački orijentirano i međunarodno prepoznatljivo sveučilište. Trenutak je kada i na RGNF-u treba sagledati vlastite prednosti i nedostatke, moguće poteškoće i perspektive te postaviti prioritete za naredni period.


Cijelokupnu strategiju razvoja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta možete preuzeti u .pdf formatu.