Petrologija sedimenata

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja45
Terenske vježbe15
Vježbe u praktikumu15
 

Opis predmeta: Cilj:
Ovladati specifičnostima vezanim za sedimentne stijene: specifičnosti postanka (elementi tekstura, strukture, sistematika sedimentnih stijena karbonatni sedimenti, klastični sedimenti, silicijski sedimenti, vulkanoklastični sedimenti, dijageneza svake pojedine skupine.

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije:
Optička mineralogija, Sistematska mineralogija, Paleontologija.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi:
Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: prepoznati sedimentne stijene, razvrstati ih, imenovati te opisati i objasniti način njihova postanka obzirom na teksturne i strukturne elemente te sastav.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda):
Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: prepoznati sedimentne stijene, opisati i objasniti način njihova postanka obzirom na teksturu; definirati osnovne elemente sturkture sedimenata, opisati i prepoznati makroskopski i mikroskopski strukturne elemente, razvrstati sedimente u 4 osnovne skupine, klasificirati sedimentne stijene primjenom specifičnih klasifikacija za svaku skupinu; objasniti osnovne parametre koji uvjetuju postanak sedimenta, prepoznati i objasniti dijagenetske promjene u sedimentnim stijenama.

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: prepoznati sedimentne stijene, opisati i objasniti način njihova postanka obzirom na teksturu; definirati osnovne elemente sturkture sedimenata, opisati i prepoznati makroskopski i mikroskopski strukturne elemente, razvrstati sedimente u 4 osnovne skupine, klasificirati sedimentne stijene primjenom specifičnih klasifikacija za svaku skupinu; objasniti osnovne parametre koji uvjetuju postanak sedimenta, prepoznati i objasniti dijagenetske promjene u sedimentnim stijenama.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Tijekom semestra rad studenata prati se kroz prepoznavanje i opisivanje makro i mikrokarakteristika sedimentnih stijena nakon čega slijedi provjera kroz 3 pismena individualna rada. Pozitivno ocijenjena 2 rada su preduvjet za zadovoljavanje uvjeta kolegija.

 

Obavezna literatura:1. Obvezna:

Tišljar, J. (2004): Sedimentologija klastičnih i silicijskih taložina. Institut za geološka istraživanja, Zagreb, 426 str.

Tišljar, J. (2001): Sedimentolgija karbonata i evaporita. Institut za geološka istraživanja, Zagreb, 375 str.

Tucker, M. (2008): Petrologija sedimenata, Uvod u postanak sedimentnih stijena, AZP Grafis, Samobor, 262 str.

Dodatna:
Adams, A.E., MacKenzie, W.S., Guilford, C: Atlas of sedimentary rocks under the microscope. Longman Scientific & Technical, 104 str.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: