Obavijesti

Javni seminar 24. srpnja 2012.

ANAMARIJA KUTLIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u utorak, 24. srpnja 2012., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom: “Tehnološki proces oplemenjivanja kremenog pijeska“

Javni seminar 20. srpnja 2012

TOMISLAV KORMAN, dipl. ing. rud.

održat će u petak, 20. srpnja 2012., u 10 sati
u predavaonici P6 102 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:  “Utjecaj konstruktivnih čimbenika reznog elementa lančane sjekačice na učinak rezanja“

Obrana doktorskog rada 20. srpnja 2012.

mr. sc. Vili Pencinger, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 20. srpnja 2012. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

„Sedimentološke i stratigrafske značajke Prominskih naslaga sjeverozapadne Dalmacije“

Javni seminar 13. srpnja 2012.

ANAMARIJA KUTLIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u petak, 13. srpnja 2012., u 8 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:

“Procjena utjecaja na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina LCA (engl. Life Cycle Assessment) metodologijom“

Javni seminar 13. srpnja 2012.

MARKO CVETKOVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 13. srpnja 2012., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Litofacijesne karte formacije Lonja u Savskoj depresiji“

Javni seminar 13. srpnja 2012.

VINKO ŠKRLEC, dipl. ing. rud.
održat će u petak, 13. srpnja 2012., u 10 sati
u predavaonici P6 102 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom: “Usporedba potresa uzrokovanih hidrauličkim čekićem i detonacijom eksplozivnog punjenja minske bušotine na primjeru iskopa građevne jame na Ilijinoj Glavici“

Obrana doktorskog rada 10. srpnja 2012.

Mr. sc. Damir Zadravec, dipl. ing. rud.

branit će
u utorak, 10. srpnja 2012. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorski rad pod naslovom:

„Stohastički model dinamičkog sustava izrade kanala bušotine“

Javni razgovor 20. lipnja 2012.

BOJAN MATOŠ, prof. geol. i geograf. održat će u srijedu, 20. lipnja 2012. u 10 sati
u predavaonici P6 111 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Neotektonski i recentno aktivni rasjedi na širem području Bilogore i procjena njihovog seizmogenog potencijala“

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij na RGNF

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb raspisuje N A T J E Č A J

za upis studenata na

Javni seminar 4. lipnja 2012.

TIHOMIR FRANGEN, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 4. lipnja 2012., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Primjena kvantitativnog trasiranja za određivanje karakteristika krškog vodonosnika“

Javni razgovor 4. lipnja 2012.

STANKO RUŽIČIĆ, dipl. ing. geol. održat će u ponedjeljak, 4. lipnja 2012. u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom: „Procjena ugroženosti zagrebačkog aluvijalnog vodonosnika potencijalno toksičnim metalima primjenom numeričkog modela transporta kroz nesaturiranu zonu“

Javni seminar 1. lipnja 2012.

LASZLO PODOLSZKI, dipl. ing. geol.
održat će u petak, 1. lipnja 2012., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Pregled povijesnih podataka o klizištima na području grada Zagreba“

Javni seminar 11. svibnja 2012.

MARKO CVETKOVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u petak, 11. svibnja 2012., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Povijest istraživanja formacije Lonja u Savskoj depresiji i mogućnosti detaljne raščlambe na članove“

Javni seminar 10. svibnja 2012.

MARIO KLANFAR, dipl. ing. rud.
održat će u četvrtak, 10. svibnja 2012., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Optimizacija eksploatacijskog procesa na primjeru površinskog kopa Žervanjska“

Javni razgovor 4. svibnja 2012.

ADRIANO BANAK, dipl. ing. geol. održati u petak, 4. svibnja 2012. u 8.30 sati,
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Rekonstrukcija klimatskih promjena u kasnom pleistocenu na temelju sedimentologije prapora te paleontološke i izotopne analize malakofaune (Baranja, istočna Hrvatska)“

Javni seminar 20. travnja 2012.

DANIJELA KOSIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u petak, 20. travnja 2012., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Utjecaj ciklusa vlaženja-sušenja na fizikalna svojstva bentonitnih tepiha“

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr

Javni seminar 4. travnja 2012.

VINKO ŠKRLEC, dipl. ing. rud.

održat će
u srijedu, 4. travnja 2012., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:  “Mehanizmi loma stijene miniranjem“

Javni razgovor 3. travnja 2012.

IRMA BELAMARIĆ, dipl. ing. naft. rud. održat će u utorak, 3. travnja 2012. u 13.30 sati,
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Termodinamička karakterizacija ugljikovodika pri temperaturama različitim od temperature ležišta“

Obrana doktorske disertacije 30. ožujka 2012.

BORIVOJE PAŠIĆ, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u petak, 30. ožujka 2012. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Optimiranje sastava isplake u funkciji povećanja stabilnosti kanala bušotine“

Javni seminar 26. ožujka 2012.

ADRIANO BANAK, dipl. ing. geol.

održat će u ponedjeljak 26. ožujka 2012. u 11.30 sati,
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
izvan znanstvenog područja doktorske disertacije ali
komplementarnog sadržaja
pod naslovom  „Klimatske promjene u geološkoj prošlosti Zemlje“

Javni razgovor 16. ožujka 2012.

VLATKO GULAM, dipl. ing. geol. održat će u petak, 16. ožujka 2012. u 15 sati,
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom:

„Erozija siliciklastičnih ogolina na području središnje Istre“

Javni razgovor 9. ožujka 2012.

ANDRIJA MIKULIĆ, dipl. ing. rud. održat će u petak, 9. ožujka 2012. u 15 sati,
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Održivi razvoj rudarske djelatnosti ovisno o rudarskoj legislativi i inspekcijskom ustroju“

Obrana doktorske disertacije 9. ožujka 2012.

BRANIMIR JANKOVIĆ, dipl. ing. rud.

branit će
u petak, 9. ožujka 2012. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Procjena izloženosti opasnim i štetnim tvarima pri podzemnim radovima“

Javni razgovor 2. ožujka 2012.

DRAGAN VIDIĆ, dipl. ing. rud. održat će u petak, 2. ožujka 2012. u 10 sati,
u predavaonici P6 002 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Mogućnosti poboljšanja iskorištenja ležišta arhitektonsko-građevnog kamena“

Javni seminar 21. veljače 2012.

IRMA BELAMARIĆ, dipl. ing. naft. rud.
održat će u utorak, 21. veljače 2012., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:  “Odabir reprezentativnih podataka iz PVT studije i generiranje jednadžbe stanja ležišnog fluida Kalinovac-2“

Javni seminar 16. veljače 2012.

ALEKSANDAR TOŠEVSKI, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 16. veljače 2012., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:  “Definicija i trošenje fliša“

Javni seminar 14. veljače 2012.

STANKO RUŽIČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u utorak 14. veljače 2012., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Modeliranje toka vode i transporta otopina kroz nesaturiranu zonu na području Kosnice“

Jasni seminar 6. veljače 2012.

LASZLO PODOLSZKI, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 6. veljače 2012., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:

 “ Inženjerskogeološke karte: Klizišta i geografski informacijski sustavi“

Javni seminar 26. siječnja 2012.

ANDRIJA MIKULIĆ, dipl. ing. rud.

održat će

u četvrtak 26. siječnja 2012., u 13 sati
u vijećnici fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6

JAVNI SEMINAR

iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije

pod naslovom:

 “Rudarska inspekcija-zakonski okviri“

Javni seminar 25. siječnja 2012.

DRAGAN VIDIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u srijedu 25. siječnja 2012., u 10 sati
u vijećnici fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:  “Mogućnosti poboljšanja iskorištenja ležišta arhitektonsko-građevnog kamena“

Javni seminar 21. prosinca 2011.

VLATKO GULAM, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu 21. prosinca 2011., u 8.30 sati
u predavaonici P6 318 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:  “Dosadašnja istraživanja ogolina u središnjoj Istri“

Obrana doktorske disertacije 19. prosinca 2011.

ZORAN ČOGELJA, dipl. ing. naft. rud.

branit će
u ponedjeljak, 19. prosinca 2011. godine, u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Identifikacija preostalih ugljikovodika u ležištu karotažom pobuđene radioaktivnosti“

Obrana doktorske disertacije 19. prosinca 2011.

INES HEMETEK-POTROŠKO, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u ponedjeljak, 19. prosinca 2011. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Optimizacija potrošnje energije u procesnim i energetskim postrojenjima na primjeru Pogona Molve“

Obrana doktorske disertacije 15. prosinca 2011.

JASNA TADEJ, dipl. ing. geol.
branit će
u četvrtak, 15. prosinca 2011. godine, u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Razvoj ranomiocenskih i srednjomiocenskih taložnih okoliša sjeverozapadnoga dijela Dravske depresije na temelju podataka iz dubokih bušotina“

Obrana doktorske disertacije 15. prosinca 2011.

MISLAV SENTIĆ, dipl. ing. strojarstva

branit će
u četvrtak, 15. prosinca 2011. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Vrednovanje obnovljivih toplinskih izvora s obzirom na učinkovitost dizalica topline“

Obrana doktorske disertacije 14. prosinca 2011.

TAMARA TROSKOT-ČORBIĆ, dipl. ing. geol.
branit će
u srijedu 14. prosinca 2011. godine, u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Organski facijesi u gornjojurskim naslagama Gorskog kotara, Like i Dalmacije“

Obrana doktorske disertacije 14. prosinca 2011.

HRVOJE ANTIČEVIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u srijedu, 14. prosinca 2011. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Određivanje zone oštećenja  stijenske mase pri iskopu tunela miniranjem“

Obrana doktorske disertacije 12. prosinca 2011.

JASMINA JELIĆ-BALTA, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u ponedjeljak, 12. prosinca 2011. godine, u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Određivanje optimalnih uvjeta separacije nafte u svrhu povećanja iscrpka“

Obrana doktorske disertacije 12. prosinca 2011.

ADALETA PERKOVIĆ, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u ponedjeljak, 12. prosinca 2011. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Odabir uzoraka za specijalne analize jezgara pomoću modela petrofizikalnih podataka“

Obrana doktorske disertacije 9. prosinca 2011.

VLADISLAV BRKIĆ, dipl. ing. naft. rud.

branit će
u petak, 9. prosinca 2011. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Procjena ekonomskih učinaka utiskivanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti u pogodne stijene u odnosu na druge metode zbrinjavanja“

Obrana doktorske disertacije 8. prosinca 2011.

DRAŽEN NAVRATIL, dipl. ing. geol.
branit će  
u četvrtak, 8. prosinca 2011. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Statistički model osnovnih geometrijskih značajki diskontinuiteta u mezozojskim karbonatnim stijenama“

Obrana doktorske disertacije 7. prosinca 2011.

SINIŠA STANKOVIĆ, dipl. ing. rud.

branit će
u srijedu, 7. prosinca 2011. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Određivanje ovisnosti brzina oscilacija tla o parametrima miniranja“

VJEČISLAV BOHANEK, dipl ing. rud. - javni razgovor

VJEČISLAV BOHANEK, dipl ing. rud., održat će u petak, 18. studenog 2011. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR o temi doktorske disertacije pod naslovom:
„Model nastajanja kumulativnog procesa i analiza djelovanja linearnih eksplozivnih naboja“.

Javni razgovor 14. studenog 2011.

BORIVOJE PAŠIĆ, dipl. ing. naft. rud. održat će u ponedjeljak, 14. studenog 2011. u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Optimiranje sastava isplake u funkciji povećanja stabilnosti kanala bušotine“

Obrana doktorske disertacije 28. listopada 2011.

NIKOLA VIŠTICA, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u petak, 28. listopada 2011. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6
doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Prognoziranje potrošnje prirodnog plina u funkciji optimizacije plinskog sustava“

Workshops for Doctoral Candidates

The University of Zagreb is organizing workshops on innovation, intellectual property and entrepreneurship for doctoral candidates. Workshops are organized as an activity proposed by TEMPUS OPUS project and are intended for doctoral candidates enrolled in doctoral programs at University of Zagreb and project's partner universities: University of Rijeka (Croatia), University of Zadar (Croatia), University of Dubrovnik (Croatia), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia), University of Mostar (Bosnia and Herzegovina), Ss. Cyril and Methodius University (Macedonia) and University of Montenegro.

Javni seminar 13. listopada 2011.

KOSTA URUMOVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će
u četvrtak, 13. listopada 2011., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:  “Izražavanje propusnosti i hidrauličke vodljivosti granulometrijskim parametrima“

Javni seminar 30. rujna 2011.

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.
održat će u petak, 30. rujna 2011., u 13 sati
 u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:  “Eksploatacija vapnenca i dolomita za potrebe proizvodnje vapna“

Javni seminar 23. rujna 2011.

DRAGAN VIDIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u petak 23. rujna 2011. u 9.45 sati,
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
izvan znanstvenog područja doktorske disertacije ali
komplementarnog sadržaja
pod naslovom:  „Ekonomska opravdanost eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena s obzirom na iznos koeficijenta iskorištenja“

Javni seminar 19. rujna 2011.

TIHOMIR FRANGEN, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 19. rujna 2011., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
           
pod naslovom:  “Trasiranje tokova podzemnih voda Grobničkog polja“

Obrana doktorske disertacije 25. srpnja 2011. u 10 sati

DARKO PAVLOVIĆ, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u ponedjeljak, 25. srpnja 2011. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Optimizacija plinskog sustava Republike Hrvatske integriranjem terminala za ukapljeni prirodni plin“

Obrana doktorske disertacije 22. srpnja 2011. u 10 sati

mr. sc. Jasmina Lukač Reberski, dipl. ing. geol.

branit će
u petak, 22. srpnja 2011. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6
doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Određivanje podsljevova izvorišta rijeke Gacke na osnovi hidrogeoloških pokazatelja“

Javni seminar 17. lipnja 2011.

VLATKO GULAM, dipl. ing. geol.

održat će
u petak 17. lipnja 2011. u 11 sati,
u predavaonici P6 003 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6

JAVNI SEMINAR

izvan znanstvenog područja doktorske disertacije ali
komplementarnog sadržaja
pod naslovom:

 „Inženjerski aspekti erozije“

Obrana doktorske disertacije 9. lipnja 2011. u 12 .30sati

ALAN VRANJKOVIĆ, dipl. ing. geol.

branit će
u četvrtak, 9. lipnja 2011. godine u 12 .30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Klimatski zapisi u miocenskim slatkovodnim naslagama Sinjskoga bazena“

Javni seminar 1. lipnja 2011.

MARKO CVETKOVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 1. lipnja 2011., u 14 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:  “Utjecaj toplinskog toka u Panonskom bazenu na naftne i plinske „prozore“ te generiranje ugljikovodika“

Javni razgovor 13. svibnja 2011.

IVA KOLENKOVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 13. svibnja 2011. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Mogućnosti za geološko skladištenje ugljičnog dioksida u gornjomiocenskim pješčenjacima zapadnog dijela Savske depresije“

Javni razgovor 27. travnja 2011.

ADALETA PERKOVIĆ, dipl. ing. naft. rud. održati u srijedu, 27. travnja 2011. u 10.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Odabir reprezentativnih uzoraka za specijalne analize jezgara pomoću modela petrofizikalnih podataka “

Javni razgovor 18.travnja 2011.

DRAGANA DOGANČIĆ, dipl. ing. geol. održati u ponedjeljak, 18. travnja 2011. u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Modeliranje specifične ranjivosti podzemnih voda u uvjetima hrvatskog krša na primjeru Dugopolja“

Javni seminar 8. travnja 2011.

BORIVOJE PAŠIĆ, dipl. ing. naft. rud.
održat će u petak 8. travnja 2011., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Utjecaj pripreme i uvjeta ispitivanja na bubrenje bentonitnih peleta“

Javni seminar 24. ožujka 2011.

ANA KRŠINIĆ, dipl. ing. geol.

održat će
u četvrtak, 24. ožujka 2011., u 14 sati
 u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:  „Uzroci varijabilnosti svojstava od utjecaja na postojanost benkovačkog prirodnog kamena“

Javni seminar 14. 3. 2011.

JELENA LOBOREC, dipl. ing. geotehnike
održat će u ponedjeljak, 14. ožujka 2011., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Istraživanje rizika od izvora opasnosti (hazarda) za podzemne vode u krškim područjima Republike Hrvatske“

Javni razgovor 14. ožujka 2011.

JASNA KOPIĆ, dipl. ing. geol. održati u ponedjeljak, 14. ožujka 2011. u 12 sati,
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Određivanje specifične ranjivosti vodonosnika u priljevnom području regionalnog crpilišta „Istočna Slavonija

Obrana doktorske disertacije 11. ožujka 2011. u 12 sati

Hrvoje Meaški, dipl. ing. geol.

branit će
u petak, 11. ožujka 2011. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Model zaštite krških vodnih resursa na primjeru Nacionalnog parka „Plitvička jezera““

Javni razgovor 10. veljače 2011.

JASNA KOPIĆ, dipl. ing. geol.

neće održati javni razgovor u četvrtak, 10. veljače 2011. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Javni razgovor o temi doktorske disertacije odgođen je zbog bolesti.

Javni razgovor 10. veljače 2011.

RATKO VASILJEVIĆ, dipl. ing. geol. održat će u četvrtak, 10. veljače 2011. u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Identifikacija utjecaja odlagališta Jakuševec-Prudinec na podzemne vode zagrebačkoga vodonosnika“

Javni seminar 22. 12. 2010.

DRAGANA DOGANČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 22. prosinca 2010., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Modeliranje specifične ranjivosti podzemnih voda u uvjetima hrvatskog krša na primjeru Dugopolja“

Javni seminar 21. 12. 2010.

BOJAN MATOŠ, prof. geologije i geografije
održat će u utorak, 21. prosinca 2010., u 14 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:  “Neotektonski i recentno aktivni rasjedi na području SZ Hrvatske i procjena njihova seizmogenetskog potencijala“

Obrana doktorske disertacije 1. prosinca 2010. u 10 sati

mr. sc. Jasna Orešković, dipl. ing. fizike

branit će
u srijedu, 1. prosinca 2010. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Određivanje strukture litosfere na području Dinarida i Panonskog bazena na temelju novih dubokih seizmičkih istraživanja“

Obrana doktorske disertacije 26. studenog 2010. u 11 sati

mr. sc. Tomislav Hrestak, dipl. ing. rud.

branit će
u petak, 26. studenog 2010. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Doprinos osiguranju iskopa tunela s malim nadslojem“

Javni seminar 22. studenog 2010.

JELENA LOBOREC, dipl. ing. geoteh.

održat će
u ponedjeljak, 22. studenog 2010., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Uvod u temu disertacije 
pod naslovom:

 „Istraživanje rizika od izvora opasnosti (hazarda) za podzemne vode u krškim područjima Hrvatske“

Javni razgovor 18. studenog 2010.

JASNA TADEJ, dipl. ing. geol.

održat će u četvrtak, 18. studenog 2010. u 8 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorske disertacije pod naslovom:

„Razvoj miocenskih taložnih okoliša sjeverozapadnoga dijela Dravske depresije na temelju podataka dubokih bušotina“

Javni seminar 5. studenog 2010.

BORIVOJE PAŠIĆ, dipl. ing. naft. rud.
održat će u petak, 5. studenog 2010., u 14 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Istraživanja utjecaja različitih isplaka na bubrenje uzoraka stijena“

Nastupno predavanje 20. listopada 2010.

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će Dr. sc. JELENA PARLOV održati u srijedu, 20. listopada 2010. godine u 10.00 sati u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta NASTUPNO PREDAVANJE Naslov predavanja glasi: „Metode istraživanja krških vodonosnika“

Obrana doktorske disertacije 7. listopada 2010. u 12 sati

ANDREJ STROJ, dipl. ing. geol.

branit će
u četvrtak, 7. listopada 2010. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Podzemni tokovi u zaleđu krških priobalnih izvora na području Velebitskog kanala“

Obrana doktorske disertacije 1. listopada 2010. u 10 sati

STJEPAN ŽGANEC, dipl. ing. geotehnike

branit će
u petak, 1. listopada 2010. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Utvrđivanje minerskih značajki anfo i emulzijskih eksploziva, čepova bušotina i intervala usporenja mjerenjem brzine detonacije kontinuiranom metodom u bušotinama“

Javni razgovor 29. rujna 2010.

ŽELJKA MARIĆ ĐUREKOVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će javni razgovor u srijedu, 29. rujna 2010. u 10 sati,
u predavaonici P6 318 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta,
Pierottijeva 6 JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Litofacijesne i stratigrafske značajke pleistocenskih naslaga podmorja sjevernog Jadrana na temelju visokorazlučivih karotažnih mjerenja“

Javni seminar 28. rujna 2010.

KRISTINA NOVAK ZELENIKA, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 28. rujna 2010., u 13 sati
 u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Primjena stohastičkih simulacija u razdiobi vrijednosti geoloških varijabli u pješčenjačkim naftonosnicima polja Kloštar“

Javni seminar 28. rujna 2010.

IGOR CAJHEN, dipl. ing. geol.

održat će

u utorak, 28. rujna 2010., u 10 sati,
u vijećnici RGN fakulteta,

Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:

 “Hidrogeologija područja Ivanščice“

Javni seminar 23. rujna 2010.

JASNA KOPIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 23. rujna 2010., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Preliminarni rezultati primjene kvantitativnih metoda za određivanje specifične ranjivosti vodononosnika u priljevnom području regionalnog crpilišta „Istočna Slavonija““

Javni razgovor 20. rujna 2010.

JASMINA LUKAČ REBERSKI, dipl. ing. geol. održat će u ponedjeljak, 20. rujna 2010. u 9 sati,
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta,
Pierottijeva 6 JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Definiranje granice podsljevova glavnih izvora rijeke Gacke na osnovi hidrogeoloških pokazatelja“

Javni seminar 20. rujna 2010.

JASNA TADEJ, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak 20. rujna 2010., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:  “Petrografsko-sedimentološke karakteristike miocenskih sedimenata plinsko-kondenzatnog polja Gola“

Javni seminar 20. rujna 2010.

ANA KRŠINIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 20. rujna 2010., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija
            
pod naslovom:  “Metode ispitivanja prirodnog kamena na djelovanje kristalizacijskih tlakova s posebnim osvrtom na djelovanje NaCl-a“

Javni seminar 14. rujna 2010.

MARKO CVETKOVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 14. rujna 2010., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija pod naslovom:  “Prikaz dosadašnjih istraživanja potpovršinskih kvartarnih naslaga na području hrvatskog dijela Panonskog bazena“

Obrana doktorske disertacije 23. srpnja 2010. u 10 sati

TOMISLAV KUREVIJA, dipl. ing. naft. rud.

branit će
u petak, 23. srpnja 2010. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Energetsko vrednovanje plitkih geotermalnih potencijala Republike Hrvatske“

Javni seminar 14. srpnja 2010.

STANKO RUŽIČIĆ, dipl. ing. geol.

održat će

u srijedu, 14. srpnja 2010., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Uvod u temu disertacije     

pod naslovom:

 “Modeliranje toka vode i transporta otopina kroz nesaturiranu zonu zagrebačkog vodonosnika“

Javni razgovor 14. srpnja 2010.

08.07.2010
VLADISLAV BRKIĆ, dipl. ing. naft. rud. održati u srijedu, 14. srpnja 2010. u 12 sati,
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Procjena ekonomskih učinaka utiskivanja otpada u pogodne stijene u odnosu na druge metode zbrinjavanja otpada iz naftno-rudarske djelatnosti“

Javni seminar 13. srpnja 2010.

VJEČISLAV BOHANEK, dipl. ing. rud.
održat će u utorak, 13. srpnja 2010., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja
            
pod naslovom:  “Brzina i tlak mlaza linijskog kumulativnog rezača“

Javni razgovor 8. srpnja 2010.

IVANA KALIČANIN, dipl. ing. naft. rud.

održat će u četvrtak, 8. srpnja 2010. u 11 sati
u predavaonici P6 113 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Utvrđivanje rizika od propuštanja cjevovoda i razvoj sustava za upravljanje cjevovodima u Republici Hrvatskoj“

Obrana doktorske disertacije 5. srpnja 2010. u 11 sati

mr. sc. TATJANA VUJNOVIĆ, dipl. ing. geol.
branit će
u ponedjeljak, 5. srpnja 2010. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Hidrogeološke značajke Parka prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“

Javni seminar 28. lipnja 2010.

IGOR CAJHEN, dipl. ing. geol.

održat će

u ponedjeljak 28. lipnja 2010.,u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

izvan znanstvenog područja doktorske disertacije,
komplementarnog sadržaja,
pod naslovom:

„Osnovni hidrogeološki odnosi masiva „Stahinjščice““

Javni razgovor 10. lipnja 2010.

INES HEMETEK POTROŠKO, dipl. ing. naft. rud. održat će u četvrtak, 10. lipnja 2010. u 11 sati
u predavaonici P6 003  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta,
Pierottijeva 6, JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Analiza i optimalizacija potrošnje energije u energetskim postrojenjima na primjeru Pogona Molve“

Javni seminar 10. lipnja 2010.

JASNA KOPIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 10. lipnja 2010., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:  “Primjena kvantitativnih metoda za određivanje specifične ranjivosti vodonosnika u istočnoj Slavoniji u odnosu na difuzne izvore zagađenja podzemne vode“

Javni seminar 20. svibnja 2010.

VLADISLAV BRKIĆ, dipl. ing. naft. rud.
održat će
u četvrtak 20. svibnja 2010.,u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
izvan znanstvenog područja doktorske disertacije, ali                                                                       
komplementarnog sadržaja,
pod naslovom:  „Usklađivanje zakonske regulative Republike Hrvatske iz područja naftnog rudarstva s direktivama Europske Unije“

Javni razgovor 6. svibnja 2010.

BRANIMIR FUK, dipl. ing. rud. održat će u četvrtak, 6. svibnja 2010. u 9 sati
u vijećnici  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Recikliranje elektroničkog otpada“

Javni seminar 29. ožujka 2010.

DUBRAVKO DOMITROVIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u ponedjeljak 29. ožujka 2010., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:  “Posmična čvrstoća bentonitnih tepiha“

Javni razgovor 25. ožujka 2010.

ALAN VRANJKOVIĆ, dipl. ing. geol. održat će u četvrtak, 25. ožujka 2010. u 8.15 sati
u vijećnici  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Sedimentacijski ciklusi kao odraz globalnih klimatskih promjena – analiza mikrofacijesa, stabilnih izotopa i ciklostratigrafske arhitekture miocenskog jezerskog Sinjskog bazena“

Obrana doktorske disertacije 26. ožujka 2010. u 11.30 sati

DOMAGOJ VULIN, dipl. ing. naft. rud.

branit će

u petak, 26. ožujka 2010. godine, u 11.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u  Zagrebu, Pierottijeva 6
doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

„Modeliranje termodinamičkih i petrofizičkih parametara za geološko skladištenje ugljičnog dioksida“

Javni seminar 18. ožujka 2010.

DUBRAVKO DOMITROVIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u četvrtak 18. ožujka 2010., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6
JAVNI SEMINAR
izvan znanstvenog područja doktorske disertacije, ali
komplementarnog sadržaja
pod naslovom:  „Kemijska kompatibilnost bentonitnih tepiha“

Javni seminar 11. ožujka 2010.

DRAGANA DOGANČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 11. ožujka 2010., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom:  “Modeliranje specifične ranjivosti podzemnih voda u uvjetima hrvatskog krša na primjeru Dugopolja“

Obrana doktorske disertacije 26. veljače 2010 u 10 sati

JELENA PARLOV, dipl. ing. geol.

branit će
u petak, 26. veljače 2010. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u  Zagrebu, Pierottijeva 6
doktorsku disertaciju pod naslovom:

Identifikacija parametara za modeliranje toka podzemne vode glavnih izvora u porječju Mirne

Javni seminar 22. veljače 2010.

ADALETA PERKOVIĆ, dipl. ing. naft. rud.
održat će u ponedjeljak 22. veljače 2010. u 11 sati,
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6 JAVNI SEMINAR
izvan znanstvenog područja doktorske disertacije ali
komplementarnog sadržaja
pod naslovom:  „Primjena osnovnih petrofizikalnih analiza i mjerenja u određivanju karakteristika ležišta“

Javni razgovor, 28. siječnja 2010.

MISLAV SENTIĆ, dipl. ing. strojarstva
održat će u četvrtak, 28. siječnja 2010. godine, u 12 sati
u vijećnici  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom:

„Učinkovitost korištenja kompresorskih i apsorpcijskih toplinskih pumpi obzirom na pogon i obnovljivi toplinski izvor“

Javni razgovor 21. prosinca 2009.

SINIŠA STANKOVIĆ, dipl. ing. rud. održat će u ponedjeljak, 21. prosinca 2009. u 15 sati
u vijećnici  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Model zavisnosti brzine oscilacija o parametrima miniranja“

Javni seminar 12. prosinca 2009.

INES HEMETEK POTROŠKO, dipl. ing. naft. rud.

održat će

u petak, 11. prosinca 2009., u 11 sati,
u predavaonici P6 003 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6

JAVNI SEMINAR

iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:

“Analiza potrošnje energije na Pogonu Molve“

Obrana doktorske disertacije 11. prosinca 2009. u 10 sati

JOSIP ŠINTIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 11. prosinca 2009. godine, u 10 sati,
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u  Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Odabir parametara miniranja pri iskopu tunela ovisno o kategorijama  karbonatnih stijenskih masa“

Javni seminar 8. prosinca 2009.

IVANA KALIČANIN, dipl. ing. naft. rud.
održat će
u utorak, 8. prosinca 2009., u 14 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:

Javni razgovor 30. studenog 2009.

ZLATKO BRIŠEVAC, dipl. ing. rud.

 

održat će u ponedjeljak, 30. studenog 2009. u 15 sati,
u vijećnici  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorske disertacije pod naslovom:

„Model međuovisnosti fizikalno-mehaničkih značajki najzastupljenijih karbonatnih stijena na području Republike Hrvatske“

Javni razgovor 27. studenog 2009.

DRAŽEN NAVRATIL, dipl. ing. geol. održat će u petak, 27. studenog 2009. u 12 sati
u predavaonici P6 06  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom:
„Statistička obilježja osnovnih geometrijskih značajki diskontinuiteta u stijenskim masama“

AUF - Agence universitaire de la francophonie

Otvoren je natječaj za doktorske stipendije koji je raspisala Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF, Agence universitaire de la francophonie), čiji je Sveučilište u Zagrebu član. Obavijest i pravila natječaja se nalaze u PDF dokumentu u privitku.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe:
sa znanjem francuskoga jezika
do 40 godina starosti
koje su redovito upisane na ili rade na visokoobrazovnoj instituciji članici AUF-a
čije područje istraživanja potpada pod područja naznačena u Aneksu 1 (geologija, zaštita okoliša...) Dodatni uvjeti za prijavu se mogu pronaći u priloženom dokumentu. Dodatne informacije se mogu pronaći i na sljedećoj adresi: www.auf.org/communication-information/appels-offres/. Prijave se šalju isključivo elektroničkim putem na Regionalni ured za središnju i istočnu Europu u Bukureštu, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Rok za prijavu: 18. prosinca 2009. U privitku: AUF bourse doctorat 2010-2011.

Javni seminar 20. studenog 2009.

KRISTINA NOVAK ZELENIKA, dipl. ing. geol.
održat će u petak, 20. studenog 2009., u 8.30 sati
 u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije
            
pod naslovom: “Stohastički pristup interpretaciji taložnih okoliša pješčenjačkih naftonosnika“

Obrana doktorske disertacije 30. listopada 2009 u 9 sati

ZVONIMIR DEKOVIĆ, dipl. ing. rudarstva
branit će
u petak, 30.listopada 2009. godine, u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u  Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:
Optimizacija modela upravljanja rizicima vezanim uz minerske radove pri izboju cestovnih tunela u kršu

Javni seminar 28. listopada 2009.

IGOR CAJHEN, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 28. listopada 2009., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:  “Prikaz termalnih voda Hrvatskog zagorja i prijedlog hidrogeoloških istraživanja“

Stipendija Ernst Mach (Austrija)

Stipendija Ernst Mach dodjeljuje se za studiranje ili istraživanje na jednom od austrijskih sveučilišta iz područja: prirodne znanosti i tehnologija, medicina, agronomija i šumarstvo, veterinarstvo, društvene znanosti, pravo i ekonomija, humanističke znanosti i teologija, umjetnički studiji.

Nova procedura za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti (prijava teme)

Nova procedura za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti (prijava teme).

VALUE - Doctoral School in Integrated Catchment and Water Resources Management (Finland)

The integral theme of VALUE doctoral school is comprehensive analysis of watershed activities and their impacts. VALUE provides the frameworks for improved cooperation between social sciences and water related technical and ecological sciences as well as for their joint graduate education. By this interdisciplinary approach and active international cooperation, new methods and technology will be developed for modeling and knowledge-based policymaking dealing with watersheds and water resources management. The doctoral school will respond to the calls that were stressed in the Water Research in Finland 2002-2006 - Report of an International Panel appointed by the Academy of Finland, as well as in several international strategies.

Javni razgovor 28. rujna 2009.

ZORAN ČOGELJA, dipl. ing. naft. rud.

održat će u ponedjeljak, 28. rujna 2009. u 8.30 sati
u vijećnici  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom:

„Identifikacija preostalih ugljikovodika u ležištu karotažom probuđene radioaktivnosti “

Javni seminar 28. rujna 2009.

INES HEMETEK-POTROŠKO, dipl. ing. naft. rud.
održat će u ponedjeljak 28. rujna 2009. u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
izvan znanstvenog područja doktorske disertacije,
komplementarnog sadržaja,
pod naslovom:  „Prirodni plin-most prema održivoj energetskoj budućnosti“

Javni seminar 22. rujna 2009.

IVA KOLENKOVIĆ, dipl. ing. geol.

 

održat će
u utorak, 22. rujna 2009., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

“Metodologija za regionalnu procjenu kapaciteta geološkog uskladištenja ugljičnog dioksida i izvori podataka o sastavu i građi gornjomiocenskih sedimenata u hrvatskom dijelu Panonskog bazena“

Javni razgovor 15. rujna 2009.

TATJANA VUJNOVIĆ, dipl. ing. geol. održat će u utorak, 15. rujna 2009. u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Hidrogeološke značajke Parka prirode „Žumberak - Samoborsko gorje““

Javni razgovor 11.rujna 2009.

DOMAGOJ VULIN, dipl. ing. naft. rud. održat će u petak, 11. rujna 2009. u 9 sati
u predavaonici P6 003  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom:

„Modeliranje termodinamičkih i petrofizičkih parametara za proračun kapaciteta geološkog skladištenja ugljičnog dioksida“

Javni seminar 23. srpnja 2009.

DRAŽEN NAVRATIL, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 23. srpnja 2009., u 10 sati
 u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:  “Metoda linearnog uzorkovanja diskontinuiteta i njihovih značajki u stijenskim masama“

Javni seminar 17. srpnja 2009. u 13 sati

SINIŠA STANKOVIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u petak, 17. srpnja 2009., u 13 sati
u predavaonici P6 003 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
izvan znanstvenog područja doktorske disertacije,
komplementarnog sadržaja,
pod naslovom:

Javni seminar 17. srpnja 2009.

SINIŠA STANKOVIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u petak, 17. srpnja 2009., u 12 sati
 u predavaonici P6 003 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:  “Utjecaj iskopa miniranjem na okolne građevine u urbanim sredinama“

Javni seminar 7. srpnja 2009.

BRANIMIR FUK, dipl. ing. rudarstva
održat će u utorak,7. srpnja 2009., u 9 sati
u predavaonici P6 003 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
izvan znanstvenog područja doktorske disertacije,
komplementarnog sadržaja,
pod naslovom:  „Upotreba eko-indikatora u procjeni utjecaja na okoliš“

Obrana doktorske disertacije 10. srpnja 2009.

IVAN SOBOTA, dipl. ing. rudarstva
branit će
u petak, 10. srpnja 2009. godine, u 8.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u  Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Istraživanje mogućnosti oplemenjivanja kvarcnih pijesaka primjenom flotacijei magnetske separacije“

Obrana doktorske disertacije 4. lipnja 2009.

Mr. sc. ŽELJKO MLINAR, dipl. ing. geologije
branit će
u četvrtak, 4. lipnja 2009. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u  Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Uspješnost inženjerskogeološlog modeliranja u okršenim stijenskim masama“

Obrana doktorske disertacije 3. lipnja 2009. u 14 sati

Mr. sc. DUBRAVKO NOVOSEL, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u srijedu, 3. lipnja 2009. godine, u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u  Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Učinak ugljičnog dioksida u tercijarnoj fazi iskorištavanja naftnih ležišta polja Ivanić“

Obrana doktorske disertacije 3. lipnja 2009. u 10 sati

Mr. sc. BORIS KAVUR, dipl. ing. rudarstva
branit će
u srijedu, 3. lipnja 2009. godine, u 10 sati u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u  Zagrebu, Pierottijeva 6 doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Utjecaj sušenja na ponašanje bubrive stijene“

Javni seminar 7. svibnja 2009.

BRANIMIR FUK, dipl. ing. rud.
održat će
u četvrtak, 7. svibnja 2009., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
iz znanstvenog područja teme doktorske disertacije
pod naslovom:  “Gospodarenje otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom“

Javni seminar 8. svibnja 2009.

VJEČISLAV BOHANEK, dipl. ing. rud.
održat će
u petak, 8. svibnja 2009., u 12 sati,
 u predavaonici P6 003 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
- Uvod u temu disertacije -
pod naslovom: “Primjena gospodarskih eksploziva za formiranje reznog mlaza kumulativnih rezača”

Obrana doktorske disertacije 8. svibnja 2009.

Mr. sc. DAMIR RUMENJAK, dipl. ing. rudarstva
branit će
u petak, 8. svibnja 2009. godine, u 9 sati u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u  Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Modeli odlučivanja u zaštiti okoliša“

Obrana doktorske disertacije 8. svibnja 2009.

Mr. sc. IVICA VULAMA, dipl. ing. geologije
branit će
u petak,  8. svibnja 2009. godine, u 10 sati
u predavaonici P6 002 na RGN fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom:
„Geološke značajke i procjena naftnoplinskoga generativnog potencijala trijaskih i neogenskih matičnih stijena iz bušotina u Hrvatskoj i Siriji na temelju sinteze rezultata karotažnih, geokemijskih i seizmičkih mjerenja“

Javni seminar 28. travnja 2009.

HRVOJE MEAŠKI, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 28. travnja 2009., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
izvan znanstvenog područja doktorske disertacije,
komplementarnog sadržaja,
pod naslovom:

Javni seminar 21. travnja 2009.

ZLATKO BRIŠEVAC, dipl. ing. rud.
održat će
u utorak, 21. travnja 2009., u 14 sati,
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6, JAVNI SEMINAR
- Prvi rezultati istraživanja -

pod naslovom: “Utvrđivanje međuovisnosti fizikalnomehaničkih značajki vapnenca”

Javni seminar 17, travnja 2009.

IVA KOLENKOVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će
u petak, 17. travnja 2009., u 13 sati,
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.