Javni seminar 9. studenoga 2016.

DOKTORSKI STUDIJ

MATE VUJEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u srijedu, 9. studenoga 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

"Primjena analize trendova u hidrogeologiji"

Sastav povjerenstva:
- dr. sc. Andrea Bačani, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Kristijan Posavec, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Zoran Nakić, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.