JAVNI NATJEČAJ - za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda


Odluka o odabiru - JAVNI NATJEČAJ za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narode novine” broj 125/11, 64/15, 112/18) i čl.l. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od dana 19.09.2018. godine Ministarstva državne imovine, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet (dalje: RGNF) i Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet (dalje: PBF) objavljuju

JAVNI NATJEČAJ

za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Pierottijeva 6, Zagreb koji se nalazi u "nižoj" zgradi RGNF-a i PBF-a koja gleda na Pierottijevu ulicu br.6, a u koji prostor se ulazi kroz glavni ulaz RGNF-a. Predmetni poslovni prostor nalazi se lijevo od glavnog ulaza a zgrada u kojoj se poslovni prostor nalazi je sagrađena na zk.č.br.2857 k.o. Centar upisana u zk.ul.br. 5558.

Prostor je namijenjen i daje se u zakup za pripremu i posluživanje studentske prehrane te subvencioniranja iste sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata NN 120/2013.

Poslovni prostor iz prethodnog stavka je površine 340,03 m2, a što u naravi predstavlja kako slijedi: 

1.  Restoran (dvorana sa stolovima)  84,53 m2 
2. Kuhinja                                           43,45 m2
3.  Profesorska blagavaonica    26,86 m2
4.  Prostor točionika šanka  9,50 m2
5. Nužnici (odvojeni muški i ženski) 26,86 m2
6. Garderoba osoblja 7 m2
7. Ured                                                8,40 m2
8. Prostor ispod velike dvorane  122,41 m2
9. Skladišni prostor u podrumu 5,51 m2
10. Skladišni prostor u prizemliu  5,51 m2
  UKUPNO: 340,03 m2

2. Zakupnik će prostor opremiti uz suglasnost RGNF-a i PBF-a.

3. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme od 10 godina, s mogućim početkom zakupa od listopada 2019. godine.

Odabrani ponuditelj/Zakupnik je ovlašten o vlastitom trošku urediti prostor ako je potrebno, kako bi u njemu obavljao ugovorenu djelatnost. Odabrani ponuditelj/zakupnik je dužan održavati poslovni prostor urednim i podobnim za obavljanje ugovorene djelatnosti o svom trošku, a sukladno propisima koji ga kao pružatelja ugostiteljskih usluga studentske prehrane obvezuju.

4. Iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od 10.000,00 kn, u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a. Sve režijske troškove plaćati će zakupnik.

5. Poslovni prostor i/ili njegovi dijelovi ne mogu se davati u podzakup bez suglasnosti RGNF-a i PBF-a.

6. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju predaje se na adresu RGN-a u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: naziv i adresa na koju se ponuda podnosi (navedena u javnom natječaju), zatim: „PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU - NE OTVARATI” te je potrebno naznačiti i redni broj pod kojim je u javnom natječaju naveden poslovni prostor, odnosno naznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi.

Rok za dostavu ponuda je 29.07.2019. godine do 10:00 sati.

Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezena i mora sadržavati:

 • adresu poslovnog prostora;
 • ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB, e-mail adresu i broj telefona radi kontakta;
 • presliku osobne iskaznice za natjecatelja fizičku osobu, te original ili ovjerenu presliku izvoda iz obrtnog odnosno sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja iz kojih izvoda mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je oglašena;
 • opis-specifikacija djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti;
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju;
 • broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
 • BON 1 ili neki drugi dokument kojim se dokazuje bonitet, izdan od bankarske ili druge financijske institucije, iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nema iskazan gubitak, ne stariji od šest mjeseci od dana objave ovoga natječaja. Ponuditelj koji nije u mogućnosti dostaviti BON obrazac ili neki drugi dokument, mora o tome dostaviti vlastitu izjavu;
 • BON 2 (SOL 2) obrazac za glavni račun kojim se dokazuje solventnost, izdan od bankarske ili druge financijske institucije, iz koje se vidi da ponuditelj nije u blokadi računa posljednjih šest mjeseci, ne stariji od šest mjeseci od dana objavljivanja ovog natječaja;
 • potvrda Ministarstva financija - Porezne uprave o stanju poreznog duga - ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave;
 • reference o dosadašnjem obavljanju turističko-ugostiteljske djelatnosti;
 • dokaz o nekažnjavanju za odgovornu osobu ponuditelja, ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja.

 

Svi dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Ponuda treba biti složena redoslijedom kako je navedeno u ovoj točki.

7. Svaki natjecatelj dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 12.500,00 kn, te kopiju uplatnice dostaviti uz ponudu, u protivnom ne može sudjelovati u nadmetanju. Uplatu treba izvršiti na IBAN Sveučilišta u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta :HR2823600001101303431, poziv na broj: OIB natjecatelja, svrha: jamčevina za zakup poslovnog prostora.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova sukladno ugovoru o zakupu. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja ugovora uplatiti razliku iznosa do visine tri ponuđene zakupnine uvećane za PDV na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora ili dostaviti bankarsku garanciju izdanu u korist Ministarstva državne imovine, plativu na prvi poziv i bez prigovora izdanu od poslovne banke s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

Ukoliko ponuditelj dostavi bankarsku garanciju kako je prethodno obrazloženo, vratit će mu se iznos uplaćene jamčevine.

Ostalim ponuditeljima čije ponude nisu izabrane, uplaćena jamčevina se vraća u cijelosti.

Pravo na povrat jamčevine nema onaj sudionik koji odustane od nadmetanja.

8. Prilikom zaprimanja ponude, na pristigloj omotnici u kojoj se nalazi ponuda, naznačit će se datum i vrijeme zaprimanja iste.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta sadrži i najveći iznos zakupnine te najpovoljniji prijedlog poslovnog plana i upravljanja.

Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, Ponuditelji će biti pozvani da u roku od 7 dana po primitku obavijesti/poziva dostave nove ponude na način da u zatvorenoj omotnici dostave novu ponudu na adresu RGNF-a.

Ponude pristigle nakon naznačenog vremena za otvaranje ponuda, ponude suprotne javnom natječaju, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke tražene u ovom javnom natječaju) i uvjetne ponude, neće se razmatrati.

Neće se razmatrati ponude:

 • Fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost I pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija — Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja;
 • Fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja;
 • Fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i Državne nekretnine d.o.o.

 

Ukoliko iz dostavljene dokumentacije proizlazi da ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu nije solventan, Fakultet zadržava pravo ne izabrati ga kao najpovoljnijeg ponuditelja.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prema Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine za poslovni prostor iz točke 1.

Osoba koja se na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji poziva na pravo prvenstva dužna je priložiti izvornik ili ovjeren preslik potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva, izvornik ili ovjeren preslik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i ovjerenu izjavu da ranije nije prema provedenom javnom natječaju ostvarila to pravo.

9. Javno otvaranje ponuda biti će dana 30.07.2019. godine u 13:00 sati u prostorijama RGNF-a, Pierottijeva 6, Zagreb. ponude pristigle nakon naznačenog vremena za otvaranje ponuda neće se razmatrati.

Ponude se otvaraju javno, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe. Ponuditelji osobno su dužni predočiti osobnu iskaznicu, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći.

O otvaranju ponuda vodi se zapisnik koji mora sadržavati podatke o ponuditeljima, ponuđenim iznosima mjesečne zakupnine te podatke o najvišoj ponuđenoj mjesečnoj zakupnini za poslovni prostor iz točke 1. Zapisnik potpisuju prisutni članovi Povjerenstva RGNF-a i PBF-a koji provode javni natječaj.

10. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica RGN fakulteta (www.rgn.unizg.hr), s time da će najpovoljnijem ponuditelju obavijest biti dostavljena i putem e-mail adrese navedene u ponudi.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude koja ispunjava sve uvjete natječaja je konačna.

11. RGNF i PBF zadržavaju pravo da do okončanja natječajnog postupka ponište natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima kao i pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez navođenja razloga i ikakve odgovornosti za troškove sudjelovanja ponuditelja u natječaju.

12. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s RGNF-om i PBF-om po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva za sklapanje ugovora. Ako se iz ponašanja odabranog ponuditelja može zaključiti da nema namjeru sklapanja ugovora (ne odaziva se na pozive na kontakt iz ponude, ne zaprima pošiljke poslane na adresu iz ponude, ne odgovara na e-mail adresu iz ponude) i ako zbog pasivnosti ponuditelja ugovor o zakupu ne bude sklopljen u roku od 20 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, smatrat će se da je odustao od ponude, odnosno od sklapanja ugovora te mu se uplaćena jamčevina ne vraća.

U slučaju da zbog bilo kojeg razloga iz prethodnog stavka ne bude sklopljen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima iz njegove ponude uz rok od 5 dana za očitovanje.

Ugovor o zakupu mora biti potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika, a sve troškove u vezi sa sklapanjem i potvrdom (solemnizacija) te provedbe ugovora snosi zakupnik.

13. Poslovni prostor koji se daje u zakup može se pogledati radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 12 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 091/4605-407.


U privitku - JAVNI NATJEČAJ za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda


Odluka o odabiru - JAVNI NATJEČAJ za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda