Nastupno predavanje (2)

Neobjavljeno

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr. sc. Marija Horvat

u petak, 19. lipnja 2015. godine u 13:00 sati u predavaonici P6 318 Rudarsko­ geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE
pod naslovom:

"ELEMENTI INDIKATORI I MINERALI INDIKATORI U ISTRAŽIVANJU RUDNIH LEŽIŠTA"

Predavanje ce se održati u prisutnosti strucnog povjerenstva u sastavu:

  1. dr.sc. Vesnica Garašić, docentica RGN fakulteta
  2. dr.sc. Dunja Aljinović, izvanredna profesorica RGN fakulteta
  3. dr.sc. Goran Durn, redoviti profesor RGN fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta, studenata sveučilisnog diplomskog studija Geologije.