Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGICAL QUARTERLY

Znanstveni radovi

13

Sadržaj:

Rad prezentira rezultate kvantitativne morfometrijske analize na području Medvednice uz identifikaciju tektonski recentno aktivnih područja pomoću proračuna morfometrijskih parametara hipsometrijskih krivulja i integrala, faktora asimetrije te statističkih parametara longitudinalnih profila tokova. U tu svrhu korišten je DEM 25-m rezolucije medvedničkog područja u kojem je izdvojeno 36 slivova. Rezultati ukazuju da su tektonski najaktivnija područja locirana u JZ i središnjem dijelu Medvednice genetski vezana uz Sjeverni rubni medvednički rasjed i Kašinski rasjed.

 

Puna referenca prema WoS-u:

Identification of tectonically active areas using DEM: a quantitative morphometric analysis of Mt. Medvednica, NW Croatia

 

By: Matos, Bojan; Tomljenovic, Bruno; Trenc, Neven

GEOLOGICAL QUARTERLY

Volume: 58  Issue: 1  Pages: 51-69  Published: 2014

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

GEOLOGY (28/44)

Q3

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis GEOLOGICAL QUARTERLY  ima faktor odjeka (impact factor) 0.865  za 2013. godinu.

 

Indeksirano u Current Contents:

CC Editions/Collections:
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)
Research Areas: Physical Sciences - Other Topics
Discipline: EARTH SCIENCES