Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION

Znanstveni radovi

11

Sadržaj:

Rudarski otpad predstavlja veliki problem za okoliš osobito ukoliko nije pravilno odložen. U ovom radu istraživan je utjecaj jalovinskog mulja rudnika Kombat u Namibiji na poljoprivredna tla koja okružuju jalovinski nasip. Rezultati istraživanja pokazuju da je mehanička disperzija potencijalno toksičnih elemenata (PTE) iz jalovine značajnija od kemijske te uglavnom ovisi o vjetru. Kao posljedica toga tlo je zagađeno bakrom i olovom, no stupanj rizika za okoliš je srednji budući da su ti metali vezani za oksihidrokside. Preporuča se sanacija jalovišta i izbjegavanje pojedinih poljoprivrednih kultura.

 

Puna referenca prema WoS-u:

Assessment of agricultural soil contamination by potentially toxic metals dispersed from improperly disposed tailings, Kombat mine, Namibia

 

By:  Mileusnic, Marta; Mapani, Benjamin Siyowi; Kamona, Akalemwa Fred; Ruzicic, Stanko; Mapaure, Isaac; Chimwamurombe, Percy Maruwa

JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION

Volume: 144  Pages: 409-420  Part: C  Special Issue: SI  Published: SEP 2014

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS (27/80)

Q2

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION ima faktor odjeka (impact factor) 2.432  za 2013. godinu.

 

Indeksirano u Current Contents:

CC Edition /Collections:
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)