Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Marta Mileusnić

Zamjenik predstojnika zavoda: doc. dr. sc. Stanko Ružičić

Administrator/ica: Božena Vlainić

Tel: +385 1 / 5535806

Fax: +385 1 /

Email: bozena.vlainic@rgn.hr

Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Goran Durn55357935793siteV306
dr. sc.Ivan Sondi55358085808 V314

Redoviti profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Dunja Aljinović55357905790 V311
dr. sc.Marta Mileusnić55357975797siteV313

Izvanredni profesor

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Sibila Borojević Šoštarić55358005800siteV309
dr. sc.Vesnica Garašić55357955795 V308

Docent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Ana Maričić55358095809siteV317
dr. sc.Stanko Ružičić55358175817siteV316
dr. sc.Uroš Barudžija55357915791siteV312

Poslijedoktorand

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Duje Smirčić55358035803 V712

Asistent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Šime Bilić55357965796 V712
Tomislav Brenko55357945794 V712

Viši stručni suradnik

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Neven Tadej55358025802 V305

Voditelj laboratorija

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
dr. sc.Michaela Hrušková - Hasan55358185818siteV307

Administrativni referent

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Božena Vlainić55358065806 V310

Viši Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Branka Prša55357985798 V307
Vinko Baranašić55357925792 V307

Tehničar

TITULA IME I PREZIME KATEDRA TEL. JAVNI TEL. KUCNI EMAIL URL LOKACIJA
Mario Valent55358055805 V324

Djelatnosti

Djelatnosti

Osoblje
Staff

19

Aktivnosti zavoda
Departments activity

 

Nastavno osoblje
Teaching staff

9

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

4

Suradnička zvanja
Research associates

3

Novi stručni projekti
New professional projects

11

Suradnici/Associates

2

Mentorstva disertacija
PhD supervising

2

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

5

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

14

  

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

17

 

Područja znanstvenog interesa djelatnika Zavoda usko su vezana uz mineralne sirovine, mineralogiju, petrologiju magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena, sedimentologiju, geokemiju i biogeokemiju, tehničku petrografiju, geoarheologiju, arheometriju i zaštitu okoliša. Znanstvenoistraživačka djelatnost tijekom ak. god. 2017./2018. odvijala se u okviru: (1) znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Nanominerals in sediments and soils: formation, properties and their role in biogeochemical processes”; (2) četiri financijske potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu: „Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke crveničnih (paleo)tala Istre i Suska“; „Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika“; „Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta“ i „Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa i ofiolita Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika“ te bilateralnog hrvatsko-austrijskog projekta „Mineralogija glina pri procjeni opasnosti od klizanja”. Dodatno, djelatnici Zavoda surađuju na znanstvenim HRZZ projektima čiji su nositlji druge institucije: „Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii“ (Prirodoslovno matematički fakultet) i „Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba“ (Institut za arheologiju). U okviru ovih projekata istraživani su formiranje, svojstva i uloga nanominerala u biogeokemijskim procesima u sedimentima i tlim, izučavane su kvartarne eolske naslage sjevernog jadranskog područja u cilju modeliranja globalnih klimatskih promjena, istraživani su razlozi masovnog izumiranja na granici perm – trijas, istraživane su mineraloške karakteristike lapora i fliševa u kojima se pojavljuju klizišta, istraživana su tla koja su pogodan supstrat za bakterije te provenijencija željezne rude korištene u antici i srednjem vijeku. Navedena djelatnost rezultirala je sudjelovanjem djelatnika Zavoda na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te objavljivanjem radova u znanstvenim časopisima. U 2017. godini, objavljeno je 14 radova citiranih u bazi Scopus, od toga 8 i u bazi Web of Science. Djelatnici Zavoda članovi su uredništava međunarodnih i domaćih znanstvenih časopisa te aktivni u različitim strukovnim društvima. Intenzivno surađuju i sa znanstvenicima izvan matične ustanove (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut „Ruđer Bošković”, Institut „Jožef Stefan” iz Ljubljane, Hrvatskim geološkim institutom, Institutom za arheologiju, Sveučilištem za prirodne resurse i znanosti o životu iz Beča i s drugim znanstvenim ustanovama).

Pojedini članovi Zavoda sudjeluju i u dva značajna inovacijska projekta financirana od Europskog instituta za tehnologiju i inovacije u sklopu Regionalne inovacijske sheme (RIS – Regional Inovation Scheme). Radi se o projektima: „InvestRM - Multifactor model for investments in the raw material sector, case study Bosnia and Herzegovina“ i „rESEErve - Mineral potential of the ESEE region“.

Osim redovnih obaveza u nastavi, članovi Zavoda sudjeluju i u edukacijskim projektima kao što su: „Dubrovnik International ESEE Mining school“, „NEw Approaches and Technologies in Materials Production - Programme Consolidation“ i „Training Trainers in the ESEE region“ (financirani od Europskog instituta za tehnologiju i inovacije); te „EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti“ (financiran od Europskog socijalnog fonda). Članovi Zavoda aktivno su sudjelovali i u Sveučilišnom danu o sirovinama („Raw materials University Day Zagreb“).

Sastavni dio Zavoda su: LaGema − Laboratorij za analizu geoloških materijala i Geznanstvena zbirka. Laboratorij se koristi u nastavi, znanstvenom radu i u suradnji s privredom i to za analizu uzoraka tala, sedimenata, stijena, ruda, vode i drugih materijala. Laboratorij nudi: mineraloško-petrografske analize izbrusaka stijena, kemijske, mineraloške i granulometrijske analize različitih vrsta uzoraka geoloških materijala, kemijske analize vode, detaljne analize minerala glina i mikromorfološke analize tla. U akademskoj godini 2017./2018. djelatnici Zavoda imali su privrednu suradnju sa sljedećim tvrtkama i ustanovama: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej grada Koprivnice, Cemtra d.o.o., CSS d.o.o., Eko Pan — Udruga za zaštitu okoliša i prirode i Borvanna d.o.o. Geoznanstvena zbirka sadrži vrijedne zbirke minerala, stijena i ruda. Koristi se uglavnom u nastavi. U protekloj akademskoj godini zbirka je osvjetljena te su revidirani svi nazivi i lokaliteti izložaka. Na uzorcima iz zbirke u protekloj akademskoj godini izrađena su 4 završna rada. Svoja vrata otvorila je i grupama srednjoškolaca iz raznih krajeva Hrvatske u sklopu manifestacije „Raw materials University Day Zagreb“.

Predmeti

Preddiplomski - obavezni predmeti

NAZIV SEMESTAR STUDIJ
Opća mineralogija1Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Osnove mineralogije i petrologije1Sveučilišni preddiplomski Naftno rudarstvo
Uvod u mineralogiju i petrologiju1Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Optička mineralogija3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Primijenjena geologija3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Rudna ležišta3Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Sistematska mineralogija3Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Applied Mineralogy and Petrology4Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Geokemija4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Petrologija magmatita i metamorfita4Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija okoliša5Sveučilišni preddiplomski Rudarstvo
Geologija okoliša5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Petrologija sedimenata5Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Geologija rudnih ležišta6Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo
Tehnička petrografija 16Sveučilišni preddiplomski Geološko inženjerstvo

Diplomski - obvezni predmeti

Analize mineralnih parageneza1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geokemija okoliša1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Geokemija okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Kemizam i obradba vode1Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Ležišta industrijskih minerala1Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Ležišta industrijskih minerala1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Mineralogija glina1Sveučilišni diplomski Geotehnika
Mineralogija glina1Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Mineralogija okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Primijenjena analitika okoliša1Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Sedimentologija1Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geokemija2Sveučilišni diplomski Energetika
Geokemija2Sveučilišni diplomski Opće naftno rudarstvo
Geokemija2Sveučilišni diplomski Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Istraživanje ležišta mineralnih sirovina2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Kemizam i obradba vode2Sveučilišni diplomski Zbrinjavanje i odlaganje otpada
Ležišta građevinskih materijala2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Ležišta građevinskih materijala2Sveučilišni diplomski Rudarstvo
Metode istraživanja sedimenata2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Metode istraživanja sedimenata2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Monitoring okoliša2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Rudna mikroskopija2Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Taložni sustavi vodonosnika2Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Taložni sustavi vodonosnika2Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Tehnička petrografija 22Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geoarheologija3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Geoarheologija3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Geokemija okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Instrumentalne analitičke metode3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Mineralogija glina3Sveučilišni diplomski Hidrogeologija i inženjerska geologija
Mineralogija glina3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Mineralogija glina3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša
Mineralogija okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja
Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša3Sveučilišni diplomski Geologija okoliša

Projekti

Projekti

NACIONALNI PROJEKTI

 VoditeljZnan.područjeTrajanje projekta

Hrvatska zaklada za znanost

Nanominerals in sediments and soils: formation, properties and the role in biogeochemical processes Ivan Sondi Prirodne znanosti 01.09.2014.-
31.08.2018.
Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii Jasna Hrenović (PMF) Prirodne znanosti 01.09.2015.- 31.08.2019.
Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba Tajana Sekelj Ivančan (IARH)    

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke recentnih morskih sedimenata i tla otoka Mljeta Ivan Sondi Prirodne znanosti 
Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa i ofiolita Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika Dunja Aljinović Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini

Mineraloške i površinsko fizikalno-kemijske značajke crveničnih (paleo)tala Istre i Suska Goran Durn Prirodne znanosti 
Geološka evolucija vulkanskih, vulkanoklastičnih i sedimentnih facijesa Dinarida u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika Dunja Aljinović Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini

Geološka evolucija u razdoblju ranog/srednjeg mezozoika u području Dinarida Dunja Aljinović Prirodne znanosti 
Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve Goran Durn Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2015.

Geneza stijena i pratećeg orudnjenja u Dinaridima Dunja Aljinović Prirodne znanosti 
Recentni sedimenti i tla na području delte Neretve Ivan Sondi Prirodne znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2014.

POT-POTencijalne sirovine u prapovijesnom lončarstvu, studija slučaja: tel Damića gradina Marta Mileusnić Interdisciplinarna područja znanosti 

Financijska potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu u 2013.

Ranodijagenetski procesi u recentnim sedimentima Ivan Sondi Prirodne znanosti 
Sedimentne i vulkanske stijene, orudnjenje i mineralni resursi Dinarida Dunja Aljinović Interdisciplinarna područja znanosti 
Lesne sekvence kao indikatori klimatskih promjena u kvartaru i izvor podataka za modeliranje prošlih i budućih globalnih klimatskih promjena: Analiza les-paleotlo sekvenci (kvartarnih eolskih naslaga) i recentnog tla Istre, Kvartara i Ravnih kotara) Goran Durn Interdisciplinarna područja znanosti 

Z-projekti (MZOS, RH, 2007.–2013.)

Definicija facijesa u bazi Dinarida i usporedba sa širim tetiskim prostorom Dunja Aljinović Prirodne znanosti 
Dinarski krš: geološka evolucija, mineralne sirovine, paleotla i tla Goran Durn Prirodne znanosti 
Magmatizam i mineralna ležišta Dinarskog krškog područja Vesnica Garašić Prirodne znanosti 
Tektonomagmatska korelacija fragmentirane oceanske litosfere u Dinaridima Boško Lugović (Marta Mileusnić) Prirodne znanosti 
Nanočestice u biogeokemijskim procesima u okolišu Ivan Sondi Prirodne znanosti 

Znanstveni projekti MZOS, 2002.–2006.

Magmatski i metamorfni kompleksi Hrvatske Maja Vrkljan Prirodne znanosti 
Magmatske i piroklastične stijene i njihove alteracije Boško Lugović Prirodne znanosti 
Sedimenti i sedimentne stijene kao prirodni izvori mineralnih sirovina Josip Tišljar Prirodne znanosti 

Znanstveni projekti MZOŠ, 1996.–2002.

Geološki resursi mineralnih sirovina sedimentnog ciklusa   Josip Tišljar Prirodne znanosti 
Kenozojski vulkanizam u jadranskom podmorju i zaleđu Boško Lugović Prirodne znanosti 
Magmatski i metamorfni kompleksi Hrvatske Maja Vrkljan Prirodne znanosti 
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 VoditeljTrajanje projekta

FP7

Groundwater and dependent Ecosystems: NEw Scientific basIS on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundwater Directive (GENESIS) Zoran Nakić 01.04.2009.-
31.03.2014.

Bilateralni projekti

Clay mineralogy in landslide hazard assessment Marta Mileusnić 01.01.2016.-
31.12.2017.
Biomineralization at the nanoscale: from the natural systems to the laboratory Ivan Sondi 01.06.2014.-
01.06.2015.
Pottery production in prehistoric cultures, especially Hallstatt culture, of Croatian and Austrian Danube regions Marta Mileusnić 01.01.2014.-
31.12.2015.
Tools for modelling past and future global climate change: case study of loess-palaeosol sequences (Quaternary aeolian deposits) from Istria and Kvarner (North Adriatic area) Goran Durn 01.01.2014.-
31.12.2015.
The end-Permian and Early Triassic sedimentary environments in the Croatian Dinarides - the example of global warming ocean and a link to calibrate events in the western Tethys Dunja Aljinović 31.10.2013.-
31.10.2015.
SULPHATic Evaporite mélanges: basic principles and application to DInarides and Eastern Alps Sibila Borojević Šoštarić 01.01.2012.-
31.12.2013.
Comparison of Terroirs of Istria, Vienna and Wachau Goran Durn 01.01.2012.-
31.12.2013.
Biostratigrafija i taložni okoliš naslaga perma i trijasa Slovenije i Hrvatske Dunja Aljinović 01.01.2009.-
31.12.2010.

Ostali programi

World Correlation on Karst Ecosystem Josip Tišljar 01.01.2000.-
01.01.2004.

 

NAVIGACIJA