Ustroj Fakulteta

O FAKULTETU

Upravu Fakulteta čine dekan, tri prodekana i Fakultetsko vijeće. Dekan zastupa i predstavlja Fakultet, donosi poslovne odluke sukladno propisima, predsjedava Fakultetskom vijeću i provodi njegove odluke, provodi odluke Senata, vijeća područja Sveučilišta te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te drugim općim aktima Sveučilišta i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Dekanu u radu pomažu tri prodekana. Fakultetsko vijeće jest stručno vijeće Fakulteta koje čine svi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja, predstavnici suradnika i stručnih suradnika te predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Fakultetsko vijeće donosi Statut i ostale opće akte Fakulteta, bira dekana i prodekane, pokreće i provodi postupke izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja, donosi proračun i završni račun Fakulteta, odlučuje o svim pitanjima vezanim za nastavnu, znanstvenu i stručnu suradnju Fakulteta te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te drugim općim aktima Sveučilišta i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Znanstveno-nastavna i stručna djelatnost Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta provodi se u sedam zavoda:

  • Zavodu za rudarstvo i geotehniku
  • Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja
  • Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo
  • Zavodu za mineralogiju, petro logiju i mineralne siro vine
  • Zavodu za naftno inženjerstvo
  • Zavodu za kemiju
  • Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju.

Dekanat Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta služba je koja obavlja administrativno-stručne i pomoćne poslove vezane uz znanstveno-nastavni i stručni rad te uz suradnju s državnim institucijama. Dekanat ima sljedeće ustrojbene jedinice: Ured dekana, Tajništvo, Računovodstvo i financije, Knjižnicu i Centar informacijske potpore. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu trenutačno je zaposleno oko 160 djelatnika, od čega ih je približno dvije trećine u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima, a preostali dio zaposlenika pripada administrativno-tehničkom i pomoćnom osoblju. Novi pravilnik o ustroju radnih mjesta RGNF-a iz 2017. godine osigurava i razvojnu komponentu, s projekcijom potrebnih kadrova za naredno razdoblje, s ugrađenim potrebnim radnim mjestima čija se potreba nametnula bilo zbog zakonskih obveza (primjerice Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru itd.) bilo zbog novih zahtjeva u poslovanju (primjena suvremenih informatičkih tehnologija u nastavi, pojačana međunarodna suradnja, programski ugovori i sl.), a u okviru ograničenog zbirnog koeficijenta RGNF-a.

NAVIGACIJA