UNIZG novosti

26.02.2015

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.) donosi se

26.02.2015

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 15. stavak 1. i 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.) donosim

26.02.2015

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 15. zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.) donosi se

SVE NOVOSTI

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu EARTH MOON AND PLANETS

Sadržaj: Meteorski potok Drakonida je u listopadu 2011. godine bio natprosječno aktivan. Dio Hrvatske meteorske mreže imao je vedro vrijeme i zabilježio je mnoštvo drakonida, a na osnovu triangulacije dobiveno je 95 novih orbita meteoroida ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY

Sadržaj: Jedna od klasičnih nejednakosti u matematici je Karamatina nejednakost kojom je dana gornja i donja ocjena kvocijenta određenog integrala umnoška dviju pozitivnih integrabilnih funkcija i umnoška njihovih određenih integrala. U ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF GEODYNAMICS

Sadržaj: U radu se prikazuju rezultati analize geoloških, geomorfoloških i geofizičkih podataka koji ukazuju na aktivan kompresijski režim naprezanja u rubnom području Dinarida i Panonskog bazena, koji je prouzročio potres magnitude 6,4 na ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

Sadržaj: Problem najbolje aproksimacije danog elementa normiranog prostora V pomoću elemenata potprostora W od V je jedan od osnovnih problema u teoriji aproksimacija. Najbolja aproksimacija uvijek postoji kada je V Hilbertov prostor, a W ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu LITHOS

Sadržaj: Novi geokronološki i petrokemijski podatci iz ovog rada prvi su izravan dokaz postojanja jednog jedinstvenog mezozojskog oceana između obala Europe i Afrike tijekom razdoblja trijasa i jure. Trijasko-jurski ostaci oceana (ofioliti) ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu METEORITICS & PLANETARY SCIENCE

Sadržaj: Križevački meteorit jedan je od najbolje proučenih meteorita uopće. Na njemu su primijenjene najmodernije analitičke metode koje su donijele niz novih spoznaja o meteoritima ovoga tipa (Hondriti). Prvi rezultati ovih, vrlo obimnih, ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION

Sadržaj: Rudarski otpad predstavlja veliki problem za okoliš osobito ukoliko nije pravilno odložen. U ovom radu istraživan je utjecaj jalovinskog mulja rudnika Kombat u Namibiji na poljoprivredna tla koja okružuju jalovinski nasip. Rezultati ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Sadržaj: U članku je analizirana točnost i primjenjivost nekoliko teorijskih procedura određivanja učinka dozera, usporedbom računskih rezultata i terenski mjerenih podataka. Usporedba uključuje brzinu kretanja dozera te volumen noža ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Sadržaj: Tijekom 2003.-2006. godine načinjeno je probno utiskivanje vode i ugljik (IV) oksida u dio pješčenjačkih ležišta polja Ivanić, gornjomiocenske starosti. Iscrpak je uvećan za 4440 m3 nafte te 2,26 x 106 m3 plina. Zbog toga je ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY

Sadržaj: U ovom radu istraživano je podrijetlo, geneza i    izmjene miocenskih tufitičnih slojeva sačuvanih unutar jezerskih sedimenata sinjskog bazena. Utvrđeni sastav izvorišnog materijala ukazuje na vulkan(e) izvan ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGIA CROATICA

Sadržaj: Rad donosi detaljan opis dijagenetskih promjena u evaporitnim stijenama iz bušotina na Kosovu polju, Hrvatska. Promjene u evaporitima odvijale su se tijekom: (i) rane dijageneze, < 50°C (kristalizacija halita, redukcija sulfata u ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGICAL QUARTERLY

Sadržaj: Rad prezentira rezultate kvantitativne morfometrijske analize na području Medvednice uz identifikaciju tektonski recentno aktivnih područja pomoću proračuna morfometrijskih parametara hipsometrijskih krivulja i integrala, faktora ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Sadržaj: Učinkovitost linijskih kumulativnih rezača ocjenjuje se na osnovu dubine penetracije u ciljanom materijalu. S obzirom na značajan broj parametara koji utječu na dubinu reza, optimiziranje konstrukcijskih parametara linijskih ...

vidi više

Novi rad u časopisu Journal of Maps

Špelić, Marko; Saraf, Vedran; Zalović, Martina; Malvić, Tomislav. Remapping of depth of e-log markers between Neogene basement and Lower/Upper Pannonian border in the Bjelovar Subdepression. Journal of Maps (1744-5647) (2014). Rad je lijepi ...

vidi više

Pozivamo Vas na Seminar četvrtkom u 4.

12.ožujka 2015. godine u Vijećnici RGNF-a u 16 sati, Doc.dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić održat će izlaganje na temu Model jednog oceana za balkanske ofiolite novi dokazi s planine Rogozne, zapadna Vardarska zona. Detaljnije u ...

vidi više

Profesor RGNF-a objavio knjigu Opća geologija

Autor knjige je dr. sc. Davor Pavelić, redoviti profesor RGNF-a na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo. Knjiga Opća geologija je suvremen Sveučilišni udžbenik koji obuhvaća tematiku opće, odnosno fizičke geologije. Sadrži 23 ...

vidi više

Oglasna ploča

Promocija sveučilišnih prvostupnika inženjera

Poštovani sveučilišni prvostupnici inženjeri!

Obavijest studentima prve godine preddiplomskih studija o sistematskom pregledu

Svi studenti prve godine preddiplomskih studija obvezni su obaviti sistematski pregled prema objavljenom rasporedu.

Promocija diplomiranih inženjera/magistara/magistara inženjera

Poštovani diplomirani inženjeri, magistri i magistri inženjeri!

Obavijest studentima o radnom vremenu SRF

 

Studentska referada od  10.11. do 14.11.2014. neće biti otvorena za studente.

Povratak na vrh