UNIZG novosti

30.06.2015

Anketa o utjecaju postupaka vanjskog vrednovanja na sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi anketu o utjecaju postupaka vanjskog vrednovanja na sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj.
CiIj je ove ankete istražiti svrsihodnost reakreditacije visokih učilišta te prikupiti informacije o tome što pojam kvalitete znači dionicima u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja.

26.02.2015

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.) donosi se

26.02.2015

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 15. stavak 1. i 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007.) donosim

SVE NOVOSTI

Sažetak opažanja pomrčine Sunca od 20.3.2015., zajedno sa kratkim filmićem toka pomrčine.

Sadržaj: Na web stranicama RGN-a, pod kategorijom Light Pollution Observatory stavljen je sažetak opažanja pomrčine Sunca od 20.3.2015., zajedno sa kratkim filmićem toka pomrčine. Autor: Indramani Sharma. Pogledajte ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta je objavio rad u časopisu Optics Letters

Sadržaj: U radu se opisuju najnoviji rezultati naših istraživanaj na području XUV lasera. Laserski medij dobijen je kapilarnim izbojem, a po prvi puta je opažena laserska emisija H-alfa linije kisika VIII.   Puna ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu STATISTICS & PROBABILITY LETTERS

Sadržaj: Često je u primjenama (npr. osiguranju, seizmologiji), potrebno znati granično ponašanje ekstrema slučajnog broja slučajnih varijabli gdje je taj slučajan broj određen nekim procesom obnavljanja. U ovom radu, koristeći ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES

Sadržaj: U radu se prikazuju rezultati metoda ispitivanja „in situ“ deformabilnosti stijenske mase, metode ispitivanja primjenom velikog tlačnog jastuka (engl. Large Flat Jack) i metode ispitivanja primjenom opterećenja pločom ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu FACIES

Sadržaj: U radu se analizira smjer vjetra koji je tijekom pleistocena pokretao pješčane dine i pokrove na području srednjodalmatinskih otoka, kao dijela širokog kopna u razdobljima oledbe. Različit smjer dominantnog vjetra na ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA

Sadržaj: Hilbertovi C*-moduli generaliziraju Hilbertove prostore dopuštajući unutrašnjem produktu da poprima vrijednosti u proizvoljnoj C*-algebri. U radu se proučavaju tri koncepta ortogonalnosti u Hilbertovim C*-modulima. To su ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH

Sadržaj: Unatoč niskoj korozijskoj otpornosti ugljični čelik je najznačajniji konstrukcijski materijal u procesima pridobivanja nafte i plina. Iz ekonomskih razloga, ali i jednostavnosti primjene, najčešća metoda zaštite ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS

Sadržaj: U normiranom prostoru pojam ortogonalnosti može se uvesti na razne načine. Jedan od najčešće proučavanih tipova ortogonalnosti je Birkhoff-Jamesova ortogonalnost. U radu se proučava jaka verzija Birkhoff-Jamesove ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGICAL QUARTERLY

Sadržaj: Rad prezentira rezultate kvantitativne morfometrijske analize na području Medvednice uz identifikaciju tektonski recentno aktivnih područja pomoću proračuna morfometrijskih parametara hipsometrijskih krivulja i integrala, ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY

Sadržaj: U ovom radu istraživano je podrijetlo, geneza i    izmjene miocenskih tufitičnih slojeva sačuvanih unutar jezerskih sedimenata sinjskog bazena. Utvrđeni sastav izvorišnog materijala ukazuje na vulkan(e) ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION

Sadržaj: Rudarski otpad predstavlja veliki problem za okoliš osobito ukoliko nije pravilno odložen. U ovom radu istraživan je utjecaj jalovinskog mulja rudnika Kombat u Namibiji na poljoprivredna tla koja okružuju jalovinski nasip. ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGIA CROATICA

Sadržaj: Rad donosi detaljan opis dijagenetskih promjena u evaporitnim stijenama iz bušotina na Kosovu polju, Hrvatska. Promjene u evaporitima odvijale su se tijekom: (i) rane dijageneze, < 50°C (kristalizacija halita, redukcija ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Sadržaj: Tijekom 2003.-2006. godine načinjeno je probno utiskivanje vode i ugljik (IV) oksida u dio pješčenjačkih ležišta polja Ivanić, gornjomiocenske starosti. Iscrpak je uvećan za 4440 m3 nafte te 2,26 x 106 m3 plina. Zbog ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Sadržaj: U članku je analizirana točnost i primjenjivost nekoliko teorijskih procedura određivanja učinka dozera, usporedbom računskih rezultata i terenski mjerenih podataka. Usporedba uključuje brzinu kretanja dozera te volumen ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu LITHOS

Sadržaj: Novi geokronološki i petrokemijski podatci iz ovog rada prvi su izravan dokaz postojanja jednog jedinstvenog mezozojskog oceana između obala Europe i Afrike tijekom razdoblja trijasa i jure. Trijasko-jurski ostaci oceana ...

vidi više

Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Sadržaj: Učinkovitost linijskih kumulativnih rezača ocjenjuje se na osnovu dubine penetracije u ciljanom materijalu. S obzirom na značajan broj parametara koji utječu na dubinu reza, optimiziranje konstrukcijskih parametara ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu EARTH MOON AND PLANETS

Sadržaj: Meteorski potok Drakonida je u listopadu 2011. godine bio natprosječno aktivan. Dio Hrvatske meteorske mreže imao je vedro vrijeme i zabilježio je mnoštvo drakonida, a na osnovu triangulacije dobiveno je 95 novih orbita ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF GEODYNAMICS

Sadržaj: U radu se prikazuju rezultati analize geoloških, geomorfoloških i geofizičkih podataka koji ukazuju na aktivan kompresijski režim naprezanja u rubnom području Dinarida i Panonskog bazena, koji je prouzročio potres ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY

Sadržaj: Jedna od klasičnih nejednakosti u matematici je Karamatina nejednakost kojom je dana gornja i donja ocjena kvocijenta određenog integrala umnoška dviju pozitivnih integrabilnih funkcija i umnoška njihovih određenih ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

Sadržaj: Problem najbolje aproksimacije danog elementa normiranog prostora V pomoću elemenata potprostora W od V je jedan od osnovnih problema u teoriji aproksimacija. Najbolja aproksimacija uvijek postoji kada je V Hilbertov prostor, ...

vidi više

Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu METEORITICS & PLANETARY SCIENCE

Sadržaj: Križevački meteorit jedan je od najbolje proučenih meteorita uopće. Na njemu su primijenjene najmodernije analitičke metode koje su donijele niz novih spoznaja o meteoritima ovoga tipa (Hondriti). Prvi rezultati ovih, ...

vidi više

Oglasna ploča

Nastupno predavanje

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

ZAVRŠNA PREZENTACIJA projekta Istraživanje i promocija plitkih geotermalnih potencijala – GeothermalMapping

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski geološki institut pozivaju Vas na ZAVRŠNU PREZENTACIJU projekta Istraživanje i promocija plitkih geotermalnih potencijala – GeothermalMapping.

On line burza istrazivackih radova - predstavljanje i poziv na info dan

Poštovani,

zadovoljstvo nam je predstaviti on-line burzu istraživačkih radova dostupnu na stranici www.studentsforindustry.eu.

Stručni skup studenata - Zagrebački energetski tjedan 2015.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet ove godine aktivno sudjeluje na Stručnom skupu studenata, Zagrebačkog energetskog tjedna 2015.,

Nastupno predavanje

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Povratak na vrh