Djelatnosti - Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osoblje
Staff

35

Aktivnosti zavoda
Departments activity

 

Nastavno osoblje
Teaching staff

18

Znanstveni projekti
Scientifi c projects

5

Suradnička zvanja
Research associates

10

Novi stručni projekti
New professional projects

88

Suradnici/Associates

1

Mentorstva disertacija
PhD supervising

1

Administrativno i pomoćno osoblje
Administrative-technical staff

6

Mentorstva diplomskih
MSc supervising

26

  

 

Mentorstva završnih radova
BSc supervising

23


Područja znanstvenog interesa djelatnika Zavoda jesu eksploatacija mineralnih sirovina (posebno arhitektonsko-građevnog i tehničko-građebvnog kamena), industrijski eksplozivi i detonatori, stabilnost stijenskog masiva, primjena tehnika oplemenjivanja mineralnih sirovina u recikliranju i obradi otpada, trajnost i uporabivost prirodnih i geosintetičkih materijala u odlagalištima, mjerenje u rudarstvu, umjeravanje mjerila, izrada automatiziranih mjernih sustava, protueksplozijska zaštita, zaštita od ionizirajućeg zračenja, gospodarenje otpadom i, specifično, radioaktivnim otpadom.
Tijekom protekle akademske godine djelatnici Zavoda sudjelovali su na nizu međunarodnih konferencija, kongresa i projektnih sastanaka u Europi i svijetu. Objavljivali su znanstvene i stručne radove u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim publikacijama. Poticali su znanstvenoistraživačke interese i razvoj studenta kroz mentorstvo završnih i diplomskih radova. Zavod aktivno sudjeluje u radu Education committee – Society of mining professors.
Zavod je partner na europskom projektu „Guidance for innovation friendly minerals policy in Europe” (MIN-GUIDE) u okviru poziva Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014. – 2020.) i radnog programa SC5–13c–2015 „Innovation friendly minerals policy framework”. Djelatnici Zavoda pojedinačno su uključeni u međunarodne projekte. Članovi Zavoda djeluju u Panelu stručnjaka međunarodnog projekta International Observatory for Raw Materials − INTRAW, članovi su upravljačkog odbora Europske mreže za inovativne strategije dobivanja rijetkih i kritičnih metala iz EE otpada ESSEM COST Action ES1407-ReCreew. Zavodu je odobreno četiri financijske potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu.
Djelatnici Zavoda članovi su uređivačkog odbora u časopisu „Central European Journal of Geosciences”, a obnašaju i niz dužnosti u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskom geotehničkom društvu, Hrvatskom inženjerskom savezu, Hrvatskom zavodu za norme i društvu Society of mining professors.
Područja gospodarske djelatnosti Zavoda jesu izrada i revizija rudarskih i geotehničkih projekata te projekata iz područja oplemenjivanja mineralnih sirovina; izrada studija utjecaja na okoliš; projektiranje i nadzor bušačko-minerskih radova u rudarstvu i građevinarstvu (tuneli, iskopi građevinskih jama, iskopi trasa autocesta, podvodna miniranja); rušenje objekata miniranjem; opažanja utjecaja miniranja na okolinu; projektiranje i nadzor vjetrenja rudnika, tunela i podzemnih prostorija; nadzor i opažanja količina i kakvoće zraka u tunelima i podzemnim prostorijama; opažanja štetnih i opasnih plinova na odlagalištima otpada; mjerenje emisije uređaja za loženje; laboratorijska ispitivanja stijena i tla; analize stabilnosti stijenskih i zemljanih kosina te proračuni podgradnih sustava podzemnih prostorija; sudska vještačenja i procjena vrijednosti ležišta mineralnih sirovina i rudarskih radova.
Tijekom protekle godine na Zavodu je izrađen niz elaborata i projekata, a obavljeno je i više vještačenja u parničnim postupcima. Obavljena je priprema za održavanje Dubrovnik International ESEE Mining School DIM 2017 – Zero Waste Management, a održana su i tri inženjerska seminara iz protueksplozijske zaštite uređaja i instalacija.
Tijekom protekle akademske godine obranjena je jedna doktorska disertacija iz područja rudarstva.