Uvod u mineralogiju i petrologiju

Osnovni podaci

ECTS: 7.5

Nositelj: dr. sc. izv.prof. Stanko Ružičić

Izvođač: stručni suradnik Neven Tadej

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja60
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Predmet djelatnosti u rudarstvu su minerali, stijene i sedimenti, koji se eksploatiraju kao građevinski materijal, arhitektonsko građevni kamen ili kao metalne i nemetalne mineralne sirovine. Cilj ovog kolegija je definiranje glavnih pojmova o mineralima i stijenama iz opće i sistematske mineralogije te petrologije magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena slijedeći sukcesiju: kristalografska, kemijska i fizikalna svojstva minerala, prepoznavanje i klasificiranje minerala, prepoznavanje i klasificiranje stijena i njenih svojstava. Auditornim vježbama i vježbama u praktikumu studenti se samostalno prepoznati i klasificirati minerale i stijene na osnovu njihovih svojstava.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
-definirati glavne pojmove iz opće i sistematske mineralogije te petrologije magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena
-dati primjer za svaku pojedinu klasifikacijsku skupinu minerala i stijena i svako pojedino kristalografsko, fizičko i kemijsko svojstvo
-prepoznati kristalografska, fizička i kemijska svojstva na zadanim mineralima
-klasificirati minerale obzirom na njihova kristalografska, fizička i kemijska svojstva u odgovarajuće skupine
-grupirati ili izdvojiti međusobno različite minerale prema njihovim skupinama
-prepoznati osnovne tipove stijena na osnovu mineralnog sastava ili skupina minerala
-usporediti ili klasificirati međusobno različite stijene na osnovu prisutnih skupina minerala
-predvidjeti svojstva stijene na osnovu klasifikacije

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Upoznavanje sa studentima. Kriteriji i uvjeti za dobivanje potpisa i polaganje ispita. Obavezna i dopunska literatura. Web stranice. Konzultacije. Raspored kolokvija i pismenih ispita. Struktura kolegija. Podjela tema za seminare. Postanak sunčevog sustava i Zemlje. Unutarnja građa Zemlje. Tektonika ploča. OPĆA MINERALOGIJA: Amorfni minerali i kristali, postanak i svojstva minerala, kristalografija, kristalna rešetka, 6 kristalnih sustava i karakteristični osni križ, Millerovi indeksi i Weissovi koeficijenti. V1 Upoznavanje s tijekom i metodama rada na vježbama, uvjetima za dobivanje potpisa i načinima ocjenjivanja. Uvod u mineralogiju i kristalografiju.
P2 Kemijske veze u kristalima i tipovi kristalne rešetke. Geometrijski elementi simetrije na kristalu. Kristalna forma. Forme kubičnog sustava. Forme u ostalim sustavima. Stereografska projekcija. Habitus minerala. Nepravilnosti unutarnje građe. Sraslaci i agregati. V2 Geometrijski elementi kristala i elementi simetrije koji se opažaju na vanjskom obliku kristala, primjena na modelima kristala.
P3 Kemijska i fizikalna svojstva minerala, kemijski sastav, sadržaj vode, polimorfija, izomorfija, kohezijska svojstva, optička, toplinska, električna, magnetična i fiziološka svojstva, radioaktivnost, gustoća. V3 Koordinatni sustavi kristala (osni križevi), osnove podjele kristala na 6 kristalnih sustava i temelji orijentacije kristala, praktičan rad s modelima kristala. Weissovi simboli, Millerovi i Bravais-Millerovi indeksi, određivanje na modelima kristala.
P4 Postanak minerala. Kristalizacija i rast kristala. Magmatski minerali. Bowenov kristalizacijski niz. Stadiji kristalizacije magme. Sedimentni minerali: hidratogeni, evaporitni i organogeni postanak. Metamorfni minerali. Tipovi metamorfoze. Minerali kore trošenja. Ciklički postanak minerala u prirodi. V4 Ponavljanje gradiva i pismena provjera znanja (kolokvij) iz kristalografije. Provjera teoretskog (1. kolokvij) i praktičnog znanja (2. kolokvij).
P5 1. Kolokvij (Građa Zemlje i Opća mineralogija) V5 Svojstva, prvenstveno fizička, koja se koriste u determinaciji minerala.
P6 SISTEMATSKA MINERALOGIJA: Klasifikacije minerala. Samorodni elementi. Sulfidi. Oksidi i hidroksidi. V6 Ponavljanje gradiva i pismena provjera znanja (3. kolokvij) iz svojstava minerala.
P7 Halogenidi. Karbonati. Sulfati. Fosfati. V7 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: samorodni elementi, sulfidi, halogenidi.
P8 Silikati. Strukture silikata: konačne i beskonačne skupine. Nezosilikati. Sorosilikati. Ciklosilikati. Inosilikati. V8 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: oksidi i hidroksidi, karbonati, sulfati, fosfati.
P9 Filosilikati. Minerali glina i specifična svojstva. Tektosilikati. V9 Upoznavanje s najčešćim i najvažnijim prirodnim mineralima: silikati.
P10 2. kolokvij (Sistematska mineralogija) V10 Ponavljanje gradiva i pismena provjera (4. kolokvij) poznavanja minerala.
P11 Upotreba stijena i kamena. Svojstva kamena: boja, gustoća, prostorna masa, poroznost, tvrdoća, upijanje vode, propusnost, tlačna čvrstoća, trajnost. V11 Principi razlikovanja petrogenih minerala i uvod u petrologiju.
P12 MAGMATSKE STIJENE: Zastupljenost elemenata u zemljinoj kori. Karakteristike magme. Stadiji kristalizacije i stupanj kiselosti magmatskih stijena. Klasifikacija magmatskih stijena, strukture, teksture, kemijski i mineraloški sastav. Glavni predstavnici ultrabazičnih, bazičnih, neutralnih i kiselih stijena. V12 Magmatske stijene
P13 SEDIMENTNE STIJENE: Sediment vs. sedimentna stijena. Trošenje, transport, sedimentacija, litifikacija. Sastojci sedimentnih stijena, teksture na gornjim i donjim slojnim plohama. Podjela sedimentnih stijena obzirom na mehanizam postanka. Detaljna podjela i glavni predstavnici: klastične, kemijske i biokemijske, vulkanoklastične i rezidualne sedimentne stijene. V13 Sedimentne stijene
P14 METAMORFNE STIJENE: Čimbenici metamorfoze. Metamorfne zone. Indeks minerali. Vrste metamorfoze. Strukture i teksture metamorfnih stijena. Klasifikacija metamorfnih stijena. Metamorfni facijesi i glavni predstavnici. V14 Metamorfne stijene
P15 3. kolokvij (Petrologija) V15 Ponavljanje gradiva i pismena provjera (5. kolokvij) poznavanja stijena.

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi, polaganje kolokvija tijekom semestra i obranjen seminarski rad u zadanom terminu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:

Predavanja
Redovito pohađanje nastave (dopuštena 4 izostanka), položena najmanje 2 od 3 kolokvija tijekom nastave (66% gradiva), obranjen seminarski rad u zadanom terminu i pozitivna ocjena iz vježbi su uvjeti za potpis.
Ocjena se generira na osnovu srednje ocjene iz 3 kolokvija s nastave i ukupne ocjene iz vježbi. Dio gradiva (maksimalno 33%) koji student ne uspije položiti tijekom semestra polaže na pismenom ispitu u ispitnom roku.
Kriteriji ocjenjivanja kolokvija i pismenih ispita:
1 (nedovoljan) za manje od 50% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova,
2 (dovoljan) za više od 50% do 62% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova,
3 (dobar) za više od 63% do 75% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova,
4 (vrlo dobar) za više od 76% do 88% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova,
5 (izvrstan) za više od 89% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova.

Vježbe
Redovno pohađanje (ne više od 3 izostanka) i pozitivna ocjena vježbi su jedan od uvjeta za dobivanje potpisa. Ocjena vježbi dobit će se izračunom prosječnog postotka točnih rješenja iz 5 kolokvija pisanih tijekom izvođenja ovog dijela nastave, a za pozitivnu ocjenu potreban je prosjek veći od 60%. Na temelju prosječnog postotka točnih odgovora studenti će dobiti sljedeće ocjene:
1 (nedovoljan) za manje od 60% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova,
2 (dovoljan) za više od 60% do 70% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova,
3 (dobar) za više od 70% do 80% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova,
4 (vrlo dobar) za više od 80% do 90% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova,
5 (izvrstan) za više od 90% ostvarenih bodova u odnosu na ukupni broj bodova.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Vrkljan, M. 2012. Mineralogija i petrologija osnove i primjena. Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, 201 strObavezna
Slovenec, D. 2011. Opća mineralogija. Rudarsko geološko naftni fakultet, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Zaklada Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 350 str. Vrkljan, M., Babić, V., Takšić, J. 1998. Mineralogija. Školska knjiga, Zagreb, 413 str. Bermanec, V. 1999. Sistematska mineralogija i mineralogija nesilikata, Targa, Zagreb, 264 str. Slovenec, D., Bermanec, V. 2003. Sistematska mineralogija i mineralogija silikata, Denona, Zagreb, 359str. Tišljar, J. 1994. Sedimentne stijene, Školska knjiga, Zagreb, 422 str. Tucker, M.E. 2008. Petrologija sedimenata, AZP Grafis, Samobor, 262 str. Ristić, P., Pamić, J. 1981. Petrografija i petrologija magmatskih stijena. Svjetlost, Sarajevo, 272 str.Preporučena
 

Nastava

1. semestar - obvezni predmet studija Rudarstvo