Geostatistika

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Malvić


Izvođači: prof. dr. sc. Tomislav Malvić, dipl. ing. (A, PRJ)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Projektantske vježbe15
 

Opis predmeta: 1. CILJEVI PREDMETA

Usvajanje znanja diplomske razine o primjeni geostatistike u analizi stvarnih sustava geoloških varijabli. Stjecanje ocjene dominantno praktičnim i vlastitim radom uz obimnu uporabu specijalističke literature.

2. UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE

Nema formalnih. Očekuje se poznavanje osnova geološkoga kartiranja, statistike (poglavito deskriptivne i analize varijance) te regionalne geologije Hrvatske..

3. ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

Dano u posebnom modulu kolegija unutar ISVU-a.

4. OČEKIVANI ISHODI NA RAZINI PREDMETA

Dano u posebnom modulu kolegija unutar ISVU-a.

5. SADRŽAJ KOLEGIJA
Predavanje po tjednima (približno prate):
1. Osnovne statističke procedure koje se primjenjuju u geostatistici
2. Variogram
3. Variogramska analiza
4. Teorija geostatističke procjene (kriging, kokriging, simulacije)
5. Neke druge interpolacijske metode i usporedba s geostatističkim
6. Primjeri interpolacije i simulacije geostatistikom
7. Seizmički podatak kao sekundarna varijabla
8. Primjeri upotrebe stohastičkih simulacija
9. Hrvatska geostatistička terminologija te usporedba s engleskom.

Projektni zadatak (približno prati):
1. Prva 3 tjedna dobivanje i statistička analiza ulaznih podataka za izradbu vlastitoga projekta;
2. Sljedećih 6 tjedana - variogramska analiza i krigiranje;
3. Zadnja 3 tjedna - povezivanje geostatističkih rezultata i regionalne geologije prosora od kuda su podatci.
Projektni zadatak se radi u skupinama.

6. OBVEZE STUDENATA
Uredno pohađat nastavu i kontinunirano učiti. Opskrbiti se preporučenom literaturom. Dopušteno je po 3 izostanka s predavanja i vježbi. Ako student ima 50 i više % izostanaka od ukupnoga broja sati nastave, ne može opravdati izostanke, već ponovno upisuje kolegij.

7. PRAĆENJE RADA STUDENATA
Kolokvijima i usmenim propitivanjem tijekom nastave. Pregledom projetnih zadataka (vježbi).

8. NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA
Studenti koji ostvare pravo na ocjenu (vidjeti izostanke) mogu istu zaslužiti tijekom semestra dobivanjem prolazne ocjene iz svih danih kolokvija te polaganjem projektnoga zadatka. Ona načeleno predstavlja zbirnu prosječnu ocjenu svih dobivenih tijekom semestra, dok 50 % ocjene dolazi iz projektnoga zadatka. Profesor zadržava diskrecijsko pravo određivanja konačne (veće ili manje od tako izračunate). Svatko tko na taj stekne pravo na ocjenu izvrstan (5) mora izaći i na usmeni ispit. Svatko tko želi višu ocjenu od stečene na prethodno opsianih način mora izaći na usmeni ispit. Svatko tko na prethodni način nije stekao konačnu ocjenu do kraja semestra mora izaći na usmeni ispit. Na usmenom ispitu se načelno odgovoraju dijelovi koji nisu položeni ili su položeni slabijom ocjenom od one koju se želi dobiti na ispitu. Profesor zadržava pravo ispitati bilo koji dio gradiva predavan tijekom semestra.

9. LITERATURA

Dana je u posebnom modlu ISVU-a.

 

Obavezna literatura:1. Malvić, Tomislav (2008): Primjena geostatistike u analizi geoloških podataka
2. Malvić, Tomislav; Cvetković, Marko; Balić, Davorin (2008): Geomatematički rječnik
3. Malvić, Tomislav; Ivšinović, Josip; Velić, Josipa; Rajić, Rajna (2019): Kriging with a Small Number of Data Points Supported by Jack- Knifing, a Case Study in the Sava Depression (Northern Croatia)
4. Malvić, Tomislav; Medunić, Gordana (2015): Statistika u geologiji
5. Špelić, Marko; Malvić, Tomislav; Saraf, Vedran; Zalović, Martina (2016): Remapping of depth of e-log markers between Neogene basement and Lower/Upper Pannonian border in the Bjelovar Subdepression
Preporučena literatura:1. Malvić, Tomislav; Cvetković, Marko (2013): Neuronski alati u geologiji ležišta ugljikovodika

 

Ishodi učenja:1. Savladavanje teorije prostorne analize.
2. Analiza skupova različite brojnosti podataka.
3. Razumijevanje povezanosti statističke i prostorne analize.
4. Kartiranje uporabom prostorne analize i bez nje, praktične osnove.