Sedimentologija

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
Terenske vježbe15
Vježbe u praktikumu15
 

Opis predmeta: Ovladati tehnikama definiranja facijesa; Prepoznavati taložne procese; Ovladati osnovnim osobinama recentnih i paleo taložnih okoliša; Prepoznavati karakteristične taložne sekvencije; Analizirati taložni okoliš.

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći prepoznati i definirati taložne okoliše.

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći: opisivati facijese, interpretirati taložne procese u pojedinom okolišu, analizirati taložne sustave, prepoznati i definirati diskriminantne karakteristike pojedinih taložnih okoliša, na osnovi analize predložiti jednostavne taložne modele.

Tijekom semestra rad studenata prati se kroz izradu PROGRAMA. Uspješnost samostalnog rada kroz PROGRAME vrednuje se zasebno kao i usmeni ispit. Uspjeh na usmenom ispitu nosi 70% ocjene predmeta.

 

Obavezna literatura:1. Tišljar, J. (2004): Sedimentologija klastičnih i silicijskih taložina. Institut za geološka istraživanja, Zagreb, 426 str.

Tišljar, J. (2001): Sedimentolgija karbonata i evaporita. Institut za geološka istraživanja, Zagreb, 375 str.

Tucker, M. (2008): Petrologija sedimenata, Uvod u postanak sedimentnih stijena, AZP Grafis, Samobor, 262 str.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: