Sabiranje i transport nafte i plina 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. prof. Katarina Simon

Izvođač: asistent Katarina Perić

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe22
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta i iz obvezne literature. Primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja Sabiranja i transporta nafte i plina, kao i razvoj vještina za nastavak studiranja na diplomskom studiju.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA: Položeni ispiti iz predmeta Osnove strojarstva i Termodinamika
OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
1. Izračunati i primijeniti vrijednosti fizikalnih svojstava nafte i plina u postupcima proračuna obrade i transporta sirove nafte
2. Provesti proračun i predložiti separator za odvajanje plina i kapljevine
3. Analizirati i usporediti površinske sustave za obradu nafte na naftnim poljima
4. Usporediti spremnike za skladištenje nafte
5. Opisati načine obrade slojne vode
6. Izračunati pad tlaka u cjevovodu i odabrati (dimenzionirati) cjevovod
7. Napisati stručni rad na temu iz područja pripreme nafte za transport i transporta nafte služeći se digitalnom bazom
SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA:
P1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem predmeta i pravilima pohađanja nastave, polaganja kolokvija i završnog ispita
P2 Fizikalna svojstva nafte i plina (gustoća, viskoznost, toplinska vodljivost)
P3 Karakteristike ležišta nafte i plina (tipovi ležišta, karakteristike ležišnih fluida, dijagram fazne ravnoteže, zalihe, proizvodnja i potrošnja nafte i plina u RH i u svijetu)
P4 Sustavi sakupljanja proizvedenog fluida (pojedinačni sustav, grupni sustav, kolektorski sustav, mjerna stanica, sabirna stanica, otpremna stanica)
P5 Separacija- primarni proces obrade proizvedenog fluida (tipovi separacije i separatora, odabir separatora)
P6 Dehidracija nafte (emulzije, uređaji za odvajanje slobodne vode i emulzije)
P7 Obrada prirodnog plina (dehidracija plina, izdvajanje kiselih plinova, izdvajanje visokomolekularnih ugljikovodika, izdvajanje žive, procesi adsorpcije, apsorpcije, primjena membrana, načini transporta prirodnog plina)
P8 Skladištenje nafte (tipovi spremnika i njihova primjena, havarije spremnika, sigurnosni uređaji, osnove dimenzioniranja spremnika)
P9 Terenska nastava
P10 Tipovi i polaganje cjevovoda
P11 Transport nafte i plina - tehnološki proračun cjevovoda
P12 Transport nafti visokog stiništa, transport različitih produkata istim cjevovodom, hidraulički udar
P13 Održavanje cjevovoda (čistači, kontrola stanja)
P14 Obrada i zbrinjavanje slojne vode (primjese u slojnoj vodi, načini i uređaji za uklanjanje primjesa)
P15 2. kolokvij
VJEŽBE:
V1 Uvod, upoznavanje studenata sa sadržajem vježbi
V2 Dimenzioniranje dvofaznog separatora
V3 Dimenzioniranje dvofaznog separatora (ponavljanje)
V4 Dimenzioniranje trofaznog separatora
V5 Dimenzioniranje trofaznog separatora (ponavljanje)
V6 Priprema za kolokvij
V7 1. kolokvij
V8 1. kolokvij (predavanja)
V9 Terenska nastava
V10 Tehnološki proračun naftovoda I dio
V11 Tehnološki proračun naftovoda II dio
V12 Tehnološki proračun plinovoda I dio
V13 Tehnološki proračun plinovoda II dio
V14 Tehnološki proračun cjevovoda (ponavljanje)
V15 2. kolokvij
OBVEZE STUDENTA: Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave (2 dozvoljena izostanka) i obavljena terenska nastava.
NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA: Tijekom nastave znanje se provjerava pismeno kroz 4 kolokvija - 2 kolokvija iz vježbi i 2 kolokvija iz predavanja čije bodovanje se javno objavljuje na mrežnim stranicama. Za konačnu ocjenu iz predmeta potrebno je na svakom od 4 kolokvija sakupiti najmanje 60% od ukupnog broja bodova. Prvo se piše kolokvij iz vježbi. Studenti koji padnu prvi kolokvij polažu pismeni i usmeni ispit u redovitom ispitnom roku. Studenti koji su na prvom kolokviju ostvarili minimalno 60% bodova, mogu pristupiti prvom kolokviju iz predavanja i drugom kolokviju iz vježbi. Ako i na drugom kolokviju iz vježbi ostvare minimalno 60% bodova oslobođeni su polaganja pisanog dijela ispita ali to vrijedi samo za prvi izlazak na ispit u ispitnim rokovima. Uvjet za pristupanje drugom kolokviju iz predavanja su položena sva tri kolokvija (2 iz vježbi i 1 iz predavanja).
Studenti koji polože sva četiri kolokvija, ali nisu zadovoljni konačnom ocjenom, izlaze na usmeni ispit na jednom od ispitnih rokova. Svaki daljnji izlazak na ispit podrazumijeva polaganje pisanog i usmenog ispita.
Studenti koji su ponovo upisali predmet i namjeravaju polagati ispit preko kolokvija moraju redovito pohađati nastavu (ne smiju izostati više od dva puta), ali ne moraju ići na terensku nastavu. Ti studenti mogu izaći na ispit na dekanskom roku.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Simon, K.: Priprema nafte za transport, Skripta, RGN fakultet, URL: http://rgn.hr/~mmalnar/matija/sab_trans_1/sab_trans_1.html, 2010. Simon, K.:Bilješke s predavanja i vježbi, diplomski radovi i odabrani znanstveno stručni radovi Zelić, M.: Tehnologija sabiranja i pripreme nafte i plina za transport, INA-Naftaplin, Zagreb, 1987. Zelić, M.: Tehnologija transporta nafte i plina magistralnim cjevovodima, INA-Naftaplin, Zagreb, 2002.Obavezna
1. American Petroleum Institute.: Specification for Oil and Gas Separators 12J (7 ed.).Washington, DC: API Publications and Distribution, 1999. 2. Arnold, K., & Stewart, M.: Surface Production Operations: Design of Gas Handling Systems and Facilities (2 ed., vol. 2). Burlington: Elsevier, 1999. 3. Arnold, K., & Stewart, M.: Surface Production Operations: Design of Oil Handling Systems and Facilities (3 ed., vol. 1). Burlington: Elsevier, 2008. 4. Gas Processors Suppliers Association: Engineering Data Book (12 ed.). Tulsa: Gas Processors Suppliers Association, 2004. 5. Manning, F. S., & Thompson, R. E.: Oilfield Processing Volume Two: Crude Oil.Tulsa: Pennwell Books, 1995 6. Menon Shashi, E: Liquid Pipeline Hydraulics, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel, 2004 7. Stewart, M & Lewis, O. T.: Pressure Vessels Field Manual: Common Operating Problems and Practical Solutions, Waltham, Elsevier, USA, 2013 8. Arnold, K., & Stewart, M: Produced Water Treatment Field Manual, Waltham, Elsevier, USA, 2013. 9. Arnold, K., & Stewart, M.: Gas-Liquid and Liquid-Liquid Separators, Burlington, Elsevier, USA, 2008.Preporučena
 

Nastava

6. semestar - obvezni predmet studija Naftno rudarstvo

NAVIGACIJA