Opća geologija

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. prof. Davor Pavelić

Nositelj: dr. sc. izv. prof. Željko Duić

Izvođač: dr.sc. asistent Ivica Pavičić

Izvođač: dr. sc. doc. Bojan Matoš

Izvođač: asistent David Rukavina

Izvođač: Laura Bačani

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje s građom i glavnim procesima na i u Zemlji.
Razumijevanje tektonike ploča, vulkanizma i pojave potresa.
Upoznavanje s egzogenim procesima i oblicima reljefa.
Razvijanje razumijevanja geološkog razvoja Zemlje i vremena.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE:
Poznavanje prirodnih zakonitosti.
Razvijen osjećaj trodimenzionalnosti.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
U 23 poglavlja, koja zajednički predstavljaju kratki uvod u razvoj Zemlje i procese koji djeluju ili su djelovali na površini i u unutrašnjosti Zemlje, studenti će se upoznati sa samostalnim i međusobnim djelovanjem litosfere, hidrosfere,
atmosfere, biosfere i hidrosfere. Težište stečenog znanja je na građi Zemlje sa stijenama kao nosiocima mineralnih i energetskih sirovina te podzemnih voda.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. Studenti će naučiti općeprihvaćenu teoriju o postanku Zemlje te shvatiti procese u njenoj unutrašnjosti i na površini koji su djelovali tijekom njezinog oblikovanja i razvoja, uključujući i razvoj života.
2. Shvatit će nastanak i trošenje stijena, kao i njihovu ulogu kao nositelja mineralnih i energetskih sirovina te podzemne vode.
3. Razumjet će uzroke potresa, vulkanizma i površinskih klizanja i njihovog djelovanja na čovjeka.
4. Shvatit će razloge nastanka pustinja i ledenjaka i njihovo djelovanje na razvoj krajolika, uključujući i površinske tokove vode te uzroke i razdoblja najsnažnijih klimatskih promjena
5. Savladat će osnovna znanja o djelovanju tektonike u razvoju kontinenata i oceana.
6. Naučit će samostalno rekonstruirati primarne i sekundarne geološke strukture te izrađivati jednostavnije geološke profile.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
- Razumijevanje sustava Zemlje. Postanak i građa Zemlje (P1).
- Elementi položaja ravnine (V1).
- Minerali i stijene. Tektonika ploča (P2).
- Mjerenje elemenata položaja ravnine-rad s geološkim kompasom (V2).
- Magmatske stijene. Vulkanizam (P3).
- Primarne geološke strukture - Zadatak 1 (V3).
- Trošenje, erozija i tlo. Talozi i taložne stijene (P4).
- Primarne geološke strukture - Zadatak 2 (Izrada topografskog profila) (V4).
- Metamorfne stijene. Geološko vrijeme (P5).
- Primarne geološke strukture - Zadatak 2 (Izrada geološkog profila) (V5).
- Klimatske promjene u geološkoj prošlosti. Deformacije stijena i geološke strukture (P6).
- Primarne geološke strukture - Zadatak 3 (Izrada geološkog profila iz bušotinskih podataka) (V6).
- Klizišta. Vodeni tokovi i prijenos do mora i oceana (P7).
- Sekundarne geološke strukture - Zadatak 4 (Bore) (V7).
- Hidrološki ciklus i podzemne vode. Vjetar i pustinje (P8).
- Sekundarne geološke strukture - Klasifikacija rasjeda (V8).
- Ledenjaci (P9).
- Sekundarne geološke strukture - Zadatak 5 (Normalni rasjedi) (V9).
- Zemlja pod oceanom (P10).
- Sekundarne geološke strukture - Zadatak 6 (Reversni rasjedi) (V10).
- Razvoj krajolika (P11).
- Izrada geološkog profila - Zadatak 7 (V11).
- Potresi (P12).
- Izrada geološkog profila (V12).
- Unutrašnjost Zemlje (P13).
- Izrada geološkog profila - Zadatak 8 (V13).
- Rast kontinenata (P14).
- Izrada geološkog profila (V14)
- Zemlja kao izvor energentskih i mineralnih sirovina (P15).
- Kolokvij-izrada geološkog profila (V15).

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje vježbi. Izrada programa i zadataka.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU:
Putem kolokvija ili pismeni ispit.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
D. Pavelić (2014): Opća geologija. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb. Dopunska literatura: M. Herak (1984): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.Obavezna
F. Press, R. Siever, J. Grotzinger & T.H. Jordan (2003): Understanding Earth. Freeman, New York.Preporučena
C.C. Plummer, D. McGeary & D.H. Carlson (2003): Physical Geology. Wm. C. Brown Publisher, Oxford.Preporučena
N. Horne (2001): Earth System Today. Brooks/Cole, New York (CD-ROM).Preporučena
M. Herak (1984): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.Preporučena
P. Brown & J. Dunning (1999): In-Terra-Active 2.0. Wadsworth Publishing (CD-ROM).Preporučena
Internet literatura odnosno trenutno aktivni linkovi na WWW-u.Preporučena
 

Nastava

2. semestar - obvezni predmet studija Geološko inženjerstvo