Nacrtna geometrija s računalnom grafikom

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe4
Konstrukcijske vježbe18
Predavanja30
Vježbe u praktikumu8
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
- razvijanje sposobnosti prostornog predočavanja i analiziranja 3D objekata i njihovih međusobnih odnosa na temelju ravninskih (grafičkih) prikaza primjenjujući pritom stečena geometrijska znanja,
- razvijanje sposobnosti konstruktivnog rješavanja prostornih problema metodom kotirane projekcije,
- razvijanje sposobnosti interpretiranja, te argumentiranja kroz navođenje argumenata za ili protiv određene interpretacije prikaza ili rješenja problemske situacije,
- tumačenje i određivanje položaja objekata u prostoru iz geometrijskog ili drugog prikaza (npr. projekcija objekata ili tekstualni zapis)
- razvijanje praktičnog primjenjivanja kotirane projekcije na raznim terenskim zadaćama i topografskim plohama,
- generiranje i obrađivanje objekta pomoću 3D CAD programa.


UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE:
nema uvjeta

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
Predmet će doprinijeti stjecanju znanja o prostornom poimanju i interpretaciji geoloških i geofizičkih podataka. Ujedno se u okviru predmeta stječu znanja o aktualnim informacijskim tehnologijama upoznavanjem s osnovnim principima korištenja CAD programa.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:
- skicirati prostorne objekte i interpretirati prostorni položaj objekata na temelju danog ravninskog prikaza,
- analizirati, modelirati, predočavati i interpretirati prostornu situaciju korištenjem različitih ravninskih prikaza objekata (kosa aksonometrija i kosa projekcija) u skladu s određenim specifikacijama (npr. skica, konstrukcija pomoću geometrijskog pribora),
- prepoznavati, opisivati i rješavati jednostavnije terenske probleme iz područja struke korištenjem metode kotirane projekcije (npr. odrediti debljinu sloja, prikloni kut krovinske i podinske ravnine, odrediti profil terena),
- prikazivati različite topografske plohe primjenom metode kotirane projekcije i konstruktivno izvoditi jednostavnije zemljane radove na terenu (npr. normalni i reverzni rasjed, horizontalna cesta i cesta s nagibom),
- samostalno modelirati prostorne objekte korištenjem CAD programa,
- samostalno modelirati terenske situacije korištenjem CAD programa.

SADRŽAJ KOLEGIJA:
Predavanja po tjednima.
P1 Aksonometrijske metode. Kosa aksonometrija: projekcija točke i pravca
P2 Kosa aksonometrija: projekcija tijela
P3 Kosa projekcija: projekcija točke, pravca i tijela
P4 Kotirana projekcija. Projekcija točke, pravca i dužine.
P5 Kotirana projekcija. Projekcija ravnine. Točka i pravac u ravnini.
P6 Okomitost pravca i ravnine.
P7 Presječnica dviju ravnina. Probodište pravca i ravnine.
P8 Položajni i metrički zadatci.
P9 Topografske plohe
P10 Sloj
P11 Zaravan (plato) - idealni teren
P12 Zaravan (plato) - prirodni teren
P13 Horizontalna cesta
P14 Cesta sa zavojem.
P15 Cesta s nagibom.

Vježbe po tjednima:
V1 Kosa aksonometrija
V2 Rhinoceros: osnovno o programu, osnovne naredbe, rad u slojevima
V3 Rhinoceros: 3D modeliranje (tijela)
V4 Izrada 1. programa (aksonometrijske metode)
V5 Izrada 1. programa (aksonometrijske metode)
V6 1. Kolokvij: kosa projekcija i kosa aksonometrija
V7 Rhinoceros: položajni i metrički zadatci
V8 Rhinoceros: modeliranje terena
V9 Program - Rhinoceros
V10 Izrada 2. programa
V11 2. Kolokvij: kotirana projekcija
V12 Izrada 2. programa
V13 Program - Rhinoceros
V14 Izrada 3. programa
V15 Izrada 3. programa

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada tri individualna programa i programa- Rhinoceros, polaganje dva kolokvija korištenjem geometrijskog pribora te završni ispit.

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
Pohađanje nastave, programi, kolokviji, projektni zadatak, pismeni ispit, usmeni ispit.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave: Aktivnosti studenata tijekom semestra se kontinuirano prate i vrednuju. Vježbe su organizirane kao auditorne (primjeri koji prate predavanja te služe kao priprema za kasnije samostalno rješavanje programa), konstrukcijske (samostalni rad studenata) te vježbe na računalima. Na programima se vrednuje urednost i preciznost izvođenja konstrukcija (50 %), a dodatno se provjerava kratkim pitanjima i teorijsko razumijevanje problema i njegovo rješavanje (50 %).

Način polaganja ispita: Konačna ocjena određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra, na kolokvijima i na ispitu. Konačna se ocjena sastoji od uspjeha na sljedećim aktivnostima: tri individualna programa (30 %), program - Rhinoceros (15 %), projektni zadatak - Rhinoceros (5%), 1. i 2. kolokvij ili pismeni ispit (40 %), završni usmeni ispit (10 %). Student na kolokvijima mora skupiti minimalno 20 bodova, od toga na svakom kolokviju minimalno 6 bodova. U protivnom, student pristupa pismenom ispitu.

Uvjet za dobivanje potpisa su pozitivno ocijenjena tri individualna programa i program - Rhinoceros.

 

Obavezna literatura:1. J. Kos-Modor, E. Jurkin, N. Kovačević (2010): Kotirana projekcija, skripta iz Nacrtne geometrije za RGN-fakultet
2. S. Gorjanc, E. Jurkin, I. Kodrnja, H. Koncul (2018): Deskriptivna geometrija
Preporučena literatura:1. I. Babić, S. Gorjanc, A. Sliepčević, V. Szirovicza (1994): Konstruktivna geometrija - vježbe
2. K. Horvatić-Baldasar, I. Babić (1997): Nacrtna geometrija
3. V. Niče (1979): Deskriptivna geometrija
4. V. Szirovicza, E. Jurkin (2005): Deskriptivna geometrija

 

Ishodi učenja:1. Skicirati prostorne objekte i interpretirati prostorni položaj objekata na temelju danog ravninskog prikaza
2. Analizirati, modelirati, predočavati i interpretirati prostornu situaciju korištenjem različitih ravninskih prikaza objekata (kosa aksonometrija i kosa projekcija) u skladu s određenim specifikacijama (npr. skica, konstrukcija pomoću geometrijskog pribora)
3. Prepoznavati, opisivati i rješavati jednostavnije terenske probleme iz područja struke korištenjem metode kotirane projekcije (npr. odrediti debljinu sloja, prikloni kut krovinske i podinske ravnine, odrediti profil terena)
4. Prikazivati različite topografske plohe primjenom metode kotirane projekcije i konstruktivno izvoditi jednostavnije zemljane radove na terenu (npr. normalni i reverzni rasjed, horizontalna cesta i cesta s nagibom)
5. Samostalno modelirati prostorne objekte korištenjem CAD programa
6. Samostalno modelirati terenske situacije korištenjem CAD programa