Nacrtna geometrija

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. izv. prof. Ema Jurkin

Nositelj: viši predavač Nikolina Kovačević

Izvođač: dr. sc. izv. prof. Ema Jurkin

Izvođač: asistent Ivana Protrka

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe10
Konstrukcijske vježbe20
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
- razvijanje sposobnosti analiziranja i modeliranja realnih objekata kroz jednu pojednostavljenu i geometrijski idealiziranu formu,
- razvijanje sposobnosti predočavanja i konstruktivnog rješavanja različitih ravninskih i prostornih situacija primjenom metode ortogonalnog projiciranja,
- razvijanje sposobnosti interpretiranja, te argumentiranja kroz navođenje argumenata za ili protiv određene interpretacije prikaza ili rješenja problemske situacije,
- tumačenje i određivanje položaja objekata u prostoru iz geometrijskog ili drugog prikaza (npr. projekcija objekata ili tekstualni zapis)

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE:
nema uvjeta

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
Predmet će doprinijeti razvijanju prostorne inteligencije te argumentiranom interpretiranju geoloških i geofizičkih podataka kroz geometrijski pojednostavljene forme. Usmjeren je na razvijanje vještine grafičkog prikazivanja prostorne situacije te korištenje crteža i slike u komunikaciji.

OČEKIVANI ISHODI NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno položenog predmeta studenti/ce će moći:
- objasniti svojstva krivulja drugog reda i različite načine njihova konstruiranja,
- analizirati, modelirati, predočavati i interpretirati prostornu situaciju korištenjem različitih ravninskih prikaza objekata u skladu s određenim specifikacijama (npr. skica, konstrukcija pomoću geometrijskog pribora),
- izrađivati ortogonalne projekcije objekata
- dovršavati geometrijski ispravne skice,
- konstruktivno određivati probodišta plohe i pravca,
- određivati vrstu presječne krivulje plohe i ravnine i izvesti njezinu konstrukciju,
- odrediti vrstu prodorne krivulje dviju ploha i izvesti njezinu konstrukciju.

SADRŽAJ KOLEGIJA:
Predavanja po tjednima.
P1 Transformacije ravnine: perspektivna kolineacija i perspektivna afinost.
P2 Vrste projiciranje prostora na ravninu. Mongeova metoda (tlocrt i nacrt). Projekcija točke i pravca.
P3 Bokocrt. Prava veličina dužine. Prikloni kut pravca.
P4 Ravnina. Točka i pravac u ravnini.
P5 Presječnica dviju ravnina. Probodište pravca i ravnine.
P6 Okomitost pravca i ravnine.
P7 Stranocrt.
P8 Rotacija projicirajuće ravnine.
P9 Rotacija opće ravnine.
P10 Presjeci ploha ravninom. Presjek rotacijskog valjka
P11 Presjek rotacijskog stošca
P12 Presjek sfere ravninom
P13 Prodorne krivulje ploha. Prodor dvaju valjaka. Prodor valjka i sfere.
P14 Prodor valjka i stošca. Prodor stošca i sfere.
P15 2. Kolokvij.

Vježbe po tjednima:
V1 Krivulje drugog reda. Konstrukcija elipse po definicije.
V2 Izrada 1. programa - Konstrukcija hiperbole i parabole po definiciji
V3 Izrada 1. programa - Konstrukcija elipse pomoću afiniteta
V4 Vježbe vizualizacije. Projekcije geometrijskih tijela.
V5 Konstruktivno rješavanja zadataka.
V6 Presjeci uglatih tijela ravninom
V7 Probodište pravca i plohe (tijela).
V8 Tangencijalne ravnine ploha
V9 Izrada 2. programa (ortogonalna projekcija)
V10 Izrada 2. programa (ortogonalna projekcija)
V11 1. kolokvij (ortogonalna projekcija)
V12 Izrada 3. programa (presjek i prodor)
V13 Ispravak 1. kolokvija
V14 Izrada 3. programa (presjek i prodor)
V15 Izrada 3. programa (presjek i prodor)

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada tri individualna programa, polaganje dva kolokvija te završni ispit.

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
Pohađanje nastave, zadaće, programi, kolokviji, pismeni ispit, usmeni ispit.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave (uvjet za dobivanje potpisa): Aktivnosti studenata tijekom semestra se kontinuirano prate i vrednuju. Vježbe su ravnomjerno organizirane kao auditorne (primjeri koji prate predavanja te služe kao priprema za kasnije samostalno rješavanje programa) i konstrukcijske (samostalni rad studenata). Na programima se vrednuje urednost i preciznost izvođenja konstrukcija (50 %), a dodatno se provjerava kratkim pitanjima i teorijsko razumijevanje problema i njegovo rješavanje (50 %).
Način polaganja ispita: Konačna ocjena određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra, na kolokvijima i na ispitu.
Konačna ocjena sastoji se od uspjeha i na sljedećim aktivnostima: tri individualna programa (36 %), zadaće (7 %), 1. kolokvij (25 %), 2. kolokvij ili pismeni ispit (20 %), završni ispit (usmeni) (12 %).
Uvjet za dobivanje potpisa su pozitivno ocijenjeni 1. kolokvij i tri individualna programa. Osim redovitog termina polaganja 1. kolokvija istaknutog u izvedbenom planu vježbi, održat će se prema potrebi i jedan popravni kolokvij.
Studenti se mogu osloboditi polaganja pismenog dijela završnog ispita ako imaju pozitivno ocijenjena oba kolokvija i sva tri individualna programa.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
cd udžbenikObavezna
Obavezna
http://www.grad.hr/geometrija/udzbenik/Obavezna
Nacrtna geometrija - zadaciPreporučena
riješeni zadaci i primjeri iz nacrtne geometrijePreporučena
riješeni zadaci iz nacrtne geometrije (Mongeova projekcija)Preporučena
 

Nastava

1. semestar - obvezni predmet studija Geološko inženjerstvo

NAVIGACIJA