Metode istraživanja sedimenata

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja15
Vježbe u praktikumu30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje i selektivna primjena analitičkih metoda pri istraživanju vezanih i nevezanih sedimenata i tala.
Svladavanje tehnika i vještina terenskoga rada pri istraživanju sedimenata, priprema uzoraka, metode određivanja kvantitativnog i kvalitativnog mineralnog sastava, granulometrije i morfometrije.
Svladavanje tehnika i vještina interpretacije, klasifikacije i predstavljanja rezultata dobivenih primjenom metoda istraživanja sedimenata.
Primjena stečenih znanja, tehnika i vještina u različitim općim i specijalističkim geološkim istraživanjima.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
1. Studenti će moći identificirati i opisati različite analitičke metode pri istraživanju vezanih i nevezanih sedimenata i tala.
2.Studenti će moći terenski i laboratorijski definirati i opisati različite vezane i nevezane sedimente i tla.
3. Studenti će moći definirati nazivlje vezanih i nevezanih sedimenata i tala i grupirati ih prema odgovarajućim klasifikacijama.
4. Studenti će moći predstaviti rezultate terenskih i laboratorijskih istraživanja vezanih i nevezanih sedimenata i tala.
5. Studenti će moći objasniti procese formiranja vezanih i nevezanih sedimenata i tala.
6.Studenti će moći objasniti i sažeti osnovne metode istraživanja vezanih i nevezanih sedimenata i tala te primijeniti rezultate istih u različitim općim i specijalističkim geološkim istraživanjima.
7.Studenti će moći samostalno definirati i izvesti projekt terenskog i laboratorijskog istraživanja vezanih i nevezanih sedimenata i tala te samostalno interpretirati rezultate projekta.


SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Upoznavanje sa sadržajem kolegija, načinom izvođenja nastave, uvjetima i načinima polaganja ispita. Upoznavanje s načinom rada i sigurnosnim propisima za rad u laboratoriju. Tehnike i propisi zaštite na radu.
P2 Metode rada na terenu; metode prikupljanja, bilježenja i prikazivanja podataka na terenu.
P3 Metode rada na terenu; uzorkovanje rastresitih i čvrstih sedimenata i sedimentnih stijena.
P4 Metode rada na terenu; snimanje geološkog stupa i profila.
P5 Priprema uzoraka za laboratorijske analize (sušenje, selektivni načini dezintegracije vezanih sedimenata).
P6 Granulometrijske analize; obrada i primjena rezultata granulometrijskih analiza.
P7 Granulometrijske analize na mikroskopskim preparatima pomoću softverskih alata.
P8 Morfometrijske analize na mikroskopskim preparatima pomoću softverskih alata.
P9 Određivanje morfometrijskih značajki zrna i njihovog utjecaja na poroznost sedimenata.
P10 Modalna analiza mineralnog sastava; primjena rezultata; utvrđivanje izvorišta materijala.
P11 Metode mineralne separacije; separacija teške i lake mineralne frakcije pomoću elektromagnetskog separatora i teških tekućina.
P12 Kvalitativna i kvantitativna analiza mineralnog sastava lake i teške mineralne frakcije.
P13 Metode istraživanja karbonatnih stijena; metoda selektivnog bojenja uzoraka i mikroskopskih izbrusaka.
P14 Metode istraživanja karbonatnih stijena; primjena metode selektivnog bojenja pri utvrđivanju redoslijeda i intenziteta dijagenetskih procesa.
P15 Kemijske metode analize vezanih i nevezanih sedimenata i tala.


V1 Uvod u metode istraživanja sedimenata s osvrtom na metode rada i ciljeve laboratorijskih vježbi. Upoznavanje s načinom rada i propisima za rad u laboratoriju.
V2 Praktični grupni rad (po 2 studenta). Vježba Granulometrijska analiza na mikroskopskom preparatu pješčenjaka. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V3 Praktični grupni rad (po 2 studenta) u laboratoriju. Apliciranje rezultata i interpretacije vježbe izvedene u prethodnom terminu praktikuma. Vježba Granulometrijska analiza uzoraka pijeska i šljunka metodom sijanja. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V4 Praktični grupni rad (po 2 studenta) u laboratoriju. Apliciranje rezultata i interpretacije vježbe izvedene u prethodnom terminu praktikuma. Vježba Određivanje morfometrijskih karakteristika zrna. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V5 Praktični grupni rad (po 2 studenta) u laboratoriju. Apliciranje rezultata i interpretacije vježbe izvedene u prethodnom terminu praktikuma. Vježba Modalna analiza mineralnog sastava na izbrusku pješčenjaka. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V6 Praktični grupni rad (po 2 studenta) u laboratoriju. Apliciranje rezultata i interpretacije vježbe izvedene u prethodnom terminu praktikuma. Vježba Separacija frakcija pomoću teških tekućina. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V7 Praktični grupni rad (po 2 studenta) u laboratoriju. Apliciranje rezultata i interpretacije vježbe izvedene u prethodnom terminu praktikuma. Vježba Separacija frakcija pomoću Frantzovog izodinamskog separatora. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V8 Praktični grupni rad (po 2 studenta) u laboratoriju. Apliciranje rezultata i interpretacije vježbe izvedene u prethodnom terminu praktikuma. Vježba Kvalitativna i kvantitativna analiza mineralnog sastava lake i teške mineralne frakcije. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V9 Praktični grupni rad (po 2 studenta) u laboratoriju. Apliciranje rezultata i interpretacije vježbe izvedene u prethodnom terminu praktikuma. Vježba Određivanje udjela CaCO3 metodom kalcimetrije. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V10 Praktični grupni rad (po 2 studenta) u laboratoriju. Apliciranje rezultata i interpretacije vježbe izvedene u prethodnom terminu praktikuma. Vježba Granulometrijska analiza na mikrofotografiji preparata pješčenjaka. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V11 Praktični grupni rad (po 2 studenta) u laboratoriju. Apliciranje rezultata i interpretacije vježbe izvedene u prethodnom terminu praktikuma. Vježba Morfometrijska analiza na mikrofotografiji preparata pješčenjaka. Uvodna provjera predznanja i pripreme za vježbu.
V12 Praktični grupni rad na terenu (3 do 5 studenata u grupi). Metode istraživanja sedimenata na terenu. Načini rada na terenu i sigurnosni propisi pri terenskom radu.
V13 Praktični grupni rad na terenu (3 do 5 studenata u grupi). Vježba Prikupljanje i bilježenje terenskih podataka o sedimentima i sedimentnim stijenama.
V14 Praktični grupni rad na terenu(3 do 5 studenata u grupi). Vježba Uzorkovanje rastresitih i čvrstih sedimenata i sedimentnih stijena.
V15 Praktični grupni rad na terenu (3 do 5 studenata u grupi). Vježba Snimanje i crtanje geološkog stupa i profila.


OBVEZE STUDENATA
Studenti su tijekom semestra obavezni redovito pohađati predavanja, laboratorijske i terenske vježbe, te u zadanome roku izraditi i predati na pregled projektne zadatke (vježbe). Uvjet za izvođenje projektnog zadatka je individualna teoretska priprema (usvajanje dostupnih teoretskih znanja te propisa), koja će biti provjerena od strane nastavnika, neposredno prije pristupanja izvođenju pojedinog projektnog zadatka.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA

Uvjeti za izlazak na pismeni i/ili usmeni dio ispita su izvedeni svi projektni zadatci prema propisima i zadanim rokovima te predani (u zadanim rokovima) i pozitivno ocjenjeni svi rezultati vježbi i interpretacija istih. 50 postotaka konačne ocjene je rezultat ocjenjivanja samostalnog i grupnog rada tijekom semestra (ukupna ocjena projektnih zadataka), a 50 postotaka je rezultat ocjenjivanja pismenog i/ili usmenog polaganja ispita.

 

Obavezna literatura:1. Aljinović, D. & Barudžija, U. (2016): Metode istraživanja sedimenata; ematerijali na ekolegiju Metode istraživanja sedimenata u LMS Merlin).
Tišljar, J. (1994): Sedimentne stijene (str. 11-282). Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga, Zagreb, 422 str.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: