Kemija

Osnovni podaci

ECTS: 6.5

Nositelji: doc. dr. sc. Gordana Bilić


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Gabrijela Ljubek, mag.ing.cheming. (L)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe45
Predavanja45
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Usvajanje temeljnih znanja i principa Opće i anorganske kemije. Stečeno znanje studenti mogu primijeniti pri slušanju nastavnih jedinica kolegija koji se nastavljaju na kolegij Kemije. Isto tako studenti će primijenjena znanja moći koristiti pri rješavanju specifične problematike inženjerskih predmeta vezanih uz struku.
ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI
Nakon završetka kolegija studenti će:
-steći osnovna znanja za razumijevanje temeljnih pojmova kemije vezanih za strukturu tvari i promjene tvari.
-moći primijeniti kemijski račun u rješavanju kemijskih problema.
-biti osposobljen koristiti kemikalije i opremu u kemijskom laboratoriju
-samostalno prezentirati stručne sadržaje

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
Stečenim znanjem student će:
-moći definirati temeljne pojmove kemije vezane za građu tvari i kemijske promjene
-razumjeti temeljne postavke suvremenih modela strukture atoma i kemijske veze
-razumjeti osnovne postavke kemijske termodinamike, kemijske kinetike i kemijske ravnoteže te ih primijeniti u opisivanju i analiziranju jednostavnih kemijskih problema
-objasniti svojstva elementarnih tvari i zakon periodičnosti
-predvidjeti svojstva elemenata na temelju elektronske građe, odnosno položaja u periodnom sustavu.
-razumjeti fizikalna svojstva otopina i procese koji se događaju u otopinama
-objasniti promjene stanja plina
-objasniti procese koji se događaju u galvanskom članku i elektrolitskoj ćeliji

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Uvodno predavanje. Međunarodni sustav jedinica. Vrste tvari. Rastavljanje tvari na čiste tvari.
V1 Uvod u vježbe. Laboratorijski red. Osnovna pravila rada u laboratoriju. Mjere opreza i zaštite.
P2 Zakoni kemijskog spajanja. Struktura atoma. Atomski broj, maseni broj, izotopi.
V2 Osnovni laboratorijski pribor. Pribor, metode i obrada uzoraka na višim temperaturama.
P3 Periodni sustav elemenata. Reprezentativne grupe periodnog sustava. Molekule i ioni. Kemijska formula.
Stehiometrija: molekulska masa; mol, određivanje kemijske formule iz eksperimentalnih podataka.
V3 Homogene i heterogene smjese. Postupci odjeljivanja sastojaka smjesa.
P4 Kvantna teorija i elektronska struktura atoma.
Stehiometrija: kemijska reakcija i kemijska jednadžba; odnos masa u kemijskoj reakciji, limitirajući reagens, koeficijent iskorištenje.
V4 Mjerenje volumena i mase. Izražavanje sastava smjese: maseni, množinski i volumni udio.
P5 Periodičnost svojstava između elemenata unutar periodnog sustava. Periodične varijacije: fizikalnih svojstava, veličine atoma, energije ionizacije, elektronskog afiniteta.
V5 Priprema otopina. Kvantitativno izražavanje sastava otopina.
P6 Kemijska veza. Svojstva ionskih i kovalentnih spojeva. Koncept rezonancije.
V6 Otopine elektrolita. Stupanj disocijacije. Kiseline, lužine i soli. Ionski produkt vode. Vodikov eksponent.
P7 Geometrija molekula i hibridizacija atomskih orbitala. Teorija molekulskih orbitala. Delokalizirane molekulske orbitale.
V7 Vrste kemijskih reakcija. Protolitičke reakcije. Redoks reakcije. Reakcije taloženja i otapanja. Produkt topljivosti.
P8 Metalna veza. Teorija slobodnog elektrona. Teorija elektronske vrpce. Izolatori i poluvodiči. Slitine.
V8 Kemijska ravnoteža u otopinama elektrolita. Puferske otopine.
P9 Molekularno - kinetička teorija. Međumolekulske sile u tekućinama i krutinama. Struktura i svojstva vode. Kristalna strukture. Tipovi kristala.
V9 Kemijska kinetika. Čimbenici koji određuju brzinu kemijske reakcije.
P10 Priroda plina. Plinski zakoni. Jednadžba stanja idealnog plina. Molekularno - kinetička teorija plinova. Jednadžba stanja realnih plinova.
Stehiometrija: plinski zakoni.
V10 Koloidno - disperzni sustavi. Svojstva koloidnih otopina.
P11 Fazne promjene. Fazni dijagrami. Fazni dijagram vode.
V11 Uvod u kvalitativnu kemijsku analizu. Kvalitativna kemijska analiza kationa.
P12 Otopine. Fizikalna svojstva otopina. Koloidno disperzni sustavi.
V12 Kvalitativna kemijska analiza aniona.
P13 Vrste kemijskih reakcije. Kemijska kinetika. Kemijska ravnoteža.
V13 Kvantitativna kemijska analiza. Određivanje željeza. Numerički zadaci: reakcije među otopinama.
P14 Otopine elektrolita. Elektrokemija. Stehiometrija: Faradayevi zakoni.
V14 Nadoknada (odrađivanje jedne vježbe na kojoj je student opravdano izostao).
P15 Energijske promjene kod kemijskih reakcija.
V15 Završni pismeni kolokvij iz vježbi.

OBVEZE STUDENATA:
Obveza studenata je odraditi sve vježbe, prezentirati seminare te prisustvovati 80% predavanja. Završnom usmenom ispitu mogu pristupiti studenti koji su položili završni kolokvij iz vježbi.

 

Obavezna literatura:1. Filipović, I., Lipanović S.(1995):Opća i anorganska kemija I. i II. dio, Školska knjiga, Zagreb.
2. M. Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga Zagreb, 2001.
3. Orlović-Leko, P., Kovač, K. (2009): Praktikum iz Kemije (interna skripta).
Preporučena literatura:1. Atkins, P.W., Clugston, M.J. (1992): Načela fizikalne kemije, III. izdanje, Školska knjiga, Zagreb.
2. Chang, R. (1998). Chemistry, sixth ed., WCB / McGraw-Hill, Boston.

 

Ishodi učenja: