Istraživanje ležišta nafte

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA

Stjecanje znanja i vještina iz istraživanja u domeni geologije nafte prema najnovijim postignućima iz Svijeta i Hrvatske, koja su potrebna za uključivanje studenata ; budućih inženjera u sve aspekte istraživanja i pridobivanja nafte, plina, kondenzata, geotermalnih voda i voda velike tehnološke kakvoće te profesionalnu interakciju s inženjerima srodnih struka u timskome radu.

ISHODI UČENJA

1. Mogućnost raspoznavanja i klasificiranja stratigrafskih zamki.
2. Prepoznavanje značaja dijapirizma u formiranju zamki i ležišta ugljikovodika; dijapiri u Jadranskom podmorju i njihova važnost glede izglednosti pronalaska ležišta ugljikovodika.
3. Sposobnost obradbe svekolikih geofizičkih mjerenja u bušotini te upoznavanje s mogućnošću računalne obradbe i interpretacije.
4. Uspješna izradba strukturnih karata na temelju bušotinskih i seizmičkih podataka.
5. Znanje o sadržaju elaborata o izračunavanju rezervi mineralnih sirovina (nafte, plina i kondenzata), o razvrstavanju u kategorije i klase, potrebnoj dokumentaciji i grafičkim prilozima.
6. Sposobnost izračuna količine nafte na temelju strukturnih karata i prema drugim podatcima.

PREGLED SADRŽAJA PREDMETA (PREDAVANJA+VJEŽBE) PO TJEDNIMA ODRŽAVANJA NASTAVE

P1 ; Uvod. Obveze studenata. Stratigrafske zamke, detaljna podjela stratigrafskih zamki. Načini;metode istraživanja i mogućnosti pronalaženja takvih zamki u Hrvatskoj.
P2 ;Dijapirizam. Postanak i procesi tijekom kretanja dijapira. Značenje dijapirizma u naftnoj geologiji. Dijapiri u Jadranskom podmorju.
P3 ;Evaporiti i srodne sedimentne stijene u Dinaridima. Najnovije spoznaje o tipovima i starosti evaporita u Hrvatskoj. Stariji ugljikovodici u terenima sjeverne Hrvatske;paleogenske i možebitno mezozojske starosti. Indikacije o tome u hrvatskoj i okolnim državama (Austrija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina).
P4 ;Povijest geofizičkih mjerenja u bušotinama. Primjena rezultata interpretacije geofizičkih mjerenja u bušotinama. Sustav mjerenja u odnosu na izvore energije: električna, radioaktivna, zvučna. Utjecaji na rezultate geofizičkih mjerenja u bušotinama: temperatura, promjer bušotine, utjecaj isplake.
P5 ;Električna i radioaktivna geofizička mjerenja u bušotinama. Interpretacija na brojnim primjerima iz Hrvatske i Svijeta.
P6 ;Dekanski ispitni rok.
P7 Uporaba i vrste križnih dijagrama pogodnih za interpretaciju poroznosti i vrste stijena. M;N dijagrami za određivanje vrste stijena i/ili minerala.
P8 ;Određivanje utjecaja plina u kolektorskim stijenama prema izgledu raznovrsnih karotažnih krivulja iz bušotina. Određivanje utjecaja zaglinjenosti u kolektorskim stijenama prema izgledu raznovrsnih karotažnih krivulja iz bušotina.
P9 ; Određivanje utjecaja sekundarne poroznosti u kolektorskim stijenama prema izgledu raznovrsnih karotažnih krivulja iz bušotina.
P10 ; Mjerenje nagiba planarnih elemenata u bušotinama (dipmetar, pandažmetar): slojnih ploha, paraklaza, pukotinskih sustava.
P11 ; Mjerenje temperature i promjera bušotine (kaliper) pomoću specifičnih karotažnih metoda. Interpretacija i obziri kod interpretacije. Primjena u određivanju litološkoga sastava i vrsta zasićenja fluidima.
P12 ;Tumačenje pravilnika o utvrđivanju rezervi ugljikovodika. Smisao pravilnika. Osnovna poglavlja pravilnika. Podjela ugljikovodika prema pravilniku i u Svijetu.
P13 ;Podjela rezervi nafte, plina i kondenzata prema stupnju istraženosti na kategrije rezervi te podjela na klase prema mogućnostima isplativoga pridobivanja. Tumačenje kriterija i primjene.
P14 ;Metode izračunavanja rezervi sirovina. Potrebni podatci. Sadržaj elaborata o rezervama nafte, plina i kondenzata.
P15 ;Osnovno iz regionalne geologije nafte. Najveća naftna, plinska i naftnoplinska polja u Svijetu. Geološki sastav i građa najvećih ležišta u Svijetu.

VJEŽBE

V1 ; Uvod. Obveze studenata s obzirom na uspješno polaganje vježbi. Osnove izradbe strukturnih karata.
V2 ; Izradba strukturnih karata na temelju bušotinskih podataka ; karte po krovini i podini kolektorskog sloja.
V3 ; Izradba strukturnih karata na temelju bušotinskih podataka ; karte izhora i izopaha od kontakta nafta;voda do krovine i podine proizvodnog sloja.
V4 ; Izradba profila na temelju načinjenih strukturnih karata i proračun rezervi
V5 ; Uvod u računalni program Schumberger Petrel
V6 ; Izradba strukturnih karata u programu Schlumberger Petrel ; dio I.
V7 ; Izradba strukturnih karata u programu Schlumberger Petrel ; dio II.
V8 ; Izradba strukturnih karata u programu Schlumberger Petrel ; dio III.
V9 ; Proračun rezervi na temelju načinjenih strukturnih karata u programu Schlumberger Petrel.
V10 ; Primjena naftnogeoloških programa za modeliranje strukturnih odnosa u podzemlju ; Schlumberger Petrel. Izradba strukturnih karata na temelju EK markera i
V11 ; Primjena naftnogeoloških programa za modeliranje strukturnih odnosa u podzemlju ; Schlumberger Petrel. Interpretacija 2D seizmičkih profila.
V12 ; Primjena naftnogeoloških programa za modeliranje strukturnih odnosa u podzemlju ; Schlumberger Petrel. Izradba strukturnih karata pomoću bušotinskih i seizmičkih podataka.
V13 ; Primjena naftnogeoloških programa za obradbu karotažnih krivulja ; normalizacija krivulje spontanog potencijala pomoću programa Interactive Petrophysics.
V14 ; Primjena naftnogeoloških programa za obradbu karotažnih krivulja ; određivanje propusnih i nepropusnih naslaga iz elektrokarotažnih krivulja pomoću programa Interactive Petrophysics.
V15 ; Interpretacija podataka dobivenih mjerenjem planarnih elemenata u bušotinama, tj. streličastih dijagrama ili diplogova ; interpretacija struktura.

OBVEZE STUDENATA
Pribivanje na nastavi, vježbama i terenskim vježbama. Načinjeni programi iz izradbe strukturnih karata, križnih dijagrama i obradbe podataka dipmetra.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Razgovor sa studentima tijekom predavanja. Provjera razumijevanja izloženoga sadržaja. Provjera tijekom predavanja iz prethodno položenih kolegija koji su u svezi s kolegijem Istraživanje ležišta nafte. Usmeno polaganje ispita s elementima pisanoga načina polaganja ; rješavanje zadataka pomoću crteža, grafičko tumačenje kao dio odgovaranja na pitanja.

 

Obavezna literatura:1. King, R. E. (ed.) (1972): Stratigraphic Oil and Gas Fields Classification, Exploration Methods, and Case Histories. AAPG Memoir 16, 648 str., Tulsa, Oklahoma, U.S.A.
2. Bassiouni, Z. (1994): Theory, Measurement, and Interpretation of Well Logs. Henry L. Doherty Memorial Fund of AIME Society of Petroleum Engineers. 372 str., Richardson, TX.
3. Frick, T.C. (1984): Priručnik o iskorištavanju naftnih ležišta. I. II. III. Nafta. Zagreb.
4. de Haan, H. J. (ed.)(1995): New Developments in Improved Oil Recovery. The geological Society. 294 str., London.
5. Velić, J. (2007): Geologija ležišta nafte i plina. Udžbenik. Sveučilište u Zagrebu. 342 str., Zagreb
6. Vrbanac, B. (1990): Osnovne teorijske i praktične spoznaje vezane za otkrivanje ugljikovodika u toku bušenja. INANaftaplin, 150 str., Zagreb.
7. Velić, J., Malvić, T. i Cvetković, M. (2015): Geologija i istraživanje ležišta ugljikovodika. Priručnik. Sveučilište u Zagrebu i RGNF. 144 str. Zagreb.
Preporučena literatura:1.Miall, A. D. (1997): The Geology of Stratigraphic Sequences. SpringerVerlag. 433 str., Berlin Heidelberg.
2. Galloway, W.E. & Hobday, D. K. (1996): Terrigenous Clastic Depositional Systems. SpringerVerlag, 489 str., Berlin Heidelberg.
3. Western Atlas International (1987): Fundamentals of Diplog Analysis. Atlas Wireline Services. 216 str.
4. Temelji interpretacije dipmetra. Prijevod. Schlumberger, INANaftaplin. 155 str., Zagreb.

 

Ishodi učenja: