Hidrogeologija krša

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Savladavanje osnovnih i složenih krških hidrogeoloških pojmova, odnosno upoznavanje značaja krških voda kao dijela hidrološkog ciklusa. Razumijevanje osnovnih zakonitosti kretanja podzemne vode u kršu i hidrogeoloških značajki i odnosa okršenih i neokršenih stijena. Stjecanje znanja potrebnih za rješavanje složenih problema vezanih za određivanje granica slivnih područja izvora.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Definirati i opisati glavne pojmove vezane uz tok podzemne vode u kršu.
Klasificirati i objasniti procese vezane uz pojavljivanje podzemne vode na krškim područjima.
Odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu potrebnu za određivanje hidrogeološke razvodnice u kršu.
Usporediti i procijeniti odnosno odabrati najbolje rješenje za zadani hidrogeološki problem.
Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
P1 Krš i njegove temeljne značajke
P2 Uloga vode pri nastanku krša
P3 Krški vodonosnici
P4 Istraživanja krških vodonosnika i obrada prikupljenih podataka
P5 Geomorfološki istraživački radovi i daljinska istraživanja
P6 Geološki i geofizički istraživački radovi
P7 Istraživačko bušenje
P8 Trasiranje podzemnih tokova bojanjem
P9 Kvalitativno trasiranje
P10 Kvantitativno trasiranje
P11 Analize rezultata bojanja
P12 Speleološka istraživanja
P13 Hidrološka mjerenja
P14 Bilanca krških podzemnih voda
P15 Razvodnice, podzemni tokovi i brzine tečenja

V1 Uvodne vježbe; filmski materijal
V2 Predstavljanje i podjela materijala za izradu seminarskih radova
V3 Predstavljanje zadatka; distribucija potrebnih podataka za određivanje slivnog područja izvora; priprema podloga
V4 Izrada orografske razvodnice izvora
V5 Izrada karte gustoće vrtača
V6 Izdvajanje članova različite propusnosti unutar sliva
V7 Kolokvij 1
V8 Obrada podataka trasiranja
V9 Korigiranje granice sliva
V10 Obrada podataka izdašnosti izvora
V11 Izlaganje seminarskih radova
V12 Izrada karte izohijeta
V13 Hidrološka bilanca sliva
V14 Kolokvij 2
V15 Izrada zaštitnih zona izvora
Obveze studenata
Student je obvezan prisustvovati na 70% predavanja i vježbi, te na 100% terenske nastave. Student tijekom nastave i na završnom usmenom ispitu prikuplja bodove (maksimalno 100) i to na sljedeći način:
Pohađanje nastave (10), Izrada projekta na vježbama (10), Kolokvij 1 (15), Kolokvij 2 (15), Seminar (20), Usmeni ispit (30).
Konačna ocjena formira se na sljedeći način:
90 - 100 bodova izvrstan;
80 - 89 bodova vrlo dobar;
70 - 79 bodova dobar;
60 - 69 bodova dovoljan;
manje od 60 bodova nedovoljan

 

Obavezna literatura:1. Interna skripta (Hidrogeologija krša, Jelena Parlov) dostupna na osobnim mrežnim stranicama RGNF-a.
Preporučena literatura:1. Ford, D. & Williams, P. (2007): Karst Hydrogeology and Geomorphology, Wiley, p.562

 

Ishodi učenja: