Hidrogeologija

Osnovni podaci

ECTS: 3.5

Nositelji: doc. dr. sc. Zoran Kovač


Izvođači: doc. dr. sc. Zoran Kovač, mag. ing. geol. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Savladavanje osnovnih hidrogeoloških pojmova, odnosno upoznavanje podzemne vode kao dijela hidrološkog ciklusa i njenog značaja za život na Zemlji. Razumijevanje osnovnih zakonitosti kretanja podzemne vode i hidrogeoloških značajki stijena. Stjecanje znanja potrebnih za rješavanje jednostavnih problema vezanih za vodoopskrbu.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Definirati i opisati glavne pojmove vezane uz tok podzemne vode.
Klasificirati i objasniti procese vezane uz pojavljivanje podzemne vode.
Odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu potrebnu za određivanje tipa vodonosnika.
Usporediti i procijeniti odnosno odabrati najbolje rješenje za zadani hidrogeološki problem.
Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
P1 Definicija hidrogeologije
P2 Osnovne analize prirodnog hidrološkog sustava
P3 Hidrološki ciklus i njegove komponente
P4 Voda u podzemlju
P5 Darcyjev zakon
P6 Osnovni hidrogeološki parametri vodonosnika
P7 Izrada piezometara i zdenaca
P8 Pokusno crpljenje
P9 Zalihe podzemnih voda
P10 Kakvoća podzemnih voda
P11 Zaštita podzemnih voda
P12 Podzemne vode i vodoopskrba
P13 Teorije o kretanju vode u kršu
P14 Hidrogeološke značajke krških terena
P15 Uloga hidrogeologije u projektiranju geotehničkih radova i objekata

V1 Uvodne vježbe, video materijal o podzemnoj vodi
V2 Izrada fizičkog modela kružnog kretanja vode u prirodi
V3 Izrada fizičkog modela kružnog kretanja vode u prirodi - završetak
V4 Eksperiment s određivanjem efektivne poroznosti i rješavanje zadataka
V5 Izrada karte ekvipotencijala
V6 Određivanje hidrauličke vodljivosti pomoću granulometrijske analize
V7 Kolokvij 1 i Određivanje veličine otvora filtra i zasipa zdenca pomoću granulometrije
V8 Interpretacija pokusnog crpljenja Jacob Cooperovom metodom
V9 Proračun stalnih i promjenjivih zaliha na primjeru zagrebačkog vodonosnika
V10 Određivanje hidrokemijskog facijesa
V11 Primjer određivanja zaštitnih zona izvorišta
V12 Prikaz različitih konstrukcija zahvata podzemne vode
V13 Obrada hidrograma izvora (recesijska analiza)
V14 Izrada sumarne krivulje istjecanja izvora
V15 Kolokvij 2 Izlaganje seminarskih radova
Obveze studenata
Student je obvezan prisustvovati na 70% predavanja i vježbi. Student tijekom nastave i na završnom usmenom ispitu prikuplja bodove (maksimalno 100) i to na sljedeći način:
Pohađanje nastave (10), Kolokvij 1 (20), Kolokvij 2 (20), Seminar (20), Usmeni ispit (30).
Konačna ocjena formira se na sljedeći način:
90 - 100 bodova izvrstan;
80 - 89 bodova vrlo dobar;
70 - 79 bodova dobar;
60 - 69 bodova dovoljan;
<60 bodova nedovoljan

 

Obavezna literatura:1. Bačani, A. (2006): Hidrogeologija, Sveučilište u Zagrebu, RGNF, p.198
Preporučena literatura:1. Domenico, P.A. & Schwartz, F.W. (1998): Physical and Chemical Hydrogeology. John Wiley & Sons, New York, 1-506

 

Ishodi učenja: