Dinamika tla

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravko Domitrović


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Karolina Herceg, mag. ing. min. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje studenata s osnovama dinamike tla - jednostavni oscilator, dinamički opterećeni temelji, valovi u tlu, djelovanje potresa, dinamička stabilnost kosina, spektar odziva.


ISHODI UČENJA PREDMETA
Poznavanje osnovnih pojmova iz dinamike tla s kojima se susreću inženjeri u geotehnici.
Razumijevanje djelovanja vibracija na objekte.
Sposobnost odabira potrebnih parametara za procjenu dinamičkih efekata na tlo i građevine.
Sposobnost samostalnog postavljanja i rješavanja lakših problema iz oblasti dinamike tla.


NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja
auditorne vježbe


IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Jednostavni oscilator - osnove
Tjedan 2 Jednostavni oscilator - primjena
Tjedan 3 Određivanje dinamičkih parametara materijala tla - laboratorijska ispitivanja
Tjedan 4 Određivanje dinamičkih parametara materijala tla - terenska ispitivanja
Tjedan 5 Dinamički opterećeni temelji - teorija
Tjedan 6 Dinamički opterećeni temelji - primjeri
Tjedan 7 Valovi u tlu
Tjedan 8 Osnove seizmologije
Tjedan 9 Utjecaj lokalnog tla na seizmičku pobudu
Tjedan 10 Dinamička stabilnost kosina - osnove
Tjedan 11 Dinamička stabilnost kosina - primjeri
Tjedan 12 Spektar odziva
Tjedan 13 Likvefakcija ponašanje tla
Tjedan 14 Likvefakcija - primjeri iz prakse
Tjedan 15 Osnove eurokoda 8


OBVEZE STUDENATA
Student je obavezan tijekom semestra prisustvovati predavanjima i auditornim vježbama.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
2 kolokvija + usmeni ispit

 

Obavezna literatura:1. Domitrović D., Herceg K. (2019): Dinamika tla, nastavni materijali i prezentacije (Merlin)
2. Nonveiller E. (1990): Mehanika tla i temeljenje građevina
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: