Primijenjena geologija

Osnovni podaci

ECTS: 3.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Maričić


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ana Maričić, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Upoznavanje sa studentima. Kriteriji i uvjeti za dobivanje potpisa i polaganje ispita. Obavezna i dopunska literatura. Konzultacije. Raspored kolokvija i usmenih ispita. Struktura kolegija. Važnost predmeta Primijenjena geologija.
V1 Ponavljanje klasifikacije stijena (magmatske, metamorfne i sedimentne stijene) te upoznavanje s uzorcima najčešćih stijena u upotrebi te mineralima od kojih su stijene izgrađene.

P2 Osnovne značajke i kategorizacija ležišta mineralnih sirovina. Koje su mineralne sirovine obuhvaćene ovim predmetom: prirodni ili arhitektonsko.građevni kamen, tehničko.građevni kamen i šljunci i pijesci
V2 Nastavak upoznavanja s uzorcima najčešćih stijenama u upotrebi.

P3 Uvod u mineralno.petrografskih i fizičko-mehaničkih svojstva stijena ili kamena. Važnost određivanja mineralno.petrografskih i fizičko-mehaničkih svojstava. Norme ili standardi prema kojima se određuju fizičko.mehanička svojstva.
V3 Upoznavanje s normama ili standardima i atestima za ispitivanje fizičko.mehaničkih svojstava.

P4 Boja kamena i boja minerala. Definicija i metoda određivanja gustoće, prostorne mase te otvorena i ukupna poroznosti kamena.
V4 Računanje vrijednosti gustoće, prostorne mase i otvorene i ukupne poroznosti kamena prema zadanim podacima.
P5 Voda u kamenu i mineralima. Upijanje vode . definicija i metoda određivanje. Kapilarno upijanje vode. Ispitivanje kamena na otpornost na smrzavanje, na djelovanje kristalizacije soli i djelovanje toplinskih promjena.
V5 Računanje vrijednosti upijanja vode i kapilarnog upijanja vode.

P6 Tvrdoća kamena. Određivanje tvrdoće prema Knoopu. Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem . Boehme.ova metoda. Toplinska svojstva kamena. Akustična svojstva kamena. Električna svojstva kamena. Magnetična svojstva kamena. Radioaktivna svojstva kamena.
V6 Računanje vrijednosti otpornosti kamena na smrzavanje i djelovanje kristalizacije soli. Računanje vrijednosti tvrdoće kamena prema habanju brušenjem.

P7 Mehanička svojstva kamena. Tlačna čvrstoća kamena, čvrstoća kamena na savijanje, vlak i na smicanje. Metoda Treton i Los Angeles.
V7 Računanje tlačne i čvrstoće na savijanje kamena. Računanje koeficijenta Los Angeles.

P8 Metode uzorkovanja i istraživanja ležišta. Stupanj istraženosti i gustoća istražnih radova. Interpolacija i ekstrapolacija. Skraćivanje uzoraka i važnost skraćivanja uzoraka.
V8 Priprema za 1. kolokvij i ponavljanje gradiva.

P9 Istraživanje ležišta građevinskih materijala . propisi. Sadržaj elaborata. Klasifikacija i kategorizacije rezervi mineralnih sirovina. Metode proračuna rezervi. Iskoristivost i ekonomska isplativost istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (Mc Kelveyev blok).
V9 Prvi kolokvij.

P10 Ležišta prirodnog ili arhitektonsko-građevnog kamena , varijeteti, blokovitost, cjelovitost, iskoristivost ovisno od strukturnog sklopa i tehnologije eksploatacije.
V10 Uvod u zadatak Analiza utjecaja strukturnog sklopa stijenske mase u kamenolomu na: stabilnost, miniranje, učinak otkopavanja i drobivost.

P11 Ležišta tehničkog.građevnog kamena. Ležišta šljunka i pijeska. Ležišta ciglarskih glina. Ležišta sirovina za proizvodnju cementa. Ležišta karbonatnih sirovina.
V11 Nastavak rješavanja zadatka.

P12 Osnovne inženjersko.geološke i strukturne značajke ležišta tehničko.građevnog kamena (diskontinuiteti u stijenskoj masi, čimbenici koji utječu na stabilnost kosine, primjeri položaja otkopnih fronti u odnosu na strukturni sklop). Granični primjeri odnosno tipovi položaja otkopnih fronti u odnosu na diskontinuitete u ležištu. Osnovni tipovi nestabilnosti kosina.
V12 Nastavak rješavanja zadatka.

P13 Utjecaj granične čvrstoće, nagiba diskontinuiteta i nagiba presječnica diskontinuiteta na stabilnost kosine. Ostali čimbenici koji mogu utjecati na nestabilnost kosine. Utjecaj geoloških značajki na geometriju otkopavanja (utjecaj geoloških i strukturnih čimbenika, te kakvoće mineralne sirovine).
V13 Nastavak rješavanja zadatka.

P14 Utjecaj strukturnog sklopa na masovno miniranje. Utjecaj defekata, strukture i teksture, veličine kristala, mikro i makro pukotina na drobljenje i usitnjavanje kamena i ostalih mineralnih sirovina). Hidrogeološke značajke ležišta. Utjecaj geološke građe i strukturnih značajki ležišta na kakvoću mineralne sirovine u ležištu s obzirom na eksploataciju.
V14 Nastavak rješavanja zadatka. Odgovaranje na postavljena pitanja u zadatku.

P15 Ponavljanje gradiva i predaja riješenog zadatka Analiza utjecaja strukturnog sklopa stijenske mase u kamenolomu na: stabilnost, miniranje, učinak otkopavanja i drobivost.
V15 Drugi kolokvij.

OBAVEZE STUDENATA:
Uvjeti za potpis i izlazak na usmeni ispit:
. pohađanje predavanja i vježbi (maksimalno tri neopravdana izostanka),
. predan uredno riješeni zadatak,
. položena (pozitivno ocijenjena) dva kolokvija (na polovici i kraju semestra).

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ispit iz ovog predmeta polaže se usmeno. Ukupnu ocjenu čine ocjene iz dva kolokvija 50 posto i ocjena iz usmenog ispita 50 posto.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. Tomašić, I. Skripta iz Primijenjene geologije. 2. Postojeći propisi Republike Hrvatske koji se odnose na istraživanje, kategorizaciju i klasifikaciju rezervi
3. Znanstveni i stručni članci pisani u pogodnom obliku da ih student može savladati, a koji su u izravnoj
vezi sa predloženim nastavnim planom.

 

Ishodi učenja: