Primijenjena geofizika 1

Osnovni podaci

ECTS: 6.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković


Izvođači: asistent Ana Brcković, mag. geol. (A, L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama površinskih geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i sastava terena.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
1. Razumjeti teoretske osnove geofizičkih metoda.
2. Primijeniti geofizičke površinske metode.
3. Znati izvesti električna mjerenja, seizmička mjerenja, magnetometrijska mjerenja
4. Obraditi podatke geofizičkih mjerenja (el. sondiranja i profiliranja, seizmičkih mjerenja, magnetometrijskih i gravimetrijskih mjerenja).
5. Interpretirati podatke (el. sondiranja i profiliranja, seizmičkih mjerenja, magnetometrijskih i gravimetrijskih mjerenja).

Obveze studenata: Uredno pohađanje predavanja i vježbi. Uspješno izrađeni programi i seminarski rad. Obavljena terenska nastava.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata: Usmeni ispit ili prolazne ocjene iz svih kolokvija (80%), seminarski rad (20%).

Predavanja
P1 - Uvod
P2 - Električna istraživanja - teoretske osnove. Električna svojstva stijena.
P3 - Metode otpornosti - električno sondiranje
P4 - Metode otpornosti - električno profiliranje. Prirodni potencijal.
P5 - Gravimetrijska istraživanja - teoretske osnove. Instrumenti i mjerenja.
P6 - Gravimetrijska istraživanja - gravimetrijske korekcije i interpretacija.
P7 - Kolokvij 1
P8 - Magnetometrijska istraživanja - teoretske osnove. Instrumenti i mjerenja.
P9 - Magnetometrijska istraživanja - obrada podataka i interpretacija.
P10 - Seizmičke metode - osnovni pojmovi, seizmički valovi, brzine elastičnih valova, mjerenja.
P11 - Refrakcijska seizmika - kritični kut, prvi nailasci, modeli brzina.
P12 - Refrakcijska seizmika - interpretacija, model brzina iz vremena nailaska valova
P13 - Refleksijska seizmika - mjerenja, obrada podataka, interpretacija.
P14 - Seminari
P15 - Kolokvij 2

Vježbe
V1 - Uvod. Električne metode.
V2 - Električno sondiranje.
V3 - Električno sondiranje - interpretacija krivulje električnog sondiranja.
V4 - Električno sondiranje - interpretacija pomoću programa.
V5 - Gravimetrija - transformacija karte Bouguerovih anomalija (1. dio)
V6 - Gravimetrija - transformacija karte Bouguerovih anomalija (2. dio)
V7 - Gravimetrija - izračunavanje gravimetrijske anomalije za zadani geološki model.
V8 - Terenska nastava
V9 - Seminari
V10 - Magnetometrija - interpretacija magnetometrijskih mjerenja.
V11 - Magnetometrija - interpretacija magnetometrijskih mjerenja.
V12 - Refrakcijska seizmika - prvi nailasci, graf vrijeme-udaljenost za slojevitu sredinu.
V13 - Refrakcijska seizmika - proračun srednjih brzina za pojedini sloj, dubina granica i nagiba slojeva.
V14 - Seminari
V15 - Terenska nastava

 

Obavezna literatura:1. Šumanovac, F.: Osnove geofizičkih istraživanja. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2012.
Preporučena literatura:1. Lowrie, W.: Fundamentals of Geophysics. Cambridge University Press, 1997.
Parasnis, D.S.: Principles of Applied Geophysics. Chapman & Hall, 1997.

 

Ishodi učenja: