Primijenjena analitika okoliša

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
Seminar15
 

Opis predmeta: Nositelji predmeta: prof.dr.sc. Frankica Kapor i izv.prof.dr.sc. Marta Mileusnić
Šifra predmeta: 27126
Status predmeta: obvezni
ECTS: 5
Jezik na kojem se izvodi nastava: Hrvatski jezik
Način izvođenja nastave: 30 satI predavanja + 30 sati laboratorijskih vježbi
Konzultacije: Forum u Merlinu
Razina e-učenja: 2.

Ciljevi predmeta:
Cilj prvog dijela kolegija čiji je nositelj prof.dr.sc. Frankica Kapor je upoznavanje studenata s postupcima klasične i instrumentalne kemijske analize u svrhu definiranja realnih uzoraka te tumačenje dobivenih rezultata analize.

Cilj drugog dijela kolegija čiji je nositelj izv. prof.dr.sc. Marta Mileusnić je upoznavanje studenata sa sigurnim radom u Laboratoriju za analizu geoloških materijala, laboratorijskim posuđem i instrumentarijem, te osnovnim analizama tala i sedimenata

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije:
Potrebne ulazne kompetencije: poznavanje opće kemije

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi:
Nakon završetka kolegija studenti će:
- Moći planirati i prikupiti što više podataka zbog dobivanja korisnih informacija za karakterizaciju i identifikaciju ispitivanih uzoraka iz okoliša.
- Na temelju poznavanja i razumijevanja kemijskih i fizikalnih svojstva okoliša moći će predvidjeti utjecaj povišenog sadržaja zagađivala u okolišu te sudjelovati u izboru najpogodnijeg rješenja uklanjanja istih.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:

Nakon uspješno završenog prvog dijela kolegija čiji je nositelj prof.dr.sc. Frankica Kapor, student će moći:
1. procijeniti i interpretirati podatke dobivene analizom
2. definirati analit, navesti njegovu očekivanu koncentracijsku razinu, vrstu ili oblik analita kao i lokaciju
3. provesti uzorkovanje i pohranjivanje uzorka kao i način njegove pripreme za analizu.
4. definirati i objasniti mehaničke i kemijske postupke obradbe voda

Nakon uspješno završenog drugog dijela kolegija čiji je nositelj prof.dr.sc. Marta Mileusnić, student će moći:
1. samostalno izvoditi sljedeće laboratorijske radnje: vagati, pipetirati, titrirati, razrijediti, centrifugirati, dispergirati, sušiti, sijati, filtrirati;
2. samostalno se služiti sljedećim laboratorijskim priborom/instrumentima: analitičkom vagom, automatskom i manualnom propipetom, manualnom biretom, centrifugom, magnetnom miješalicom, ultrazvučnom kupelji, ultrazvučnom sondom, sušionikom, vodenom kupelji, laboratorijskim sitima, pH-EC metrom;
3. samostalno izmjeriti/odrediti: pH tla; električnu vodljivost tla; udio karbonata, Fe/Mn oksihidroksida, organske tvari u uzorcima tala i sedimenata; boju tla; udio vlage u uzorcima; teksturni sastav tla/sedimenta; kapacitet kationske zamjene tla/sedimenta;
4. pretvarati iznose u različite jedinice (mase, volumena, koncentracije...);
5. pripremiti potrebne reagense.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
P1 Uvodno predavanje. Uvod u primijenjenu analitiku okoliša. Atmosfera, voda i tlo te ciklus zagađivala. Podjela tema seminara.
P2 Uzorak i uzorkovanje. Greške pri uzorkovanju i čuvanju uzoraka do kemijske analize. Priprava uzorka za analizu. Seminari studenata.
P3 Svojstva voda i mora, glavni sastojci, otopljeni plinovi, nutrienti, suspendirane čestice i zagađenja. Seminari studenata.
P4 Praćenje stanja okoliša. Seminari studenata.
P5 Obrada otpadnih voda postupkom taloženja. Seminari studenata.
P6 Zakonski propisi koji prate kontrolu i zaštitu okoliša, te trendovi u europskim propisima. Seminari studenata.
P7 Kolokvij iz predavanja.
P8 Uvod u drugi dio kolegija (obaveze, ocjene, laboratorijski dnevnici i protokoli, podjela studenata u grupe)
P9 Uvod u analitiku tala
P10 Fizikalne analize
P11 Kapacitet kationske zamjene
P12 Kemijske analize
P13 Mineraloške analize
P14 Atomska apsorpcijska spektrometrija
P15 Osvrt na kolegij

V1 Uvod u laboratorijske vježbe (obaveze studenata, pravila rada, metode opreza i zaštite pri radu s kemikalijama, zaduživanje radnog mjesta). Određivanje primjesa u vodi.
V2 Priprema standardnih otopina. Standardizacija.
V3 Kvantitativna volumetrijska i gravimetrijska analiza.
V4 Određivanje glavnih elemenata, teških metala i ostalih zagađivala u vodi. Određivanje pH, Eh i električne vodljivosti.
V5 Uklanjanje metala taloženjem.
V6 Obrada, prikaz i interpretacija analitičkih podataka.
V7 Kolokvij iz vježbi.
V8 Upoznavanje s laboratorijem, Siguran rad u laboratoriju
V9 Priprema uzoraka tla za analize (suho sijanje; određivanje vlage uzorka tla; usitnjavanje frakcije tla u mlinu/ahatnom tarioniku); određivanje boje tla pomoću Munselovog atlasa
V10 Određivanje: (1) pH tla; (2) EC tla; udjela karbonata karbonatno bombom
V11 Određivanje kapaciteta kationske zamjene uzorka tla (CEC) s BaCl2
V12 Određivanje kapaciteta kationske zamjene uzorka tla (CEC) S AgTu (AAS)
V13 Određivanje udjela Fe/Mn oksihidroksida: (1) oksalat; (2) ditionit-citrat-bikarbonat
V14 Mjerenje Ag (vježba12), Fe i Mn (vježba 13)
V15 Zaključivanje i upis ocjena

Obveze studenata za potpis:
Za prvi dio kolegija čiji je nositelj prof.dr.sc. Frankica Kapor studenti su obavezni:
Odraditi sve laboratorijske vježbe te imati ispravno popunjene radne listove, prisustvovati 80 % predavanja, prezentirati seminarske radove te položiti završni pismeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
Za drugi dio kolegija čiji je nositelj izv.prof.dr.sc. Marta Mileusnić studenti su za potpis obavezni:
1. Položiti ulazni kolokvij o sigurnosti u laboratoriju (3 pokušaja; online);
2. Obaviti sve predviđene laboratorijske vježbe (može se izostati samo s jedne vježbe ukoliko je opravdano i tu vježbu treba ponoviti);
3. Predati ispravne laboratorijske formulare za svaku vježbu najkasnije 2 dana nakon odrađene vježbe;
4. Izaći na završni kolokvij i riješiti minimalno 30 % (15 od 50 bodova)

Raspodjela ECTS bodova prema aktivnostima (1 ECTS = 25-30 sati rada, 5 ECTS = 125-150 sati rada):
1) Pohađanje nastave i laboratorijskih vježbi: 2 ECTS (60 školskih sati = 45 punih sati)
2) Učenje za kolokvije: 2 ECTS (50-60 sati učenja = 5-6 dana učenja)
3) Priprema za laboratorijske vježbe: 1 ECTS (25 sati)

Način polaganja ispita:
Prvi dio kolegija čiji je nositelj prof.dr.sc. Frankica Kapor:
Nakon zadovoljenih uvjeta za potpis studenti pristupaju usmenom ispitu iz prvog dijela kolegija.
Drugi dio kolegija čiji je nositelj izv.prof.dr.sc. Marta Mileusnić:
Ukoliko student zadovolji sve vježbe, preda točno ispunjene laboratorijske formulare i riješi kolokvij s više od 50%, može dobiti ocjenu iz tog dijela kolegija bez izlaska na ispit (61-70 % - 2; 71-80 % -3; 81-90 % - 4 i 91-100 % -5).
Ukupna ocjena kolegija je srednja vrijednost ocjena 1. i 2. dijela kolegija.

Obvezna literatura:
1. Interni materijali (laboratorijski recepti i prezentacije) objavljeni u Merlinu
2.
M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete: Školska knjiga, Zagreb 2003.
3. Skoog, D. A., West,D.M.& Holler, F.J.Osnove analitičke kemije. Školska knjiga, Zagreb 1999.
4. Reeve, R. N.:Introduction to enviromental analysis, John Wiley & Sons.

Dopunska literatura:
1. Škorić, A. ((1965): Pedološki praktikum.- Sveučilište u Zagrebu, 43. str.
2. Schlichting, E., Blume, H.P.; Stahr, K. (1995): Bodenkundliches Praktikum.- Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin, Wien
3. van Reeuwijk, L.P. (1986): Procedures for soil analysis, sixth edition.- International Reference and Information Centre,FAO.
4. Pansu, M., Gautheyrou, J. (2003): Handbook of Soil Analysis - Mineralogical, Organic and Inorganic Methods.- Springer-Verlag, 993 str.
5.
Stoppler, M. (Ed): Samling and Preparation, Springer Verlag. 1997.
6. Small, H.:Ion Chromatographic Analysis of Enviromental Polution, Ann Arbor, Michigen, 1978.
7. R.A. Day, Jr., A.L. Underwood: Quantitative Analysis, Prentice-Hall Inter. Ed., 6th ED. London, 1991
8. Quevauviller, P.(ed): Metodologies for Soil and Sediment Fractionation Studies, European, 2001.
9. Calabrese, E.J., Kostecki, P. T. & Dragun, J. (Eds.): Contaminated Solis, Sediments and Water, Springer, 2005.
10. Siegel, F.R., Environmental Geochemistry of Potenially Toxic Metals, Springer Verlag. 2001.

Ispitni rokovi:
Objavljeni u ISVU

 

Obavezna literatura:1. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete: Školska knjiga, Zagreb 2003.
2. Reeve, R. N.:Introduction to enviromental analysis, John Wiley & Sons.
3. Skoog, D. A., West,D.M.& Holler, F.J.Osnove analitičke kemije. Školska knjiga, Zagreb 1999.
Preporučena literatura:1. Calabrese, E.J., Kostecki, P. T. & Dragun, J. (Eds.): Contaminated Solis, Sediments and Water, Springer, 2005.
2. Quevauviller, P.(ed): Metodologies for Soil and Sediment Fractionation Studies, European, 2001.
3. R.A. Day, Jr., A.L. Underwood: Quantitative Analysis, Prentice-Hall Inter. Ed., 6th ED. London, 1991
4. Siegel, F.R., Environmental Geochemistry of Potenially Toxic Metals, Springer Verlag. 2001.
5. Small, H.:Ion Chromatographic Analysis of Enviromental Polution, Ann Arbor, Michigen, 1978.
6. Stoppler, M. (Ed): Samling and Preparation, Springer Verlag. 1997.

 

Ishodi učenja: