Poboljšanje tla i stijena

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić


Izvođači: doc. dr. sc. Helena Vučenović, dipl. ing. (A, L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje s različitim tehnikama poboljšanja tla i stijena te njihovom primjenom kod projektiranja i izgradnje različitih objekata u geotehničkom i hidrotehničkom inženjerstvu.

ISHODI UČENJA PREDMETA
Nakon uspješno savladanog predmeta, student će:
Znati nabrojati i opisati tehnike poboljšanja tla i stijena,
Poznavati metode određivanja svojstava potrebnih za projektiranje te kontrolnih ispitivanja kod primjene različitih tehnika poboljšanja,
Znati predvidjeti i primijeniti tehnike poboljšanja tla i stijena u geotehničkim i hidrotehničkim objektima,
Moći analizirati utjecaj tehnika poboljšanja uz primjenu numeričkog proračuna.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja
auditorne vježbe

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Uvod i terminologija.
Tjedan 2 Mehaničko poboljšanje, plitko zbijanje.
Tjedan 3 Mehaničko poboljšanje, duboko zbijanje.
Tjedan 4 Mehaničko poboljšanje, kontrolna ispitivanja.
Tjedan 5 Hidrauličko poboljšanje.
Tjedan 6 Prethodno opterećenje.
Tjedan 7 Elektroosmoza.
Tjedan 8 Geosintetici (vrste, svojstva i namjena).
Tjedan 9 Geosintetici u geotehničkim objektima.
Tjedan 10 Geosintetici u hidrotehničkim objektima.
Tjedan 11 Geosintetici u odlagalištima.
Tjedan 12 Smrzavanje tla.
Tjedan 13 Injektiranje tla i stijena.
Tjedan 14 Mlazno injektiranje.
Tjedan 15 Poboljšanje upotrebom dodataka: sidra, čavlano tlo, armirano tlo.

OBVEZE STUDENATA
Student je obavezan tijekom semestra samostalno izraditi 3 programa, te položiti 2 kolokvija.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ispit se na kraju semestra polaže samo usmeno. U konačnoj ocjeni 3 programa nose 30%, 2 kolokvija 40%, a usmeni ispit 30% ukupne ocjene.

 

Obavezna literatura:1. Babić, B. (Ur.): Geosintetici u graditeljstvu, HDGI, Zagreb, 1995.
2. Čorko, D., Kovačić, D., Lovrenčić, D., Marić, B.: Mlazno injektiranje, prikaz tehnologije i primjene mlaznog injektiranja, CONEX, Zagreb, 1997.
3. Jašarević, I., Rupčić, J., Slunjski, E. (Ur.): Mehanika stijena-temeljenje-podzemni radovi, Knjiga 1, Poglavlje 4: Poboljšanje stijenskih masa, 405-527, DGIT, Zagreb, 1983.
4. Kovačević Zelić, B.: Poboljšanje tla i stijena, Interna skripta, CD-ROM, RGNF, 2004.
Preporučena literatura:1. Bell, F.G.: Engineering treatment of soils, E&FN Spon, London, 2000
2. E. Hoek, E.T. Brown: Underground excavationsin rock, Inst. Min. and Metall., London, 1980.
3. Hausman, M.R.: Engineering principles of ground modification, McGraw-Hill, New York, 1990.
4. Koerner, R.M.: Designing with geosynthetics, 4th ed., Prentice-Hall Int., New Jersay, 1998.
5. Mitchel, J.K.: Soil Improvement, State-of-the-Art-Report, X ICSMFE, Stockholm, p. 509-575, 1982
6. Moseley, M.P. (Ed.): Ground improvement, Chapman & Hall, London, 1996.

 

Ishodi učenja: