Otpornost materijala

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelj: dr. sc. doc. Tanja Mališ mag.ing.aedif.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja45
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Stjecanje vještina i znanja iz mehanike deformabilnih tijela kao temeljnih saznanja potrebnih za razumijevanje i primjenu u teoretskim i praktičnim disciplinama u području rudarstva i geotehnike.

Očekivani ishodi učenja: Razumijevanje osnovnih pojmova (normalno i posmično naprezanje; duljinska, kutna i obujamska deformacija). Poznavanje zakonitosti između opterećenja, deformacija i naprezanja. Sposobnost samostalnog rješavanja i dimenzioniranja jednostavnih linijskih nosača na osnovna opterećenja. Samostalna analiza i grafičko prikazivanje rezultata.

Sadržaj predmeta: P1 Definicije geometrijskih karakteristika ravnih poprečnih presjeka: aksijalni, devijatorski i polarni momenti tromosti, radijus tromosti, momenti otpora, statički moment površine poprečnog presjeka. Steinerov teorem, Mohrova kružnica momenata tromosti. V1 Geometrijske karakteristike poprečnih presjeka ravninskih nosača. P2 Temelj samac i potporni zidovi. Sile i naprezanja na tlo. Sigurnost na prevrtanje i sigurnost protiv klizanja potpornih zidova. V2 Temelji. P3 Uvod u mehaniku materijala. Fizikalno mehanička svojstva materijala. Hookeov zakon: dijagram. Koeficijent sigurnosti, kritična i dopuštena naprezanja, vjerojatnost loma. Opće pretpostavke i metode rješavanja problema. St. Venantov princip i princip superpozicije. Linijski nosači. V3 Potporni zidovi. P4 Vlačna normalna naprezanja. Utjecaj vlastite težine i temperature. Mohrove kružnice naprezanja. V4 Vlačna naprezanja; statički određeni sustavi; Mohrova kružnica naprezanja; zadavanje I. programa. P5 Elastična stabilnost ravnih štapova opterećenih na tlak. Eulerova kritična sila izvijanja, dijagram. Mohrova kružnica naprezanja. V5 Vlačna naprezanja; statički neodređeni sustavi. P6 Uvijanje ravnih štapova okruglog poprečnog presjeka. Izrazi i dijagrami naprezanja. Uvjet krutosti. Mohrova kružnica naprezanja. V6 Tlačna naprezanja; zadavanje II. programa: dimenzioniranje vlačnih i tlačnih štapova rešetkastog nosača. P7 Smicanje. Proračun spojeva i spojnih sredstava: varovi. V7 Uvijanje; Mohrova kružnica naprezanja. P8 Smicanje. Proračun spojeva i spojnih sredstava: vijci i zakovice. V8 I. kolokvij: sadržaj P1 do P5 i V1 do V6. P9 Čisto savijanje. Izrazi i dijagrami naprezanja. V9 Spojna sredstva: varovi. P10 Savijanje poprečnim silama. Dijagrami naprezanja. Dimenzioniranje nosača. Mohrove kružnice naprezanja. V10 Spojna sredstva: vijci i zakovice. P11 Diferencijalna jednadžba elastične linije nosača na savijanje za različite slučajeve opterećenja. V11 Savijanje poprečnim silama; zadavanje III. programa: dimenzioniranje grednog nosača. P12 Uvjet krutosti nosača na savijanje. Određivanje progiba metodom analogne grede (Mohrova analogija). V12 Savijanje poprečnim silama; dimenzioniranje konzolnih nosača. P13 Analiza naprezanja. Tenzor naprezanja. Smjerovi i veličine glavnih naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja. Veze između unutarnjih sila i komponenata tenzora naprezanja. Analiza deformacija. Tenzor deformacija. Veze između komponenata tenzora naprezanja i komponenata tenzora deformacija za aksijalno, ravninsko i prostorno stanje. V13 Određivanje progiba nosača metodom analogne grede. P14 Eksperimentalne metode u analizi stanja naprezanja i deformacija: fotoelasticimetrija i tenzometrija. V14 Drugi kolokvij: sadržaj P6 do P13 i V7; V9 do V13 P15 Složena opterećenja. V15 Prostorno, ravninsko i linijsko stanje naprezanja.

Obveze studenata: Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programa i redovita predaja. Na svakom kolokviju ostvareno minimalno 40% bodova.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Polaganje ispita je pismeno i usmeno. Studenti koji imaju minimalno 60% bodova po pojedinom kolokviju (odnosno pozitivnu ocjenu iz svakog kolokvija) oslobođeni su pismenog dijela ispita.
Studenti koji su ostvarili uvjete za oslobađanje od pismenog dijela ispita pristupaju samo usmenom ispitu tijekom zimskog ispitnog roka u akademskoj godini u kojoj su ostvarili uvjete za potpis.
Ako student padne na usmenom dijelu ispitu dužan je polagati cjelokupni ispit na nekom od idućih rokova.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Bilješke s predavanja na web stranicama RGN fakulteta http://rgn.hr/~lfrgic/nids_lfrgic/Otpornost_materijala_R_home.htmObavezna
Beer, F.P., Russell Johnston, E.: Mechanics of materials, McGrawHill, 1992.Obavezna
Obvezna/Required: 1. V. Šimić, Otpornost materijala 1, Školska knjiga, Zagreb, 1992 2. Beer, F.P., Russell Johnston, E.: Mechanics of materials, McGrawHill, 1992. 3. Alfirević, Nauka o čvrstoći 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995 Dopunska/Additional: 1. Hearn, E. J.: Mechanics of materials Vol. 1, Vol. 2, PergamonPressLtd., 1977. 2. D. Bazjanac, Nauka o čvrstoći, Tehnicka knjiga, Zagreb, 1973Obavezna
Šimić, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 1992Preporučena
Hearn, E. J.: Mechanics of materials Vol. 1, Vol. 2, PergamonPressLtd., 1977.Preporučena
 

Nastava

4. semestar - obvezni predmet studija Rudarstvo