Tehnička petrografija 1

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Upoznavanje sa studentima. Kriteriji i uvjeti za dobivanje potpisa i polaganje ispita. Obavezna i dopunska literatura. Konzultacije. Raspored kolokvija i usmenih ispita. Struktura kolegija. Važnost predmeta Tehnička petrografija za studente geologije.
V1 Obilazak zgrada i fasada u okolici zgrade RGNF-a.

P2 Osnovne klasifikacije stijena. Klasifikacija stijena na prirodni ili arhitektonsko.građevni kamen i tehničko.građevni kamen. Osnovne značajke ležišta tehničko.građevnog i prirodnog kamena. Vrednovanje prirodnog kamena.
V2 Ponavljanje klasifikacije stijena ,magmatske, metamorfne i sedimentne stijene, te upoznavanje s uzorcima najčešćih stijena u upotrebi te mineralima od kojih su stijene izgrađene.

P3 Uvod u mineralno-petrografskih i fizičko.mehaničkih svojstva stijena ili kamena. Važnost njihovog određivanja i utjecaj na kakvoću kamena. Norme ili standardi prema kojima se određuju fizičko-mehanička svojstva.
V3 Nastavak upoznavanja s uzorcima najčešćih stijenama u upotrebi. Upoznavanje s normama ili standardima i atestima za ispitivanje fizičko.mehaničkih svojstava.

P4 Boja kamena i boja minerala. Definicija i metoda određivanja gustoće, prostorne mase te otvorena i ukupna poroznosti kamena.
V4 Računanje vrijednosti gustoće, prostorne mase i otvorene i ukupne poroznosti kamena prema zadanim podacima.
P5 Voda u kamenu i mineralima. Definicija i metoda određivanja upijanja vode. Kapilarno upijanje vode.
V5 Određivanje gustoće kamena u laboratoriju metodom piknometra.

P6 Ispitivanje kamena na otpornost na smrzavanje, na djelovanje kristalizacije soli i djelovanje toplinskih promjena.
V6 Računanje vrijednosti upijanja vode i kapilarnog upijanja vode. Računanje vrijednosti otpornosti kamena na smrzavanje i djelovanje kristalizacije soli.

P7 Tvrdoća kamena. Određivanje tvrdoće prema Knoopu. Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem . Bohme.ova metoda.
V7 Posjet Laboratoriju za kamen i agregat u IGH d.d..

P8 Toplinska svojstva kamena. Akustična svojstva kamena. Električna svojstva kamena. Magnetična svojstva kamena. Radioaktivna svojstva kamena.
V8 Računanje vrijednosti tvrdoće kamena prema habanju brušenjem. Računanje vrijednosti brzine prolaza ultrazvuka kroz kamen.

P9 Mehanička svojstva kamena. Tlačna čvrstoća kamena, čvrstoća kamena na savijanje, vlak i na smicanje. Metoda Treton i Los Angeles.
V9 Priprema za 1. kolokvij i ponavljanje gradiva.

P10 Deformacija minerala i stijena u geološkim uvjetima.
V10 Prvi kolokvij.

P11 Elastične i plastične deformacije.
V11 Računanje tlačne i čvrstoće na savijanje kamena. Računanje koeficijenta Los Angeles.

P12 Kristalizacijske sile minerala. Sile mineralnih pretvorbi.
V12 Nastavak upoznavanja s uzorcima najčešćih stijena u upotrebi.

P13 Vremenska postojanost kamena. Osnovni čimbenici kemijskog oštećenja kamena. Osnovni čimbenici fizikalnog oštećenja kamena.
V13 Upoznavanje sa atestima za ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava. Priprema i ponavljanje gradiva za drugi kolokvij.

P14 Razarajuće djelovanje vode. Fizičko djelovanje soli otopljenih u kamenu. Djelovanje biljaka i mikroorganizama na postojanost kamena.
V14 Nastavak obilaska zgrada i fasada u okolici zgrade RGNF-a.

P15 Ponavljanje gradiva.
V15 Drugi kolokvij.

Terenska nastava:
Obilazak kamenoloma tehničko-građevnog kamena dolomitnog sastava Podsusedsko Dolje te obilazak spomenika na groblju Mirogoj.

OBAVEZE STUDENATA:
Uvjeti za potpis i izlazak na ispit:
1. pohađanje predavanja i vježbi (maksimalno tri neopravdana izostanka),
2. odrađena terenske nastave,
3. položena (pozitivno ocijenjena) dva kolokvija (na polovici i kraju semestra).

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ispit iz ovog predmeta polaže se usmeno. Ukupnu ocjenu čine ocjene iz dva kolokvija (50 posto) i ocjena iz usmenog ispita (50 posto).

 

Obavezna literatura:1. Tomašić, I. (2001): Tehnička petrografija I (uređena skripta)
2. Bilbija, N. (1975): Tehnička petrografija (knjiga, Beograd)
3. Winkler, E.M. (1975): Stone properties, durability in Man?s Environment, Springer-Verlag, Wien-New York.
4. Latham, J.P. (1998): Advances in aggregates and armourstone evaluation. Geological society, pp 201, London.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: