Tehnička petrografija 2

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Maričić


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ana Maričić, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Ciljevi ovog kolegija je upoznavanje studenata s ležištima prirodnoga ili arhitektonsko-građevnog kamena, tehničko-građevnog kamena te ležištima šljunka i pijeska.


SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Upoznavanje sa studentima. Kriteriji i uvjeti za dobivanje potpisa i polaganje ispita. Obavezna i dopunska literatura. Konzultacije. Struktura kolegija. Važnost predmeta Tehnička petrografija za studente geologije. Osnovne klasifikacije stijena.
V1 Ponavljanje klasifikacije stijena (magmatske, metamorfne i sedimentne stijene). Ponavljanje klasifikacija stijena kod upotrebe na prirodni ili arhitektonsko.građevni kamen i tehničko.građevni kamen. Ponavljanje najčešćih varijeteta stijena prilikom upotrebe.

P2 Istraživanje ležišta tehničko.građevnog i arhitektonsko-građevnog kamena. Utjecaj strukturnog sklopa stijenske mase na mogućnost dobivanja različitih kamenih proizvoda od agregata do monolita. Cjelovitost (iskoristivost) stijenske mase. Kameni blokovi (monoliti).
V2 Prvi zadatak: Ocjena cjelovitosti ili iskoristivosti stijenske mase u ležištu arhitektonsko.građevnog ili prirodnog kamena.
P3 Utjecaj ovisnosti strukturnog sklopa i tehnologije eksploatacije na iskoristivost stijenske mase u blokovima. Koeficijenti iskoristivosti (cjelovitosti) stijenske mase.
V3 Nastavak rješavanja prvog zadatka.

P4 Primjena kamena u prošlosti.
V4 Nastavak rješavanja prvog zadatka.
P5 Osnovne inženjersko.geološke i strukturne značajke ležišta tehničko-građevnog kamena (diskontinuiteti u stijenskoj masi, čimbenici koji utječu na stabilnost kosine, primjeri položaja otkopnih fronti u odnosu na strukturni sklop).
V5 Drugi zadatak: Analiza utjecaja strukturnog sklopa stijenske mase u kamenolomu na: stabilnost, miniranje, učinak otkopavanja i drobivost.

P6 Optimalni položaj otkopne fronte u odnosu na strukturni sklop i stabilnost stijenske mase. Granični primjeri odnosno tipovi položaja otkopnih fronti u odnosu na diskontinuitete u ležištu. Osnovni tipovi nestabilnosti kosina.
V6 Nastavak rješavanja drugog zadatka.

P7 Utjecaj granične čvrstoće, nagiba diskontinuiteta i nagiba presječnica diskontinuiteta na stabilnost kosine. Ostali čimbenici koji mogu utjecati na nestabilnost kosine. Utjecaj geoloških značajki na geometriju otkopavanja (utjecaj geoloških i strukturnih čimbenika, te kakvoće mineralne sirovine).
V7 Nastavak rješavanja drugog zadatka.

P8 Suvremena primjena arhitektonsko-građevnog ili prirodnoga kamena. Utjecaj strukturno. teksturnih značajki na ugradnju prirodnog ili arhitektonsko-građevnog kamena.
V8 Treći zadatak: Utjecaj strukturno . teksturnih značajki na ugradnju prirodnog ili arhitektonsko-građevnog kamena.

P9 Obradivost rezanjem brušenjem, poliranjem i klesanjem. Abrazivni materijali (vrste, funkcija i postizanje visokog sjaja), izbor veziva i fleksibilni abrazivi. Primjena i svojstva dijamanata.
V9 Nastavak s rješavanja trećeg zadatka.

P10 Tehničko.tehnološka svojstva kamena. Bušivost stijena. Djelovanje eksplozije na stijene i kamen. Cijepanje stijena i kamena. Obradivost kamena rezanjem.
V10 Ponavljanje gradiva i predaja programa.

P11 Otpornost mineralnih sirovina i kamena prema drobljenju i usitnjavanju. Vrste kamena, oblici prerade i upotrebe. Završne obrade kamena.
V11 Četvrti zadatak: Ocjena otpornosti agregata na drobljenje.

P12 Kamen kao sirovina za proizvodnju građevnih materijala. Kamen u cestogradnji. Sirovine za proizvodnju nehidrauličkih i hidrauličkih veziva (vapna i cementa), pucolani i minerali portland cementnog klinkera. Gips.
V12 Peti zadatak: Utjecaj dijagenetskih i tektonskih procesa u dolomitima na njihovo sitnjenje.

P13 Rastresite stijene. Svojstva šljunka i pijeska.
V13 Šesti zadatak: Određivanje mineralno-petrografskog spektra šljunka iz rijeke Save (lokalitet Jarun).

P14 Sirovine za proizvodnju termoizolacijskih materijala, ekspandirani perlit, mineralnu ili kamenu vunu (petrurgija).
V14 Predaja završenih programa.

P15 Ponavljanje gradiva, priprema za ispit.
V15 Predaja završenih programa.

Terenska nastava:
Obilazak kamenoloma tehničko-građevnog kamena dolomitnog sastava Gradna kraj Samobora, kamenoloma tanko-pločastog vapnenca kraj Velikog Lipovca, obilazak zatvorene šljunčare Pepelinka kraj Lekenika. Posjet klesarskoj radionici u Domaslovcu.

OBAVEZE STUDENATA: Uvjeti za potpis i izlazak na ispit:
1. pohađanje predavanja i vježbi (maksimalno tri neopravdana izostanka),
2. odrađena terenska nastava,
3. uspješno riješeni i predani zadaci (šest zadataka)
NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ispit iz ovog predmeta polaže se usmeno.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. Tomašić, I. (2001): Tehnička petrografija II (uređena skripta)
Bilbija, N. (1995): Tehnička petrografija (knjiga, Beograd)
Winkler, E.M. (!975): Stone properties, durability in Man?s Environment, springer-Verlag
(knjiga), Wien-New York.
Winkler, E.M. (1997): Stone in Arhitecture (properties-durability). Springer
Znanstveni i stručni članci i europski normativi za isptivanje kamena.

 

Ishodi učenja: